"brzeg" Englisch Übersetzung

PL

"brzeg" auf Englisch

PL

brzeg {Maskulin}

volume_up
1. Allgemein
brzeg (auch: bank, pula, skarpa)
I wywiódł mię, i obrócił mię na brzeg onego potoku.
Then he brought me, and caused me to return to the bank of the river.
Zobaczcie, jak dokładna jest synchronizacja na całym brzegu.
And then watch this whole river bank, and watch how precise the synchrony is.
W ciągu ostatnich czterech czy pięciu lat przeprowadzano eksperyment na Georges Bank -- inaczej Wielkich Brzegach Nowej Fundlandii.
There's been an experiment for the last four or five years on the Georges Bank, or the Grand Banks off of Newfoundland.
Linia brzegowa UE liczy około 68 tys. km, z czego około 11 tys. km należy do Szkocji.
The EU has some 68 000 km of coastline; Scotland has some 11 000 km of that.
Linia brzegowa UE ma długość 23 tysięcy kilometrów, a dwie trzecie jej ludności mieszka w pobliżu morza.
The coastline of the EU is 23 000 kilometres in length and one third of the population lives by the sea.
Panie przewodniczący! Dla mojego kraju - Łotwy -zasoby rybne są niezwykle istotne, ponieważ nasza linia brzegowa ma 550 kilometrów długości.
Mr President, for my country - Latvia - fisheries are extremely important, because we have 550 km of coastline.
brzeg (auch: margines)
volume_up
marge {Subst.} [wörtl.]
brzeg (auch: wybrzeże)
Zbliżamy się bliżej brzegu, na którym jesteśmy. ~~~ To zdjęcie było zrobione na Galapagos.
Getting closer to shore, where we are, this was in fact taken in the Galapagos.
Rozrzuć je zanim dobijesz brzegu i powiedz wszystkim, że utonęła w wypadku.
Scatter them before you reach the shore and tell everyone she drowned by accident.
Shore up endangered coastlines.
brzeg (auch: plaża, pobrzeże)
volume_up
strand {Subst.} [arch.]
W wielu państwach członkowskich nadal można spotkać zakotwiczone do brzegu lub nawet osiadłe na mieliznach na wodach wewnętrznych bardzo stare statki w złym stanie.
In many Member States, there are still ships that are very old, in poor condition, anchored at the shore or even stranded on the shores of internal waters.
Zaburzenia oka Częste: punktowate zapalenie rogówki, ból oka, niewyraźne widzenie, świąd oka, suchość oka, uczucie obecności ciała obcego w oczach, strupki na brzegach powiek.
punctate keratitis, eye pain, blurred vision, eye pruritus, dry eye, foreign body sensation in eyes, eyelid margin crusting
2. "tkaniny"
brzeg (auch: lista, listwa, spis, wykaz)
Zgodnie z oficjalnym wykazem sporządzonym przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD prawie wszystkie kraje na południowym i wschodnim brzegu Morza Śródziemnego to kraje rozwijające się.
Almost all the countries to the south and east of the Mediterranean are developing countries, according to the official list drawn up by the OECD's Development Assistance Committee.
3. "granica"
brzeg (auch: krawędź, rąbek, ostrze)
Po jednej stronie brzeg jest ścięty i oznakowany napisem „ LTG ” znajdującym się powyżej napisu „ 2 ”.
One side has a bevelled edge and is marked “ LTG” above the number 2.
Ustawić kciuk równolegle z wewnętrzną szczeliną korka, podważyć brzeg korka.
Aligning your thumb with the internal gap of the stopper, pry up the edge of the stopper.
Wziąłem więc osełkę i odłamałem jej brzeg.
Broke the edge of an oilstone off.

