"zulks" Englisch Übersetzung

NL

"zulks" auf Englisch

NL zulks
volume_up
{Pronomen}

zulks (auch: die, dat, datgene, dat daarginds)
volume_up
those {Pron.}
Op een bepaald tijdstip moeten de lidstaten die zulks niet met andere middelen hebben bereikt, zich daarbij dan aansluiten.
Then we would say that as from a specific date those Member States who cannot achieve this using other instruments would be included.
Het Parlement heeft zulks overigens verlangd om meer verantwoording te leggen bij de producenten die de overschotten voortbrengen.
It has, incidentally, been required by Parliament so that those producers that are producing the surpluses are given greater responsibility.
Kan de Commissie meedelen of er sprake is van controle door de lidstaten op bloed dat voor transfusie gebruikt wordt, en zo ja, welke lidstaten zulks doen?
Will the Commission say whether the Member States test blood used for transfusions and which Member States carry out those tests?
De prijsverlaging dient gematigd te worden en de interventiesystemen voor rundvlees en olijfolie dienen gehandhaafd te worden, zulks in tegenstelling tot wat de Commissie voorstelt.
We must be more careful over price reductions and continue our interventions regarding beef and olive oil, notwithstanding the Commission's proposals.

Beispielsätze für "zulks" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchIndien zulks niet geschiedt, wordt de handeling geacht niet te zijn vastgesteld.
If they fail to do so, the proposed act shall be deemed not to have been adopted.
DutchZulks getuigt van een zeer praktisch inzicht in enkele van deze zeer moeilijke kwesties.
That reflects a very practical understanding of some of the very difficult issues.
DutchIk hoop dat u, als u daarop terugkijkt, beseft dat zulks volledig onaanvaardbaar is.
I hope, in retrospect, you now realise that is completely unacceptable.
DutchWij zijn van mening dat zulks mogelijk is en in mijn verslag stellen wij deze wijziging voor.
We think that is possible and we are proposing that amendment in my report.
DutchRedenen: een gebrek aan politieke wil, en het ontbreken van de juiste mechanismen om zulks te doen.
This is because the political will and the appropriate mechanisms are lacking.
DutchZulks strikt overeenkomstig het besluit en zolang het besluit van kracht is.
Such as is strictly in accordance with the decision and as long as the decision remains in force.
DutchKan de heer Henderson bevestigen dat zulks ook het gemeenschappelijk standpunt van de Raad is?
Can Mr Henderson confirm that, in fact, that is also the common position of the Council?
DutchZulks belet een lidstaat niet om te besluiten dat hij een betere norm wenst.
This does not prevent any particular Member State deciding that they want to have better standards.
DutchVindt hij ook niet dat zulks een geheel verkeerd gebruik van openbare gelden zou zijn?
Does he not agree that would be a total misuse of public funds?
DutchMen mag niet denken dat zulks andere landen onverschillig laat.
This cannot be viewed as a matter of indifference to the other countries.
DutchZulks is de rampzalige balans van de Franse interventie in Ivoorkust.
These figures reveal the disastrous consequences of the French intervention in Côte d'Ivoire.
DutchZoals gezegd, zal zulks mede afhangen van ontwikkelingen elders.
As I have already said, it will partly depend on developments elsewhere.
DutchHet monetaire luik, en dat weten wij heel goed, is zeer goed ontwikkeld en zulks om evidente redenen.
As we know the monetary leg is very well developed and for obvious reasons.
DutchWij moeten ons aansluiten bij de oproepen aan Shell om zulks openlijk af te keuren.
We should join calls on Shell to publicly denounce this.
DutchZulks wordt gecompliceerd, is duur en geeft minder rechtszekerheid.
It is going to be complicated and expensive and it will also bring about less legal certainty.
DutchWij hebben zulks in Irak veroordeeld, wij wijzen het ook hier af.
We condemned such strikes in Iraq, and we condemn them in this case.
DutchIk nodig de Raadsvoorzitter uit zulks te doen als hij daar kans toe ziet.
I invite the President-in-Office to do that if he can.
DutchMen had ons tenminste de gelegenheid moeten geven zulks in een openbare vergadering ten gehore te brengen.
We should have at least been given the opportunity to announce this at a public meeting.
DutchTerecht respecteert deze aanbeveling hun recht zulks te doen.
This recommendation quite rightly respects their right to do so.
DutchHet kan door deze instellingen worden geraadpleegd in alle gevallen waarin deze zulks wenselijk achten.
It may be consulted by these institutions in all cases in which they consider it appropriate.