"żądać" Englisch Übersetzung


Meintest du zadać
PL

"żądać" auf Englisch

volume_up
żądać {imperf. Vb.}
PL

żądać [żądam|żądałbym] {imperfektives Verb}

volume_up
1. Allgemein
Zebraliśmy się tu dzisiaj, aby żądać przerwania ognia i zakończenia rzezi cywilów.
We are here today to demand a cease-fire and an end to the slaughter of civilians.
Dlaczego nie mielibyśmy żądać tego samego od przemysłu motoryzacyjnego?
Why should we not demand as much of the automotive industry?
Musimy wobec tego żądać przestrzegania zasady wzajemności.
We must therefore demand respect for the principle of trade reciprocity.
Chciałbym jednak zadać panu jedno pytanie i zwrócić się z pewną prośbą.
However, I would just like to put one question to you and to make a request.
Właśnie tego Europa musi domagać się i żądać.
That is what Europe must request and demand.
Nie ma zatem sensu żądać na przyszłość rozwiązań, które stosowane są już obecnie.
It is pointless, then, to request things for the future when they are already being applied in the present.
2. "czegoś"
NIE — Niemcy nie powinny żądać od Ciebie zwrotu ulg podatkowych tylko dlatego, że po przejściu na emeryturę zamieszkałeś w Grecji.
NO — Germany should not claim back your tax rebates simply because you retired and moved to Greece.
Chronią ich one przez zagwarantowanie, że mogą żądać tego, co zarobili, co oczywiście nie nadaje prawa do pozostania przy zatrudnieniu.
They protect them by guaranteeing that they can claim back what they have earned, without, of course, this resulting in a right to remain.
Ludzie przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, pracują w Wielkiej Brytanii i żądają zasiłków na dzieci, mieszkające w państwach Europy Wschodniej.
People come over to the United Kingdom, work in the United Kingdom and claim for children who are resident in Eastern European countries.

Synonyme (Polnisch) für "żądać":

żądać

Beispielsätze für "żądać" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishMusimy zadać sobie pytanie, czy dalsze procesy rozszerzenia są dla nas właściwe.
We must ask ourselves whether further enlargement processes are appropriate for us.
PolishPytanie, które chcę zadać, które wszyscy zamierzamy zadać brzmi: kim pan jest?
The question that I want to ask and that we are all going to ask is: who are you?
PolishDlatego też chciałbym zadać kolejne pytanie zarówno Komisji, jak i Radzie.
I therefore have another question to put to both the Commission and the Council.
Polish(I owszem nie dałem zgrzeszyć ustom moim, abym miał żądać przeklęstwa duszy jego.
(Yea, I have not suffered by mouth to sin By asking his life with a curse);
PolishAle nie można żądać od nas otwarcia wszystkich rynków, gdy Rosja wszystkie zamyka.
But we cannot be asked to open everything up while Russia is closing everything down.
PolishChciałbym zadać jedno pytanie.
President of the Commission. - Madam President, I should just like to put a question.
PolishJednym z pytań jakie chciałem wam zadać jest: Gdy się rozglądacie, co widzicie?
And so one of the questions that I asked you is, when you look around, what do you see?
PolishNie mówię tego w złej wierze; mówię tylko, że możemy mu zadać takie pytanie.
I do not speak in bad faith; all I am saying is that we could ask him that question.
PolishSzkoda, że pan minister musiał nas opuścić, ponieważ chciałem mu zadać pytanie.
It is a pity that the minister had to leave as I had a question for him.
PolishPo pierwsze, chciałam zadać pytanie, a po drugie, zająć stanowisko polityczne.
I should like, firstly, to ask a question and, secondly, to adopt a political position.
PolishW innym razie musielibyśmy zadać sobie pytanie, czy jest warta swojego urzędu.
Otherwise, we need to question whether it is still worthy of its office.
PolishChciałbym zadać naszemu koledze pytanie, jeżeli się na to zgodzi.
Madam President, I would like to ask our fellow Member a question, if he accepts it.
PolishZanim opowiem tę historię, powinniśmy zadać sobie pytanie: Dlaczego bieda istnieje?
Before I tell that story, we should ask ourselves the question: Why does poverty exist?
PolishChciałbym zadać panu Verheugenowi kolejne pytanie.
(DE) Mr President, I wanted to direct a further question to Mr Verheugen.
PolishZ pełną świadomością i bez hipokryzji powinniśmy chyba zadać sobie kilka pytań.
In all conscience, and without hypocrisy, perhaps we should ask ourselves some questions.
PolishMusimy zadać sobie pytanie, czy jesteśmy wspólnotą opartą na prawie, czy nie.
We need to ask ourselves whether or not we are a Community based on law.
PolishTo powiedziawszy, pragnę zadać panu komisarzowi dwa konkretne pytania.
Having said that, I would like to put two specific questions to the Commissioner.
PolishTak samo jak pan Gauzès i inni, chciałabym zadać Komisji trzy pytania.
There are three questions I want to ask the Commission, like Mr Gauzès and others.
PolishJest wiele pytań na temat miłości romantycznej, które trzeba zadać i znaleźć odpowiedzi.
There are still many questions to be answered and asked about romantic love.
PolishChciałbym zadać panu komisarzowi Verheugenowi kolejne pytanie.
(DE) Madam President, I have a further question for Commissioner Verheugen.