"dyskutować" Englisch Übersetzung

PL

"dyskutować" auf Englisch

volume_up
dyskutować {imperf. Vb.}

PL dyskutować
volume_up
[dyskutuję|dyskutowałbym] {imperfektives Verb}

1. Allgemein

Dzisiaj będziemy dyskutować nad programem prac węgierskiej prezydencji.
Today, we will discuss the programme of activities of the Hungarian Presidency.
Jeżeli nie dyskutujemy o faktach, to wówczas będziemy musieli dyskutować o pogłoskach.
If we do not discuss facts then we will have to discuss rumours.
O szczycie w sprawie zatrudnienia bardziej szczegółowo będziemy dyskutować później.
We will discuss the Employment Summit in more detail later.
Są to te, na temat, których dyskutujemy.
The ideas that we argue about.
Przekonujemy, negocjujemy, dyskutujemy, próbujemy pociągnąć za sobą naszych partnerów i usiłujemy włączyć ich do działania.
We convince, we negotiate, we argue, we try to drag our partners with us and we try to get them on board.
Dyskutowałbym czy to nie jest nawet bardziej efektywne niż oryginalny bilbord w kwestii przyciągnięcia uwagi, sprawieniu byście spojrzeli w tę stronę.
And I would argue that it's possibly more effective than the original billboard in terms of getting your attention, getting you to look over that way.
dyskutować (auch: spierać się)
dyskutować (auch: przedyskutować)
volume_up
to bounce around {Vb.} ((on) sth with sb)
dyskutować (auch: radzić)
We wszystkich naszych kwestiach można dyskutować o tym, jak zająć się stopniowością.
We could debate how to deal with progressivity where all of our points are concerned.
Mam nadzieję, że Europa będzie mogła nad tymi zagadnieniami dyskutować.
I hope that Europe will be able to debate this.
Musimy rozpatrzeć je bez wahania i dyskutować nad nimi bez tematów tabu.
We must examine them without fear and debate them without any taboos.

2. "z kimś o czymś"

dyskutować
volume_up
to expostulate [expostulated|expostulated] {Vb.} [förml.] (with sb about sth)

Beispielsätze für "dyskutować" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishWtedy będziemy mogli dyskutować o Stanach Zjednoczonych, jak również o krajach BRIC.
Then we will speak about the United States; we will also speak about the BRIC countries.
PolishZa dwa dni będziemy dyskutować nad kwestią skanerów ciała.
(DE) Mr President, in two days' time, we will be debating the question of body scanners.
PolishPonadto nie wolno informować ani dyskutować o nadużyciach wobec konkretnych osób.
Moreover, abuses directed against certain individuals may neither be publicised nor discussed.
PolishW tej sytuacji nie ma sensu dyskutować nad tym sprawozdaniem w Parlamencie Europejskim.
In this situation there is no point in discussing this report in the European Parliament.
PolishNie będziemy już dyskutować o abstrakcyjnych przesłaniach - to muszą być wskazówki praktyczne.
No longer are we talking about abstract messages - this must be a practical guide.
PolishZ pewnością uważam, że powinniśmy dyskutować nad różnicami między nami tutaj w Parlamencie.
I certainly held the view that we should thrash out our differences here in Parliament.
PolishJest to jeden z powodów, z uwagi na które powinniśmy dyskutować nad nowym Traktatem.
This is one of the reasons behind the discussion on a new treaty.
PolishNie jestem tu po to, by dyskutować z Panem o "WikiLeak”!
President of the Commission. - Mr Watson, I did not come here to 'WikiLeak' with you!
PolishNie wystarczy dyskutować o tych zagadnieniach: musimy sprawić, aby stały się rzeczywistością.
It is not enough to talk about these things: we must make them a reality.
PolishUpieramy się, żeby dyskutować nad tym wnioskiem, ponieważ ma on na celu ograniczenie biurokracji.
We insist on debating this proposition, for it seeks to cut regulation.
PolishJednocześnie nie będziemy dyskutować z Koreą przy ryżu, tak jak Stany Zjednoczone Ameryki.
At the same time, we will not have the discussion over rice which Korea had with the United States.
PolishBędziemy także dyskutować na temat realizacji budżetu Parlamentu Europejskiego w 2007 roku.
We are also going to be discussing the implementation of the European Parliament's budget in 2007.
PolishBędziemy o tym jeszcze dyskutować z wiodącymi podmiotami w tym zakresie podczas konferencji w tym roku.
This will be discussed at a conference with stakeholders later this year.
PolishWkrótce będziemy dyskutować o tym, jak znaleźć wyjście z tej sytuacji.
We will soon be discussing how we can remedy this situation.
PolishMożna o tym dyskutować, jednak musimy zagłębić się w szczegóły.
This can be discussed. However, we must go into great detail here.
PolishMam nadzieję, że będziemy w dalszym ciągu rozmawiać, dalej dyskutować.
I hope we will keep talking, that we will keep discussing.
PolishBędziemy w przyszłości dyskutować o tym z panem komisarzem Oettingerem.
We will be discussing this with Mr Oettinger in future.
PolishJeżeli zgodzimy się na taką ustawę w Europie, jak będziemy dyskutować z prezydentem Łukaszenką?
If we agree to this kind of law in Europe, how are we going to have discussions with Mr Lukashenko?
PolishJak gdyby były to założenia, o których nie warto dyskutować.
It is as if they were assumptions unworthy of discussion.
PolishI znowu, nie chcę uprzedzać faktów, jako że ta Izba będzie dyskutować o rosyjskich wyborach w czwartek.
Again, I do not want to anticipate, as this House will be debating the Russian elections on Thursday.