"dalej" Englisch Übersetzung

PL

"dalej" auf Englisch

volume_up
dalej {Interj.}
EN
PL

dalej {Adverb}

volume_up
Jeżeli sytuacja będzie się dalej rozwijać w tym kierunku, możemy pójść o krok dalej.
If things continue to develop in this direction, we can go a step further.
Stopniowo cofasz się coraz dalej w przeszłość, dodając osoby coraz dalej spokrewnione.
You gradually trace further and further back into the past, adding these ever more distant relationships.
Dalej powiedziałbym, że teraz jest naprawdę trudno uniknąć konfrontacji.
Further I would say that it is now really very difficult to avoid confrontation.
dalej (auch: w dalszym ciągu)
Powiedzieli "nagle stali się wnikliwymi filozofami" i tak dalej.
They said, "They have become really deep thinkers and so on and so forth.
W sprawozdaniu pomieszano wszystko: kwestie zdrowia, podatków i tak dalej.
The report confuses everything: health, taxation and so on.
Mamy dwa miliardy osób, które zostaną dotknięte przez zmianę klimatu -- i tak dalej.
There's two billions of people who will be severely affected by climate change -- so on.
Idąc dalej stworzyliśmy Internet i połączyliśmy świat ze sobą; spłaszczyliśmy świat.
Then we go along and create the Internet and connect the world together; we flatten the world.
Pomoc dla Mołdawii w przezwyciężeniu obecnego kryzysu i podążaniu dalej obraną ścieżką leży w naszym interesie.
It is in our interests to help Moldova overcome the current crisis and to proceed further along this path.
Musimy zatem rozeznać się, co jest przydatne i czy warto dalej podążać tą drogą.
So, we need to understand what is useful and whether it is worthwhile continuing along this route.
Jak ktoś już wcześniej wspomniał, współpraca międzynarodowa nie może dalej stanowić problemu dla Afryki.
International cooperation cannot continue to be a problem for Africa, as someone else has said.
Ustawa nr 108 zakazuje noszenia hidżabu i idzie ona dużo dalej niż propozycje przedstawione w innych krajach.
Law No 108 bans the hijab, which goes much further than anybody else has proposed.
Łatwo obliczmy, że fale radiowe docierające ze Słońca są słabe, a wszystko inne leży miliony razy dalej, więc fal nie da się wykryć.
You can easily calculate that radio waves from the Sun are fairly faint, and everything else in the universe is millions of times further away, so it certainly will not be detectable.
dalej (auch: ponadto)
Idąc dalej, czy państwo, czy też własność publiczna, pozostaje jedynym podmiotem polityki wodnej?
Furthermore, is the state, or public ownership, the sole player in water policy?
(śmiech) Dalej mówi: "Czas rozpoczęcia".
(Laughter) Furthermore it says, "Start time."
To, co zrobiliśmy to rozwinięcie technologii, dzięki której można dalej zamienić pilota na naszą żarówkę.
What we have done is we have developed a technology with which we can furthermore replace the remote control of our light bulb.
Mam nadzieję, że będziemy w dalszym ciągu rozmawiać, dalej dyskutować.
I hope we will keep talking, that we will keep discussing.
Oczywiście nie mówię, że jest nieskazitelny: musimy pracować dalej.
This is not to say, therefore, that it is perfect: we need to keep working.
Polityka ta oczywiście już teraz jest ambitna, ale mamy zamiar pójść jeszcze dalej.
This policy is, of course, already ambitious, but we are going to keep on aiming higher.
Lista tych krajów i terytoriów (zwanych dalej & amp; #x201E; krajami i terytoriami & amp; #x201D;) zawarta jest w załączniku II.
These countries and territories, hereinafter called the & amp; amp; #x2018; countries and territories & amp; amp; #x2019;, are listed in Annex II.
Powodem do radości jest jednak to, że zrobiliśmy ruch, i to w dobrym kierunku, jednak oprócz tej wspólnej refleksji, musimy dalej wzmagać wysiłki w każdym z państw członkowskich UE.
What can give us reason to rejoice is that we have made a move, and in the right direction, but in addition to joint reflection, we need further to increase efforts in every EU Member State.
Konflikt dalej trwa i ataki fundamentalistów przynoszą ciągle krwawe żniwo.
This conflict is still going on, and attacks by fundamentalists continue to bring a bloody harvest.
Dalej biegnie z prędkością odpowiadającą 300 milom na godzinę w wykonaniu człowieka.
It's still running at the human equivalent of 300 miles per hour.
Musimy do tego tematu wrócić i pójść jeszcze nieco dalej.
We must return to this topic and we need to go a little further still.

