"iżby" Englisch Übersetzung


Meintest du izby
PL

"iżby" auf Englisch

EN
PL

iżby {Konjunktion}

volume_up
1. Ausgestorben
iżby (auch: , aby, by, że)
Czasami odnosiliśmy wrażenie, że prawa tej Izby były unieważniane.
We sometimes had the feeling that the rights of this House were being nullified.
Widzimy, że powstało sprawozdanie przygotowane przez obie izby parlamentu irlandzkiego.
Here we see that there is a report from both the Irish Parliaments.
Mam nadzieję, że inicjatywę tę poprze większość tej Izby.
I hope that this initiative will be welcomed by the majority of this House.

Synonyme (Polnisch) für "iżby":

iżby
izba

Beispielsätze für "iżby" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishWidzimy więc wyraźnie, że w oczach naszej Izby postawa Amerykanów jest zawsze zła.
Neatly, we see how the American's place is always in the wrong in this House.
PolishTrybunał Sprawiedliwości powołuje izby składające się z trzech lub pięciu sędziów.
The Court of Justice shall form chambers consisting of three and five Judges.
PolishMamy nadzieję, że za zgodą tej Izby, będziemy cię mogli zobaczyć po stronie Komisji.
We look forward, subject to the approval of this House, to seeing you on that side.
PolishO to szereg możliwych zaleceń dla tej Izby, mając na uwadze naszą rezolucję.
Here are some possible recommendations for this House with a view to our resolution.
PolishTaka większość i taka zgodność zasługują na uznanie i szacunek także i tej Izby.
Such a majority and such consensus deserve respect and recognition from this House, too.
PolishPriorytety tej Izby w negocjacjach handlowych są jasne.
Mr President, the priorities of this House in trade negotiations are clear.
PolishTo była słuszna sugestia, która pochodziła z tej Izby i do której się zastosowano.
This was a proper suggestion, which had come from this House, and which was acted upon.
PolishDzisiejsze zachowanie posłów do tej Izby jest haniebne.
Mr President, the behaviour of Members of this House today is disgraceful.
PolishTo prawda, że Regulamin tej Izby nadaje mówcy znaczące kompetencje arbitralne.
It is true that the rules of this House give substantial arbitrary power to the speaker.
PolishWczoraj spotkał się również z wieloma posłami do tej Izby z różnych krajów.
Yesterday he also met with a number of Members of this House from different countries.
PolishBoże daj, aby wszystek lud Pański prorokował, a iżby dał Pan Ducha swego na nie!
would that all Jehovah's people were prophets, that Jehovah would put his Spirit upon them!
PolishChodzi o to, czego wielu posłów do tej Izby nie robi, a inni nie chcą robić.
It is about doing what many people in this House cannot do and others do not want to do.
PolishI ostatnia rzecz, choć nie mniej ważna: uprawnienia tej Izby zostały znacznie rozszerzone.
Last, but not least, the powers of this House have been considerably extended.
PolishNie iżby kto widział Ojca, oprócz tego, który jest od Boga; ten widział Ojca.
Not that any man hath seen the Father, save he that is from God, he hath seen the Father.
PolishWiem, że mobilność i swoboda przepływ pracowników są ważne także dla tej Izby.
I know that mobility and freedom of movement for workers are also important to this House.
PolishChciałbym zwrócić uwagę Izby na sprawę bardzo pilną.
Mr President, I wish to draw the House's attention to a matter of very serious urgency.
PolishJednak nie wszystkie zalecenia naszej Izby zostały przez Komisję przyjęte.
However, not all the recommendations of this House have been accepted by the Commission.
PolishPowinniśmy za to podziękować sprawozdawcom i wszystkim członkom tej Izby.
For this we should express our thanks to the rapporteurs and all Members of this House.
PolishWielu członków tej wspaniałej Izby, a w rzeczywistości ich kraje, właśnie tak myślą.
A number of the Members of this noble House, and in fact their countries, think like this.
PolishCzasami odnosiliśmy wrażenie, że prawa tej Izby były unieważniane.
We sometimes had the feeling that the rights of this House were being nullified.