"dołożyć wszelkich starań" Englisch Übersetzung

PL

"dołożyć wszelkich starań" auf Englisch

PL dołożyć wszelkich starań
volume_up
{Verb}

dołożyć wszelkich starań
to use best efforts

Ähnliche Übersetzungen für "dołożyć wszelkich starań" auf Englisch

dołożyć Verb
wszelki Adjektiv
wszelki Pronomen
English
staranie Substantiv
starać Verb
English

Beispielsätze für "dołożyć wszelkich starań" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishNależy zatem dołożyć wszelkich starań, by chronić prawo dziecka do życia w rodzinie.
Every effort must therefore be made to protect a child's right to a family life.
PolishUnia Europejska powinna dołożyć wszelkich starań do skutecznej walki z tym zjawiskiem.
The European Union should make every effort to succeed in combating this phenomenon.
PolishNaszym obowiązkiem jest dołożyć wszelkich starań, aby tak się stało.
It is our responsibility to make sure that we do our utmost to see this happen.
PolishMusimy dołożyć wszelkich starań, aby ograniczyć, a wręcz zlikwidować, tego rodzaju nietolerancję.
We must do everything we can to reduce and even abolish this type of intolerance.
PolishPaństwa członkowskie powinny dołożyć wszelkich starań w celu modernizacji i ulepszania tego systemu.
The Member States should make every effort to modernise and improve this system.
PolishDlatego też musimy dołożyć wszelkich starań, aby pomóc Irakijczykom wzmocnić demokratyczny proces.
We therefore must do all we can to help the Iraqis strengthen the democratic process.
PolishUE powinna dołożyć wszelkich starań w celu zwalczania tego procederu.
The European Union should make every effort to counter this threat.
PolishJestem przekonana, że są one słuszne i uważam, że musimy dołożyć wszelkich starań, by działać szybko.
I believe they are just and I believe that we need to make sure that we act quickly.
PolishMusimy dołożyć wszelkich starań, aby bezpieczeństwo obywateli europejskich nie było zagrożone.
We must do everything possible to ensure that the safety of European citizens is not in danger.
PolishNależy dołożyć wszelkich starań, aby zatrzymać i ukarać zabójców.
Every effort must be made to detain and punish the murderers.
PolishDlatego właśnie musimy, jako instytucje Europejskie, dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić mu wolność.
For this very reason, we must do all we can as European institutions to secure his freedom.
PolishTo jest nasz postulat i powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby stał się on obowiązującym przepisem prawa.
We postulate this and we should do our utmost to put it into law.
PolishMusimy dołożyć wszelkich starań, aby to zobowiązanie zostało dotrzymane.
We must ensure that this commitment is upheld.
PolishKażda instytucja i każda jednostka takiej instytucji musi dołożyć wszelkich starań w celu uzyskania oszczędności.
Every institution and every unit of every institution must make every effort to achieve savings.
PolishMimo to, musimy dołożyć wszelkich starań, aby przywrócić warunki demokracji oraz prawa opozycji.
Even so we must make every effort to get democratic conditions restored and the rights of the opposition reinstated.
PolishPaństwa członkowskie powinny dołożyć wszelkich starań, aby ta kwestia znalazła się w porządku dziennym zgromadzenia.
The Member States should make every effort to have this matter included in the Assembly's agenda.
PolishNależy dołożyć wszelkich starań, aby zapobiec przenoszeniu się wirusa szczepionkowego od ptaków szczepionych na bażanty.
Care should be taken to avoid spread of a vaccine virus from vaccinated chickens to pheasants.
PolishNależy dołożyć wszelkich starań, by współpraca sądowa między państwami członkowskimi była jak najbardziej efektywna.
Every effort must be made to render judicial cooperation between Member States as effective as possible.
PolishMusimy dołożyć wszelkich starań, aby z powodzeniem pomagać przedsiębiorstwom i użytkownikom w adaptacji do zmian klimatu.
We must make substantial efforts to successfully help enterprises and users adapt to climate change.
PolishMusimy dołożyć wszelkich starań w celu ustalenia, jaki los ich spotkał i pomóc im bezpiecznie wrócić do swoich najbliższych.
Every effort must be made to establish their fate and help bring them safely back to their loved ones.