Synonyme (Polnisch) für "dalej":

dalej

Beispielsätze für "dalej" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishNie wpadłem na żadne dobre wyjaśnienie dlaczego ten problem miałby dalej istnieć.
I have not come across one good explanation as to why this hassle has to continue.
PolishChcemy pójść o krok dalej, a mianowicie wprowadzić dwa tygodnie urlopu ojcowskiego.
We want to go one step further, namely to introduce two weeks of paternity leave.
PolishDlatego też chciałbym, abyśmy w "strategii 2020” poszli dalej w tym kierunku.
I would therefore like us to move further in this direction in the 2020 strategy.
PolishMyślę, że apel ten został w pełni zrozumiany, ale oczywiście przekażę go dalej.
I think that the message has been fully understood but I will of course pass it on.
PolishPytanie o status quo ante również nie stanowi rozwiązania - należy iść dalej.
Asking for the status quo ante is not a solution either - one should move further.
PolishMamy obowiązek przyjąć ten tekst, który może oczywiście być dalej poprawiany.
We have a duty to adopt this text which, of course, could be further improved.
PolishPo kliknięciu jednej z tych opcji można dalej posortować wybrane elementy:.
Once you’ve clicked one of these options, you can sort your selection even more:
PolishNasze wzajemne stosunki są silne i możemy oraz powinniśmy je dalej wzmacniać.
Our mutual relationship is strong and we can and should strengthen it further.
PolishI tak dalej.
Was the regulatory authority too weak to take timely action?, and so forth.
Polishjeśli pacjentka karmi piersią (patrz „ Ciąża i karmienie piersią ” dalej w punkcie 2)
if you are breast-feeding (see ‘Pregnancy and breast-feeding’ later in Section 2).
PolishWolałbym nawet, by we wniosku posunięto się dalej, poza warstwy symboliczne.
I would have much preferred it to have gone further, beyond the realms of tokenism.
PolishDalej należy postępować według „ INSTRUKCJI PODAWANIA ZASTRZYKU ” zamieszczonej poniżej.
Take the syringe and follow the “ INSTRUCTIONS FOR INJECTION” information below.
PolishUważam, że niekoniecznie należy posuwać się dalej, niż już to uczyniliśmy.
I am not necessarily committed to moving further than we have done so already.
PolishDalej powiedziałbym, że teraz jest naprawdę trudno uniknąć konfrontacji.
Further I would say that it is now really very difficult to avoid confrontation.
PolishMusimy myśleć o tym poważnie, panie przewodniczący, ponieważ dalej tak być nie może.
We have to be serious, Mr President, because we cannot continue in this way.
PolishTrybunał wydał nam kilka opinii - chyba pięć - ale dalej tego nie wiemy.
The Court has issued some opinions - five paragraphs - to us, but we do not know.
PolishTa zmiana wykracza o wiele dalej poza krąg liderów i partii rewolucji róż.
Such a change goes far beyond the leaders and parties that led the Rose Revolution.
PolishNiemniej jednak, panie i panowie z Komisji, chciałabym pójść o krok dalej.
However, ladies and gentlemen of the Commission, I would go one step further.
PolishAle mimo tego, dalej karmiła swoje trzy małe tasmańskie diabły w swojej tobie.
And yet, she was feeding three little baby Tasmanian devils in her pouch.
PolishNiesamowite co ludzie opowiedzą, kiedy wiedzą jak historia potoczy się dalej.
It's amazing what people will say when they know how the story turned out.