"dać się" Englisch Übersetzung

PL

"dać się" auf Englisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "dać się" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "dać się" auf Englisch

dać Verb
się Pronomen
dąć Verb

Beispielsätze für "dać się" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishShaffi Mather: Muszę jedynie przetrwać początkową fazę i nie dać się wyeliminować.
Shaffi Mather: I just have to get through the initial days where I don't get eliminated.
PolishI dlatego uważam, że należy dać im wybór, posługując się kategoriami barcelońskimi.
And therefore I believe it is also good to provide choice through the Barcelona criteria.
PolishOkazja do zmian pojawia się w rzadko i musimy dać się jej ponieść."
The occasion is piled high with difficulty, and we must rise with the occasion."
PolishJak zarobić spore pieniądze i nie dać się sprzedać. ~~~ I ty to osiągnąłeś.
And you've achieved that and that makes your win doubly big, triply big.
PolishNie powinniśmy dać się wciągnąć w te gierki propagandowe.
Madam President, we should not enter into this propaganda exercise.
PolishJak rozumiem, drugie pytanie dotyczyło tego, ile należy dać krajom rozwijającym się.
The other question was how much should be given to developing countries, as I understood it.
PolishAlbowiem mogła być ta maść drogo sprzedana, i mogło się to dać ubogim.
For this [ointment] might have been sold for much, and given to the poor.
PolishProszę nie dać się ograniczyć do pełnienia roli wyłącznie na Bałkanach.
- (DE) Mr President, Prime Minister, do not be reduced to your role in the Balkans.
PolishMusimy dać krajom rozwijającym się szansę na wyjście z kryzysu ich własnymi siłami.
We must give the developing countries the chance to emerge from the crisis under their own steam.
PolishCzasami trzeba pilnować się, by uczestnicząc w czymś nie dać się ponieść.
Sometimes you should take care not to get carried away when you are taking part in something.
PolishJeśli nie chcesz dać się oszukać, musisz wiedzieć, czego pożądasz.
If you don't want to be deceived, you have to know, what is it that you're hungry for?
PolishPrzycisk dawkowania powinien dać się obracać łatwo, bez potrzeby użycia zbyt dużej siły (rycina 5).
The button should turn easily without too much force being needed (figure 5).
PolishJeżeli nie masz własnego miejsca, warto je odnaleźć i dać się wciągnąć.
So if you don't have a space of your own, I highly recommend finding one, and getting into it.
PolishWszyscy staramy się dać młodym ludziom najlepsze narzędzia, które pomogą im w znalezieniu pracy.
We are all concerned to provide young people with the best tools to help them find a job.
PolishNie możemy dać się kierować naszym lękom lub obawom naszych obywateli.
We must not be guided by our fears or the fears of our citizens.
PolishZgodziliśmy się dać więcej pola do działania ekspertom i umożliwić dalszą wymianę poglądów.
We agreed to make room for more expertise and for more exchange.
PolishStarałam się zatem dać szansę wypowiedzi tym osobom, których nazwiska widnieją na moich listach.
I have therefore tried to give those people on the lists that I have here a chance to speak.
PolishTrzeba im dać możliwość zapoznania się z wyzwaniami stojącymi przed Europą.
They should be given the opportunity, as they wish, to familiarise themselves with Europe's challenges.
PolishJednak nie mamy zamiaru dać się pozbawić tej wspaniałej tradycji.
However, we have no intention of letting them deprive us of this wonderful tradition of ours.
PolishJednakże jak głupie jest dać złapać się w pułapkę zasady "dziel i rządź”!
But how stupid to fall into this 'divide-and-rule' trap!

Lerne weitere Wörter

Polish
  • dać się

Bab.la bietet außerdem das Deutsch-Italienisch Wörterbuch für mehr Übersetzungen.