PL jasny
volume_up
{Adjektiv Maskulin}

Jest to jasny sygnał, jaki Unia Europejska powinna wysyłać Rosji.
That is the clear message that the European Union should be sending to Russia.
Przedstawiliśmy swoją diagnozę w sposób jasny i wypisujemy teraz receptę.
We have made our diagnosis clear and are now writing out the prescription.
Jasny podział praw i obowiązków umożliwi jej sprawną pracę.
The clear distribution of rights and obligations will allow it to work smoothly.
jasny (auch: promienny, jasne, jasna, kumaty)
volume_up
bright {Adj.}
Ale ta jasna gwiazda, też należy do tej galaktyki.
But that bright star there is actually one of the stars in the galaxy.
gdy światło wpada do tunelu, tworząc zacienione i doświetlone miejsca. Żadna z części obrazu nie będzie zbyt ciemna lub zbyt jasna.
a tunnel creating both shadow and bright zones. No part of the image turns out too dark or too bright.
Jeśli przyjrzymy się dokładnie, na rzece Kongo znajduje się jedno z jasnych świateł.
If one looks carefully, on the Congo River is one of those bright lights.
jasny (auch: bystry, chrupki, rzeczowy)
volume_up
crisp {Adj.}
jasny (auch: bystry, chrupki)
volume_up
crispy {Adj.}
Potrzeba jasnych uregulowań w tym obszarze jest ewidentna.
The need for a clear regulation in this field is evident.
Rzecz jasna, potrzebna jest nam restrukturyzacja europejskich ram regulacyjnych i nadzoru w celu ograniczenia do minimum niebezpieczeństwa powstania kryzysu w przyszłości.
It is also evident that we need to restructure the European regulatory and supervisory framework in order to minimise the risk of future crises.
Silna pozycja Trybunału Obrachunkowego musi być jasna i czytelna dla wszystkich obywateli Unii, gdyż jest on także instytucją utwierdzającą zaufanie obywateli do całej Unii Europejskiej.
The strong position of the Court of Auditors must be clear and evident to all EU citizens, as it is also the institution that confirms citizens' trust in the EU as a whole.
Jednakże ze względu na to, że nie jest zbyt jasna, może spowodować pojawienie się pytań o naturalne prawa człowieka.
However, because it is not very explicit, it can give rise to some questions about natural human rights.
jasny (auch: godziwy, uczciwy, blond, fair)
volume_up
fair {Adj.}
Chcemy precyzji, skuteczności, przejrzystości oraz jasnego i sprawiedliwego zrównoważenia władzy.
We want to see precision, efficiency, transparency and a clear and fair balance of power.
It must be a fair and honest process.
Potrzebujemy jasnych i sprawiedliwych zasad, żeby zapewnić osiągnięcie tych celów.
To ensure that we achieve these objectives, we need clear and fair rules.
jasny (auch: lekki, słaby, pulchny, zwiewny)
volume_up
light {Adj.}
Jasno- żółty lub jasny brązowo- żółty proszek.
A light yellow or light brown-yellow powder.
Wróciliśmy do naszego nasypu pokryty był boczniakami ostrygowatymi a kolor zmienił się na jasny.
We came back to our pile, it was covered with hundreds of pounds of oyster mushrooms, and the color changed to a light form.
Światłość sprawiedliwych jasna: ale pochodnia bezbożnych zgaśnie.
The light of the righteous rejoiceth; But the lamp of the wicked shall be put out.
jasny (auch: oczywisty, ewidentny, jawny, naoczny)
na piśmie. - (PL) Sprawa wydaje się jasna.
The matter seems obvious.
Najsłynniejszy przykład nazywamy "smarkami", z jasnych względów.
But one of the most famous objects out of this are what we call Snottites, for obvious reasons.
Szkoda, że tutaj, czyli w przypadku organizmów genetycznie modyfikowanych, sprawa nie jest już aż tak jasna dla wszystkich.
It is a pity that in the case of genetically modified organisms the matter is not so obvious to everybody.
jasny (auch: schludny, wyrazisty)
Wyrok jest prosty, jasny i powszechnie zrozumiały.
The decision is simple, clear and universally comprehensible.
W przyszłości opłaty lotnicze będą ustalane w sposób zrozumiały i jasny.
In future air fares are to be set out in a comprehensible and transparent way.
Gdy nadejdzie czas przedstawiania wstępnego projektu budżetu, proszę uczynić to w sposób jasny i zrozumiały.
