"ja chciałabym" Englisch Übersetzung

PL

"ja chciałabym" auf Englisch

PL ja chciałabym
volume_up
{Verb}

ja chciałabym (auch: chciałbym, chciałabym, ja chciałbym)
Ja chciałabym zwrócić uwagę na jeden jej aspekt.
I would like to draw attention to one aspect of it.
Jednakże innych nie można tak po prostu z miejsca odrzucić, a ja chciałabym podzielić się z Panią moimi obawami.
Others, however, cannot be dismissed out of hand and I would like to share my concerns with you.
Sprawozdania obejmują głównie zagadnienia techniczne, lecz ja chciałabym spojrzeć na SIS II z szerszej perspektywy.
The reports cover mainly technical things, but I would like to look at SIS II from a broader perspective.
ja chciałabym (auch: chciałbym, chciałabym)

Ähnliche Übersetzungen für "ja chciałabym" auf Englisch

ja Pronomen
English
chciałabym Verb
chciałabym
chcieć Verb
English

Beispielsätze für "ja chciałabym" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishJa także chciałabym przede wszystkim pogratulować sprawozdawcy jego pracy.
I would also firstly like to congratulate the rapporteur on his work.
PolishJa również chciałabym wyrazić podziękowania za wykonaną pracę.
(PT) Mr President, I would also like to express my thanks for the work that has been done.
PolishJa również chciałabym podziękować Trybunałowi Obrachunkowemu.
Mr President, I too would like to thank the Court of Auditors.
PolishChcą być informowani, a ja chciałabym im pomóc to osiągnąć.
They want to be informed, and I would very much like to help them achieve that.
PolishJa także chciałabym najpierw podziękować panu posłowi Bendtsenowi.
(SV) Mr President, I, too, would like to start by thanking Mr Bendtsen.
Polish. - (NL) Ja również chciałabym serdecznie podziękować Johnowi Bowisowi.
on behalf of the GUE/NGL Group. - (NL) I too wish to offer my sincere thanks to Mr Bowis.
PolishJa także chciałabym zabrać głos w sprawie systemu informacyjnego Schengen.
Madam President, I shall also speak on the Schengen Information System.
PolishTo scenariusz niemożliwy do realizacji, a ja chciałabym prosić Pana Komisarza o odniesienie się do niego.
This is an impossible scenario, and I would ask the Commissioner to address it.
PolishI ja chciałabym podziękować Pani Poseł Stihler i wszystkim kontrsprawozdawcom.
Madam President, I, too, would like to thank Mrs Stihler and all the shadow rapporteurs.
PolishJa też chciałabym podziękować panu Bloklandowi.
(DE) Madam President, I too would like to thank Mr Blokland.
PolishJa też chciałabym powiedzieć coś na temat Domu Historii Europejskiej.
(DA) Madam President, I would also like to say something about the House of European History.
PolishJa również chciałabym pochwalić pana Stavrosa Dimasa.
Mr President, ladies and gentlemen, I too should like to make a point of praising Stavros Dimas.
PolishJa również chciałabym podzielić się moim osobistym doświadczeniem.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I too will share a personal experience.
PolishJa również chciałabym pogratulować sprawozdawczyni.
on behalf of the ECR Group. - Madam President, I, too, would like to congratulate the rapporteur.
PolishW ramach przeglądu zidentyfikowano pewne wzorce, a ja chciałabym zwrócić w szczególności uwagę na dwa z nich.
The review has identified certain patterns, of which I note two in particular.
PolishA ja zawsze odpowiadałam: "Chciałabym wiedzieć, czego sobie życzyć”.
And I always answered, "Well, I'd want the wish to have the wisdom to know exactly what to wish for."
PolishPrzede wszystkim ja również chciałabym powitać pana komisarza Fülego w tej Izbie.
Madam President, first of all, I, too, would like to welcome Commissioner Füle to this House.
PolishJa również chciałabym skomentować kwestię spokoju i porządku w trakcie naszych prac.
(FR) Mr President, I would also like to make a comment about calm and order in our work.
PolishJa również chciałabym pogratulować sprawozdawczyni jej dzieła.
(ES) Mr President, Commissioner, I too should like to congratulate the rapporteur on her work.
Polish(RO) Wielu z nas mówiło dzisiaj o potrzebie solidarności i ja też chciałabym kontynuować ten temat.
(RO) Many of us have spoken today about the need for solidarity and I too want to continue this theme.