"dążyć" Englisch Übersetzung

PL

"dążyć" auf Englisch

volume_up
dążyć {imperf. Vb.}

PL dążyć
volume_up
[dążę|dążyłbym] {Verb}

Powinniśmy dążyć do tego, aby te różnice ulegały znaczącemu zmniejszeniu.
We should strive to achieve a substantial reduction of these differences.
Powinniśmy dążyć do współpracy z Iranem na wszystkich możliwych szczeblach.
We should strive for engagement with Iran at all levels.
Powinniśmy dążyć do wypracowania skoordynowanego i zdecydowanego podejścia.
We should strive for a coordinated and strong approach.
dążyć (auch: zabiec)
Powinniśmy dążyć do tego, aby te różnice ulegały znaczącemu zmniejszeniu.
We should strive to achieve a substantial reduction of these differences.
Powinniśmy dążyć do współpracy z Iranem na wszystkich możliwych szczeblach.
We should strive for engagement with Iran at all levels.
Powinniśmy dążyć do wypracowania skoordynowanego i zdecydowanego podejścia.
We should strive for a coordinated and strong approach.
dążyć

Beispielsätze für "dążyć" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishMy także musimy dążyć do promowania kultury politycznego pluralizmu na Białorusi.
We, too, must move to promote the culture of political pluralism in Belarus.
PolishNaukowcy mówią nam, że powinniśmy dążyć do górnych limitów przedziału 25-40 %.
The science tells us that we need to be in the upper end between 25% and 40%.
PolishMożemy dążyć do innowacji i tworzenia miejsc pracy oraz możemy przyjąć ambitne cele.
We can push for innovation and job creation and we can set ambitious targets.
PolishW dłuższej perspektywie powinniśmy dążyć do wprowadzenia ruchu bezwizowego.
In the longer term, we should aim at the introduction of a visa-free travel regime.
PolishGrupa PPE-DE jest zdeterminowana jak nigdy dotąd, by dążyć do realizacji tych celów.
The EPP-ED Group is determined, now more than ever, to achieve results here.
PolishPowinniśmy także, zamiast wysuwać zarzuty, dążyć do znalezienia rozwiązań.
It is also important for us to try to find solutions instead of making accusations.
PolishDlatego też powinniśmy dążyć do uzyskania większość dla jednego bądź drugiego stanowiska.
Therefore, we should now try to obtain a majority for one position or the other.
PolishNie powinniśmy dążyć do dobrych inwestycji kosztem przyszłych pokoleń.
We should not wish to make good investments at the expense of future generations.
PolishEBC będzie ze swojej strony dążyć do utrzymania stabilności cen w średnim okresie.
The ECB will play its part by continuing to maintain price stability over the medium term.
PolishPlan już mamy, teraz trzeba jedynie dążyć do jego konsekwentnej realizacji.
We already have a plan; now we just need to ensure that it is implemented consistently.
PolishOznacza to, że UE musi także za wszelką cenę dążyć do wspierania demokracji w Turcji.
This means that the EU must also make every effort to support democratisation in Turkey.
PolishNie wahajmy się dążyć do sytuacji, która pozwoli ludziom przywrócić wiarę w Europę.
We must waste no time in ensuring that the people recover their faith in Europe once more.
PolishBędziemy również usilnie dążyć do postępów w kierunku zawarcia porozumienia morskiego.
We will also push for progress on the conclusion of a maritime agreement.
PolishNależy do niego dążyć poprzez dialog polityczny i wspólne inicjatywy.
It needs to be pursued through both political dialogue and joint initiatives.
PolishNaturalnie, powinniśmy dążyć do ustanowienia najlepszego możliwego partnerstwa z tym krajem.
Naturally, we should aim to establish the best possible partnership with them.
PolishTo cel, do którego musimy dążyć krok po kroku, choćby ze względu na zmianę klimatu.
This is an objective that we must attain step by step, not least because of climate change.
PolishSądzę, że nie powinniśmy dążyć do promowania hierarchii dyskryminacji w UE.
I believe that we should not be aiming to promote a hierarchy of discrimination in the EU.
PolishSą to najważniejsze atrybuty Rady, do których ochrony powinniśmy dążyć za wszelką cenę.
They are key characteristics of the Council that we should work to protect at all costs.
PolishPrzedstawiane zarzuty trzeba zbadać, a Europa musi do tego dążyć z pełną determinacją.
These allegations must be determined, and Europe must show determination that they should.
PolishOczywiście liberalizacja gospodarki jest celem, do którego należy dążyć stopniowo.
Of course, the liberalisation of economies is something that has to be achieved progressively.