When you present the preliminary draft budget to us, do so in a simple and comprehensible way.
Rada dąży do przedstawienia jasnego i łatwego do przekazania stanowiska dotyczącego wszystkich tych aspektów.
For all these aspects, the Council has strived to present a position which is clear and easy to communicate.
Rzecz jasna są to kwestie delikatne, które łatwo stają się ofiarą polemik i nieporozumień.
Naturally these are sensitive issues, which are easy prey for polemic and misunderstanding.
Przy okazji, nie zawsze łatwo jest dokonać jasnego rozróżnienia: czy za wypadkiem w Fukushimie stoją przyczyny naturalne czy ludzkie?
By the way, it is not always easy to make a clear distinction: was Fukushima caused by nature or by human beings?
jasny (auch: oczywisty)

Beispielsätze für "jasny" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishNa szczeblu europejskim wynik takiej sytuacji jest jasny: budżet szczątkowy.
At a European level, the result of this is very simple: the residual budget.
PolishDereck: Na tym etapie mieliśmy chyba bardzo jasny pogląd na to, czym jest ochrona gatunków.
DJ: So at this stage, I guess, we had very, very firm ideas on what conservation meant.
PolishKanclerz Republiki Federalnej Niemiec Angela Merkel zrobiła to samo, w sposób jasny i imponujący.
German Federal Chancellor Angela Merkel has done the same, clearly and impressively.
PolishPowinno to zostać sformułowane tak, by Rada miała jasny obraz sytuacji.
This should be laid down, so that the Council knows what is what.
PolishMam nadzieję, że niniejsze głosowanie prześle jasny sygnał dla ochrony środowiska i zdrowia.
I hope that this vote sends out a strong signal for the protection of the environment and health.
PolishUkład jest jasny, więc łatwo zapamiętać zasady. ~~~ Nie szkodzi, jeśli się je czasem nagnie.
It's structured, so it ends up being simple to remember, and it's okay to break it here and there.
PolishWymagania dyrektywy środowiskowej w tym względzie są naprawdę wyrażone w sposób jasny i ścisły.
The requirements of the EIA Directive are actually clearly and strictly stated in this respect.
PolishJest to jasny dowód na to, że jest to szerszy problem, o zasięgu europejskim, którym musimy się wspólnie zająć.
This clearly shows that this is a broader European issue that we must handle together.
PolishStanowisko Parlamentu Europejskiego zostało określone w sposób jasny i przedstawione nie za pośrednictwem mediów.
The European Parliament's positions have been set out clearly and not via the media.
PolishJasny przykład takich działań miał miejsce kilka dni temu w Pradze.
This was clearly demonstrated in Prague a few days ago.
PolishZwiązek pomiędzy żywnością i rolnictwem musi być jasny.
The link between food and agriculture must be clearly established.
PolishNajpierw chciałabym w jasny sposób stwierdzić, że będziemy w dalszym ciągu kontynuować te działania.
I would first like to clearly state that you may rest assured that we will pursue our course of action.
PolishEuropejska polityka, którą chcemy uprawiać musi w jasny sposób przyczyniać się do zwiększenia wolności i otwartości.
The European policy that we want must clearly contribute to greater freedom and openness.
PolishJeśli chodzi o Pragę to harmonogram nadal nie jest jasny.
The timetable in Prague is still a little bit unclear.
PolishInaczej mówiąc, istnieje już płaszczyzna, na której w jasny sposób zdefiniowano rolę mediów publicznych.
In other words, there is already a platform on which the role of the public mass media is clearly defined.
PolishPrzyjęcie przedmiotowego sprawozdania to jasny sygnał dążenia do wzmocnienia zasady podziału władzy.
The adoption of this report is a strong signal of the desire to consolidate the principle of separation of powers.
PolishWydaje mi się zatem niezbędne, abyśmy w sposób jasny i jednostronny zakazali palenia tytoniu w takich miejscach.
It therefore seems essential to me that we should clearly and unilaterally ban smoking in such places.
PolishPrzedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
He / she communicates his / her ideas clearly.
PolishChcieliśmy niewielki ekran, nie musiał mieć idealnej jednolitości kolorów, mogło mu brakować piksela czy dwóch, nie musiał być bardzo jasny.
And this particular manufacturer said, "Well, you know, we're not interested in that.
PolishWiem, że pan przewodniczący Barosso poruszy te kwestie w sposób bardzo jasny, zwłaszcza w kontekście energii.
I know that President Barroso will address these issues very clearly, especially in the context of energy, for example.