"dochód" Englisch Übersetzung

PL

"dochód" auf Englisch

PL dochód
volume_up
{Maskulin}

dochód (auch: przychód, przychody)
volume_up
income {Subst.}
Dochód to przychód pomniejszony o koszt jego uzyskania w roku podatkowym.
Income means the revenues less costs of obtaining the income in a given tax year.
Pokazuje średni dochód w Chinach, jako procent średniego dochodu w USA.
It plots income, average income in China as a percentage of average income in the United States.
Natomiast w krajach skandynawskich dochód ojców jest dużo mniej istotny.
And in Scandinavian countries, fathers' income is much less important.
dochód (auch: dochody, przychód)
volume_up
revenue {Subst.}
Usprawnienie regulacji dotyczących projektów generujących dochód przynosi podwójną korzyść.
The streamlining of revenue-generating regulations has a twofold benefit.
Dochód z ekoturystyki w Afryce każdego roku przynosi 80 miliardów dolarów.
There's an 80-billion-dollar-a-year ecotourism revenue stream into Africa.
Ludzie chcieli wiedzieć, co dostaje ich rząd jeśli chodzi o dochód.
People wanted to know what their government was getting in terms of revenue.
dochód (auch: zysk, profit, pożytek)
volume_up
profit {Subst.}
Bo lepiej nią kupczyć, niżeli kupczyć srebrem: owszem pożyteczniejszy nad złoto dochód jej.
For the gaining of it is better than the gaining of silver, And the profit thereof than fine gold.
Pracownicy służby zdrowia świadczą usługi socjalne, a nie są narzędziem generowania dochodu.
Health workers provide a social service and are not a means of generating profit.
Prawdę jest, że musimy zająć się sprawą wynagrodzeń i problemem dochodów związanych z cyklicznymi działaniami rynkowymi.
It is true that we must address the issue of salaries and the problem of profits linked to cyclical market activities.
dochód (auch: beneficjum)
volume_up
benefice {Subst.}

Beispielsätze für "dochód" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishPrzy stawce w wysokości 0,05 % przyniesie on dochód powyżej 200 miliardów euro.
A levy rate of 0.05% would provide revenues in excess of EUR 200 billion.
PolishW północnych regionach Włoch dochód na osobę należy do najwyższych w Europie.
Italy's northern regions are per capita amongst the richest in Europe.
PolishTelefony te generują dochód rzędu 100 milionów dolarów dla firmy.
And these phones are generating about 100 million dollars for the company.
PolishDziś żyjemy dłużej, ale stykamy się z wyzwaniem, jak osiągnąć rozsądny dochód na emeryturze.
Today we live longer, but face the challenge of how to achieve reasonable incomes in retirement.
PolishDochód można także generować, oferując użytkownikom możliwość przeszukiwania swojej witryny i całego internetu.
You can also generate earnings while enabling your users to search your site and the web.
PolishOpady deszczu są większe, a wszystkie gatunki przynoszą dochód.
Cloud cover -- I'm going to show it to you -- is up.
PolishOgólnoeuropejski dochód minimalny stanowiłby wypaczenie tej kwestii.
A pan-EU minimum wage would distort the issue.
PolishWyszukiwarki pracują czerpiąc dochód ze sponsorowanych linków, które pokazują się kiedy czegoś szukasz.
Internet search engines work by drawing revenues from sponsored links that appear when you do a search.
PolishTo bardzo prosty pomysł polegający na tym, że rządy powinny informować swoich obywateli o tym, jaki mają dochód.
That is the very simple idea that governments should report to their citizens what revenues they have.
PolishBy ograniczyć wykluczenie społeczne, musimy zapewnić ludziom dochód wystarczający do utrzymania się.
The thing we need most in order to reduce social exclusion is for people to have incomes which are enough to live on.
PolishDochód finansowy musi być również stabilną i niezawodną podstawą utrzymania społeczności w rejonach nadbrzeżnych.
The financial return also needs to be a stable and reliable base for maintaining our coastal communities.
PolishZa takie uważa się firmy zatrudniające mniej niż dziesięciu pracowników i osiągające dochód poniżej 2 milionów euro.
These are defined as companies with fewer than ten employees and a turnover of less than EUR 2 million.
PolishI obydwie, ponieważ są producentami tworzą miejsca pracy i bezpośredni dochód, ponieważ działają w sektorze walki z malarią.
Both of them are about investing in entrepreneurs who are committed to service, and who really know the markets.
PolishPodane wyżej liczby są ważne również dlatego, że przemysł motoryzacyjny zapewnia dochód ponad 12 milionom rodzin.
The figures given above are also relevant because the car industry provides for the incomes of more than 12 million families.
PolishBy być sprawiedliwym i by zmienić perspektywę należy wziąć inny zestaw danych, jest nim PKB lub dochód kraju.
So, to be fair and to alter our perspective, we have to bring in another data set, and that data set is GDP, or the country's earnings.
PolishDochód z licytacji powinien być wykorzystany wyłącznie w celu rozwijania technologii do zredukowania emisji CO2 w sektorze lotnictwa.
Auction revenues should be used to develop technologies to reduce CO2 emissions in the aviation sector and not for other purposes.
PolishW końcu dobra koniunktura powstaje tam, gdzie coś się wytwarza, gdzie ludzie mogą za swój dochód utrzymać siebie i swoje rodziny.
After all, prosperity is created where something is produced, where people can live off the proceeds themselves and feed their families.
PolishDochód na osobę.
PolishA co potem się dzieje, to sponsor przekazał dochód Ecosii, a Ecosia przekazuje 80 procent tych dochodów na program ochrony lasu tropikalnego.
And what happened then was the sponsor gave revenues to Ecosia, and Ecosia is giving 80 percent of those revenues to a rainforest protection project.
PolishJeśli dochód przekracza określony poziom minimalny, zachodzi niebezpieczeństwo, że wnioskodawca, a ostatecznie także państwo, będzie musiało zwrócić środki.
If revenues exceed a specified minimum level, there is a risk that the claimant and ultimately the state also will have to return the funds.