"doświadczać" Englisch Übersetzung

PL

"doświadczać" auf Englisch

volume_up
doświadczać {imperf. Vb.}

PL doświadczać
volume_up
[doświadczam|doświadczałbym] {imperfektives Verb}

Nie możemy doświadczać Europy wyłącznie poprzez programy oszczędnościowe.
We cannot experience Europe solely through austerity programmes.
Kobiety mogą doświadczać nieregularnych miesiączek, bądź ich brak.
Women may experience missed or irregular periods.
(Śmiech) To niesprawiedliwe, żeby tylko biedni ludzie mogli tego doświadczać.
(Laughter) There's no reason only poor people should have the experience.
Takie wykorzystanie kosmosu do celów wojskowych to dokładnie to, czego nie chcemy doświadczać!
Such military use is precisely what we do not want to see!
Portugalia i Włochy również doświadczą tych strajków w przyszłym miesiącu.
Portugal and Italy will also see strikes next month.
Dziś doświadczamy czegoś niezwykłego w Parlamencie.
What you see today is a rare occurrence here.
Będziemy mogli zobaczyć mózgi dzieci kiedy doświadczają emocji, kiedy uczą się mówić i czytać, kiedy rozwiązują zadanie z matematyki, kiedy mają pomysł.
We're going to be able to see a child's brain as they experience an emotion, as they learn to speak and read, as they solve a math problem, as they have an idea.
Mieszkańcy Haiti, poważnie doświadczani przez historię i naturę, muszą otrzymać od społeczności międzynarodowej niezbędne instrumenty, które nauczą ich pomagać samym sobie.
The Haitian people, sorely tried by history and nature, must receive from the international community the necessary instruments to learn to help themselves.
To za sprawą takich systemów obywatele Europy nie tylko doświadczają kulturowego bogactwa Europy, ale także bogactwa możliwości nauki, które oferuje UE.
It is through such schemes that people across Europe not only experience Europe's cultural richness, but also the wealth of learning opportunities the EU offers.
Tego wszystkiego doświadcza ludność cywilna, która jest bezbronna i często atakowana przez różne strony konfliktu.
It is the civilian population that undergoes all of this, civilians who are unarmed and often attacked by different sides in the conflict.
Dziś, gdy boleśnie doświadczamy kryzysu gospodarczego, trzeba poszukiwać takich rozwiązań, które będą wspierać zwiększanie wydajności pracy oraz wzrost zatrudnienia.
Now, when we are undergoing a painful economic crisis, it is essential to seek solutions which will promote increased productivity and a growth in employment.
Przez ostatnie 10 lat było niestety inaczej, czego codziennie tam doświadczamy.
This, unfortunately, has not been the case for 10 years, and it is something that we can witness on a daily basis on the ground.
Doświadczamy kryzysu i protestów, które przypominają nasze walki o chleb, ludzie są zabijani, ponieważ są głodni.
We are witnessing a crisis and protests that recall our riots for bread, people being killed because they are hungry.
(FR) Pani przewodnicząca, pani komisarz Hübner! W ciągu ostatnich 30 lat doświadczaliśmy korzyści kolejnych realizowanych przez nas polityk spójności.
(FR) Madam President, Mrs Hübner, over the last 30 years we have witnessed the benefits of the different cohesion policies we have pursued.

Beispielsätze für "doświadczać" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishJeśli nasza gospodarka nie będzie doświadczać zdrowego wzrostu, gospodarka oparta na wiedzy będzie wykluczona.
Unless our economy experiences healthy growth, a knowledge-based economy will be out of question.
PolishMusimy walczyć z niesprawiedliwością, której są zmuszeni doświadczać osoby żyjące w skrajnym ubóstwie oraz biedni pracownicy.
We must combat the injustices that people living in extreme poverty and poor workers have to face.
Polishktóry może doświadczać tak wielu rzeczy.
There's just so many things to be happy about."
PolishKomisja ma świadomość, że zwierzęta podczas transportu do celów handlowych mogą doświadczać poważnych cierpień.
The Commission is aware that the transportation of animals for commercial purposes may cause serious suffering to animals.
PolishObywatele doświadczający dyskryminacji w różnych formach i z różnych powodów nie powinni doświadczać także nierównego traktowania.
Citizens who encounter discrimination in different forms and for different reasons should not be treated unequally.