Beispielsätze für "brzeg" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishA oni wyciągnąwszy łódź na brzeg, wszystko opuściwszy, poszli za nim.
And when they had brought their boats to land, they left all, and followed him.
PolishCywilna rewolta przeciwko arabskim despotom rozpala drugi brzeg Morza Śródziemnego.
Civil rebellions against Arab despots have set the other side of the Mediterranean alight.
PolishWyszedłem na brzeg w obcisłych kąpielówkach, w stylu europejskim, czując się jak Niesamowity Hulk.
And I came out, in my Speedos, European style, feeling like the Incredible Hulk.
PolishA gdy wstąpili na brzeg, ujrzeli węgle nałożone, i rybę na nich leżącą i chleb.
So when they got out upon the land, they see a fire of coals there, and fish laid thereon, and bread.
PolishNajczęściej z martwych rekinów wyrzuconych na brzeg.
Well one obvious source is dead sharks, Dead sharks washed up.
PolishI krokodyl wychodzi na brzeg w kierunku swojego legowiska.
And a crocodile walks up a riverbank toward its den.
PolishOlbrzymie ilości danych będą docierać na brzeg, wszystkie dostępne dla każdego, kto będzie chciał ich użyć.
There will be massive amounts of data flowing ashore, all available to anyone who has any interest in using it.
PolishAby nie uciekł prędki, a nie uszedł mocarz; aby się na północy o brzeg rzeki Eufrates otrącili i upadli.
Let not the swift flee away, nor the mighty man escape; in the north by the river Euphrates have they stumbled and fallen.
PolishNie wiem, jakim cudem udało mi się wypłynąć i czym prędzej wrócić na brzeg. i czym prędzej wrócić na brzeg.
And I don't where I got it from, but I was able to somehow pull myself up and as quickly as possible get to the side of the lake.
PolishOderwać jeden brzeg warstwy ochronnej.
PolishKtóry gdy był pełen, wyciągnęli rybitwi na brzeg, a usiadłszy, wybierali dobre ryby w naczynia, a złe precz wyrzucali.
which, when it was filled, they drew up on the beach; and they sat down, and gathered the good into vessels, but the bad they cast away.
PolishJest jednak ciągle ponad 650 milionów mieszkańców Indii, Sri Lanki, Bangladeszu, Nepalu, którzy są wyrzucani na brzeg biedy.
But there are still over 650 million Indians, Pakistanis, Sri Lankans, Bangladeshis, Nepalese, who remain washed up on the shores of poverty.
PolishA było miąższe na dłoń, a brzeg jego był jako kraje u kubka, nakształt kwiatu lilijowego, a dwa tysiące wiader brało w się.
And it was a handbreadth thick: and the brim thereof was wrought like the brim of a cup, like the flower of a lily: it held two thousand baths.
PolishA było miąższe na dłoni; a brzeg jego był jako kraje u kubka nakształt kwiatu lilijowego, a brało w się trzy tysiące wiader.
And it was a handbreadth thick; and the brim thereof was wrought like the brim of a cup, like the flower of a lily: it received and held three thousand baths.
PolishA gdy był dzień, nie poznali ziemi; wszakże obaczyli niejaką odnogę mającą brzeg, do którego uradzili jeźliby mogło być, przybić okręt.
And when it was day, they knew not the land: but they perceived a certain bay with a beach, and they took counsel whether they could drive the ship upon it.
PolishW miejscu, w którym w trakcie trzęsienia ziemi w 1954, brzeg wypiętrzył się z oceanu bardzo szybko, na jakieś sześć do siedmiu metrów.
That the place where, during an earthquake in 1954, this marine terrace was lifted up out of the ocean very quickly, and it was lifted up about six to seven meters.
PolishRozkażże ty kapłanom, niosącym skrzynię przymierza, i rzecz im: Gdy wnijdziecie w brzeg wód Jordańskich, w Jordanie staniecie.
And thou shalt command the priests that bear the ark of the covenant, saying, When ye are come to the brink of the waters of the Jordan, ye shall stand still in the Jordan.
PolishPowinniśmy dowozić te tak zwane "odrzuty” na brzeg i dawać te ryby tym, którzy ich potrzebują, lecz nie mogą pozwolić sobie na zakup żywności zawierającej wysokiej jakości białko.
We should land these so-called 'discards' and give the fish to those who need it but cannot afford high-quality protein.
PolishAle setnik chcąc zachować Pawła, pohamował je od tego przedsięwzięcia i rozkazał tym, którzy mogli pływać, aby się wprzód w morze puścili i na brzeg wyszli;
But the centurion, desiring to save Paul, stayed them from their purpose; and commanded that they who could swim should cast themselves overboard, and get first to the land;
PolishW 2010 roku na granicy grecko-tureckiej zatrzymano 47 tysięcy imigrantów przechodzących na grecki brzeg rzeki Evros, która wyznacza granicę między Grecją a Turcją.
In 2010, 47 000 immigrants were arrested crossing the Greco-Turkish border, passing to the Greek side of the River Evros, which marks the border between Greece and Turkey.