"cenny" Englisch Übersetzung

PL

"cenny" auf Englisch

volume_up
cenny {Adj. m.}

PL cenny
volume_up
{Adjektiv Maskulin}

Prawo azylu jest cenne, jako że jest prawem przyrodzonym każdego człowieka.
The right of asylum is a precious right as it is a right inherent to the human being.
Bogactwo kulturowe Europy oznacza cenne dobro, którego zachowanie jest bardzo istotne.
Europe's cultural riches represent a precious commodity that it is important to preserve.
Wolność jest cenna i nie wolno zakładać, że jest rzeczą oczywistą.
Freedom is precious and must not be taken for granted.
Ich cenny wkład umożliwił osiągnięcie porozumienia w pierwszym czytaniu.
Their valuable contribution has made it possible to achieve agreement at first reading.
To sprawozdanie stanowi szczególnie cenny wkład do tego procesu.
This report makes a particularly valuable contribution towards this.
Moim zdaniem impuls płynący z UE byłby dla mojego kraju szczególnie cenny.
In my opinion, impetus from the EU would be particularly valuable for my country.
Mówię to z całym należnym szacunkiem i pragnę ponownie podziękować wszystkim stronom za tak cenną wymianę poglądów.
This I say with all due respect, and I want to thank all parties once again for this rewarding exchange of views.

Synonyme (Polnisch) für "cenny":

cenny

Beispielsätze für "cenny" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishOd samego początku wnosicie cenny wkład w ten proces.
Honorable Members, you have provided a strong input to this process since its beginning.
PolishZwracam tu uwagę na cenny art. 15 sprawozdania.
In this context I would draw your attention to Paragraph 15 of the report.
PolishByła to wspaniała debata, prezentująca cenny wkład przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.
It was an excellent debate, featuring the valued contribution of the President of the European Parliament.
PolishStanowi ona bardzo cenny wkład w praską konferencję.
It represents a very welcome input into the Prague conference.
PolishDziękuję, panie przewodniczący, dziękuję, panie komisarzu i dziękuję państwu, panie i panowie, za wasz bardzo cenny wkład.
Mr President, thank you, Commissioner, and thank you, ladies and gentlemen, for your very good input.
PolishTen czas jest cenny i może mieć negatywny wpływ na szansę przeżycia pacjenta i szansę powodzenia przeszczepu.
This time is expensive and can have a negative impact on patient survival rate and the rate of success for implants.
PolishOsiągnięty kompromis jest jednak tak cenny, że nie możemy pozwolić na to, aby jego realizacja nie powiodła się ze względu na daną kwestię.
The compromise is so worthwhile, however, that we must not allow it to miscarry because of this issue.
PolishUmowy handlowe często bywają bardzo kontrowersyjne, ale osobiście chciałbym stwierdzić, że Korea Południowa stanowi nader cenny wyjątek.
Trade agreements are often highly controversial, but personally I would say that South Korea is a very worthy exception.
PolishZ całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
PolishPaństwa członkowskie mogą wnieść cenny wkład poprzez stworzenie regularnych rachunków satelitarnych, umożliwiających ocenę wartości wolontariatu i instytucji non-profit.
Member States can play a significant role by producing regular satellite accounts, so that the value of volunteering and not-for-profit institutions can be measured.
PolishGłosowałem za udzieleniem Ukrainie pomocy makrofinansowej, która będzie stanowić szczególnie cenny wkład do zapewnienia stabilności i kontynuowania reform gospodarczych w tym kraju.
I voted in favour of providing macro-financial assistance to Ukraine, which will make a particularly important contribution to creating stability and continuing the economic reforms in this country.