"inhibitor" Deutsch Übersetzung


Ergebnisse für „inhibitory konwertazy angiotensyny". „inhibitor" ist noch nicht in unserem Wörterbuch enthalten.
PL

"inhibitor" auf Deutsch

PL

inhibitory konwertazy angiotensyny {Feminin Plural}

volume_up
1. Medizin
inhibitory konwertazy angiotensyny
Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) mogą zmniejszać stężenie glukozy we krwi.
Angiotensin-Conversions-Enzym-Hemmer (ACE-Hemmer) können zu einer Senkung des Blutzuckerspiegels führen.
Inhibitory konwertazy angiotensyny częściej powodują obrzęk naczynioruchowy u pacjentów rasy czarnej, niż w przypadku innych ras ludzkich.
Die Angiödem-Rate durch ACE-Hemmer ist bei dunkelhäutigen Patienten höher als bei nicht- dunkelhäutigen.
Do jednocześnie przyjmowanych środków należały: inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści receptora angiotensyny II, niesteroidowe leki przeciwzapalne i leki moczopędne.
Die gleichzeitig gegebenen Substanzen beinhalteten ACE-Hemmer, Angiotensin II Rezeptorenblocker, nichtsteroidale Antiphlogistika und Diuretika.

Beispielsätze für "inhibitor" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich.

PolishW mikrosomach wątroby ludzkiej, retapamulina działa jako silny inhibitor CYP3A4.
In menschlichen Lebermikrosomen war Retapamulin ein starker Inhibitor von CYP3A4.
PolishGrupa farmakoterapeutyczna: lekprzeciwzakrzepowy - bezpośredni inhibitor trombiny.
Pharmakotherapeutische Gruppe Antithrombotikum – direkter Thrombin-Inhibitor (ATC Code:
PolishCymetydyna (niespecyficzny inhibitor CYP450 oraz środek zwiększający pH w żołądku):
Cimetidin (unspezifischer CYP450-Hemmer, erhöht den pH-Wert des Magens):
PolishVerapamil inhibitor CYP 3A4 i P- gp, zwiększa stężenie rysperydonu w osoczu.
Verapamil, ein CYP 3A4- und P-gp-Inhibitor, erhöht die Plasmakonzentration von Risperidon.
PolishPreparat Invirase nie powinien być stosowany jako jedyny inhibitor proteazy.
Invirase soll nicht als einziger Proteaseinhibitor angewendet werden.
PolishLeczenie skojarzone Z walproinianem (inhibitor glukuronidacji lamotryginy – patrz punkt 4. 5):
Dieses Dosierschema sollte mit Valproat unabhängig von weiterer Begleitmedikation
PolishProtopic zawiera substancję czynną takrolimus, inhibitor kalcyneuryny.
Protopic enthält als Wirkstoff Tacrolimus, einen Calcineurin-Inhibitor.
PolishProtopy zawiera substancję czynną takrolimus, inhibitor kalcyneuryny.
Protopy enthält als Wirkstoff Tacrolimus, einen Calcineurin-Inhibitor.
PolishInhibitor reniny (aliskiren) w skojarzeniu z lekami moczopędnymi (hydrochlorotiazyd), kod ATC:
Renin-Inhibitor (Aliskiren) Kombinationen mit Diuretika (Hydrochlorothiazid), ATC-Code:
PolishRytonawir (silny induktor CYP450; inhibitor oraz substrat CYP3A4):
Ritonavir (Ausgeprägter CYP450-Induktor; CYP3A4-Hemmer und -Substrat):
PolishWpływ innych produktów leczniczych na laropiprant Inhibitor CYP3A4:
Wirkungen anderer Arzneimittel auf Laropiprant CYP3A4-Inhibitor:
PolishInhibitor transferu łańcucha integrazy Raltegrawir/ Efawirenz (400 mg pojedyncza dawka / -)
Raltegravir/Efavirenz (400 mg Einmalgabe / -) NRTIs und NNRTIs
PolishLeczenie skojarzone Z walproinianem (inhibitor glukuronidacji lamotryginy – patrz punkt 4. 5):
Zusatztherapie MIT Valproat (Hemmer der Glucuronidierung von Lamotrigin – siehe Abschnitt 4.5):
Polishprzebieg choroby, w tym co najmniej jeden inhibitor TNF, bądź nietolerancja tych leków.
Reduzierung des Fortschreitens von Gelenkschäden sowie Verbesserung der physikalischen Funktion führte.
PolishInhibitor transferu łańcucha integrazy Raltegrawir/ Efawirenz (400 mg pojedyncza dawka / -)
Integrasehemmer Raltegravir/Efavirenz (400 mg Einmalgabe / -)
PolishSubstancją czynną zawartą w preparacie { Nazwa własna} jest pimekrolimus, inhibitor kalcyneuryny.
{(Name (Phantasiebezeichnung)}enthält den Wirkstoff Pimecrolimus, einen Calcineurin-Inhibitor.
PolishFlukonazol Flukonazol uważany jest za umiarkowanej mocy inhibitor CYP3A4.
Fluconazol wird als mäßiger CYP3A4- Hemmer eingestuft.
PolishKompleksy inhibitor- enzym ukladu krzepniecia sa usuwane przez uklad siateczkowo- sródblonkowy.
Die Komple xe aus Inhibitor und Gerinnungsenzym werden durch das retikuloendotheliale System entfernt.
PolishSubstancją czynną leku jest rekombinowany ludzki inhibitor C1.
Es enthält rekombinanten humanen C1-Inhibitor als Wirkstoff.
PolishTasmar jako inhibitor COMT zwiększa biodostępność podawanej jednocześnie lewodopy.
Als COMT-Inhibitor ist Tasmar dafür bekannt, die Bioverfügbarkeit von gleichzeitig angewendetem Levodopa zu erhöhen.