"dawstwa" Englisch Übersetzung

PL

"dawstwa" auf Englisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "dawstwa" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "dawstwa" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishNaszym zdaniem wszelkie wypłaty mogą pokrywać jedynie wydatki i niewygody dawstwa.
Any payments made must in our view be only for the expense and inconvenience of donating.
PolishW dziedzinie dawstwa i przeszczepiania narządów ludzkich istnieje wiele wyzwań.
There are many challenges in the area of the donation and transplantation of human organs.
PolishZ tego względu potrzebujemy dyrektywy w sprawie jakości i bezpieczeństwa dawstwa narządów.
That is why we need a directive on the quality and safety of organ donations.
PolishWskaźniki dawstwa narządów w poszczególnych krajach znacznie się różnią.
Organ donation rates vary considerably from one country to another.
PolishPochodzę z Hiszpanii, która jest światowym liderem w zakresie dawstwa i przeszczepu organów.
I come from Spain, a country which is a world leader in organ donation and transplantation.
PolishPlan działania dotyczący dawstwa i przeszczepiania narządów (2009-20015) (
Action plan on organ donation and transplantation (2009-2015) (
PolishW UE ogólnie istnieje szeroka zgoda społeczna dla dawstwa organów do przeszczepów.
In general in the EU, there is a broad social consensus on the donation of organs for transplantation.
PolishNajwiększe wyzwanie stanowi bez wątpienia dziedzina dawstwa od osób żywych.
The area of living donations has been the most challenging.
PolishWskaźniki dawstwa i dostępności narządów w poszczególnych krajach Europy wykazują znaczne różnice.
Donation rates and the availability of organs vary considerably between European countries.
PolishDlatego dostęp do dawstwa powinien być możliwie jak najłatwiejszy - promocja często może być skuteczna.
Therefore, donation should be as accessible as possible - promotion may often be effective.
PolishJestem przekonany, że dawstwo od osób żyjących musi mieć rolę uzupełniającą wobec dawstwa pośmiertnego.
I am convinced that live donation should always remain complementary to post-mortem donation.
PolishJeżeli w ślad za tym nie pójdzie propagowanie dawstwa, to wydaje mi się, że po prostu staniemy na połowie drogi.
If this is not followed by promoting donation, it seems to me we will simply stop half-way.
PolishPo trzecie, proaktywne propagowanie dawstwa w szpitalach jako sposobu na przezwyciężenie problemu niedoboru narządów.
Third, the proactive promotion of donation in hospitals as a way of overcoming shortages.
PolishZ tego względu świadomość społeczna i opinia społeczna mają szczególne znaczenie w zwiększeniu dawstwa narządów.
Therefore public awareness and public opinion play an important role in increasing organ donation.
Polish(SK) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania mojego kolegi, posła Adamou, w sprawie dawstwa i przeszczepiania narządów.
(SK) I voted for the report by my fellow Member Mr Adamou on organ donation and transplantation.
PolishZ ogromnym zadowoleniem przyjmuję przedmiotowe sprawozdanie i nowe europejskie zasady dawstwa organów.
Mr President, I very much welcome this report and the new European rules for organ donation.
PolishTaki przejrzysty, bezpieczny i efektywny system dawstwa jest jedynym sposobem zwalczania nielegalnego handlu organami.
Such a transparent, safe and efficient donation system is the only way to combat organ trafficking.
PolishCzy możemy oprzeć się na tych doświadczeniach i rozszerzyć je, a być może ulepszyć, w celu uwzględnienia dawstwa narządów?
Can we build on this experience and extend it, and possibly improve it, to include organ donation?
PolishUważam, że podstawą dawstwa i przeszczepiania narządów bezwzględnie powinna być świadoma zgoda dawcy.
I believe that the informed consent of the donor must always be a basis for donation and for transplantation of organs.
PolishParlament podkreśla jednak, że dawstwo od żywych dawców należy traktować jako uzupełnienie dawstwa post mortem.
Parliament emphasises, however, that living donations must be considered complementary to donations after death.

Lerne weitere Wörter

Polish
  • dawstwa

Mehr Übersetzungen im Deutsch-Englisch Wörterbuch.