"zinloos" Englisch Übersetzung

NL

"zinloos" auf Englisch

NL zinloos
volume_up
{Adjektiv}

Lokale autonomie is zinloos zonder de nodige financiële middelen.
Local autonomy is meaningless without the necessary financial resources.
Dientengevolge zou hier een dergelijk standpunt van het Parlement zinloos zijn.
Therefore whatever position Parliament were to take on this point would be meaningless.
Maar hogere streefwaarden zijn zinloos als ze alleen maar een wens uitdrukken.
But high targets are meaningless if they are just a wish list.
zinloos (auch: absurd, absurde, onzinnig, dwaas)
volume_up
absurd {Adj.}
Sommige voorstellen zijn bovendien volkomen belachelijk, zoals het creëren van een begrotingsreserve, die strikt genomen zinloos is aangezien de staatsschuld stijgt.
Some of the proposals it contains are, moreover, quite absurd, such as the proposal for a budgetary reserve, which makes absolutely no sense at all considering the rise in government debt.
Dit was zinloos en was een verschrikkelijke tragedie voor zijn familie, vrienden en collega's in de kerk.
This was senseless and a terrible tragedy for his family, friends and colleagues from the church.
De Afrikaanse bevolking heeft zoveel lijden, zoveel zinloos sterven niet verdiend.
The people of Africa do not deserve such suffering, such large-scale and senseless death.
Als we ons realiseren dat er een milieuprobleem is en we doen er niets aan, dan is het hele proces zinloos.
If we realise there is an environmental problem and we do not do anything about it, then the whole process is senseless.
zinloos
Een Europese herhaling van deze debacles lijkt mij volstrekt zinloos.
A European repeat of these debacles appears completely pointless to me.
Het is zinloos dat wij om correcties verzoeken, als er geen melding van wordt gemaakt.
It is pointless for us to make corrections if they are not recorded.
Het is zinloos om over een vredesakkoord te praten: dat is verleden tijd.
It is pointless to talk about the peace agreement: it is finished.

Beispielsätze für "zinloos" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchHet advies van de deskundigen was dat de hele categorie eigenlijk nogal zinloos was.
The expert advice was that really the whole category did not make a lot of sense.
DutchHet is echt zinloos dat wij over een volstrekt achterhaald verslag debatteren.
After all it really is outrageous for us to debate a totally obsolete report.
DutchAls wij zelf niet eens in Europa geloven, is dit vertrouwen absoluut zinloos.
If we do not believe in Europe ourselves, then their confidence will be of no avail.
DutchNaar mijn idee is het zinloos om verwachtingen te wekken die wij niet kunnen waarmaken.
I do not think it makes sense to arouse expectations that we can never satisfy.
DutchDaarom is het zinloos om nu nog over wijziging van het voorstel te discussiëren.
This means that discussion of changes to the proposal is now idle talk.
DutchHet is zinloos nieuwe consumentenrechten op te stellen als deze niet worden gehandhaafd.
There is no point in having new rights for consumers unless they can be enforced.
DutchHet is zinloos het verbod op te heffen als toch niemand rundvlees koopt.
There is no point in lifting a ban if no one is going to buy the stuff anyway.
DutchVelen denken dat dit volkomen zinloos is, maar ik denk dat zij zich vergissen.
Many people believe this is totally useless, but I think they are wrong.
DutchMensen verheffen hun stem en net als in 1980 doen ze dat ondanks dat het zinloos lijkt.
People are raising their heads and, just as in 1980, they do so against all the odds.
DutchHet is echter overbodig en zinloos dit idee in een richtlijn te verankeren.
However, it is neither necessary nor appropriate to convert this idea into a directive.
DutchBovendien worden in die zogenaamde gordijnen des doods in zee levende dieren zinloos gedood.
In addition, sea creatures are senselessly killed by these so-called 'ghost nets '.
DutchHet is overigens zinloos een lijst van deze tekortkomingen op te stellen.
There is no point in drawing up a list of such breaches of regulations.
DutchHet lijkt ons zinloos hun standpunten tegenover elkaar te stellen.
We believe it is unproductive to set their points of view against each other.
DutchHet is zinloos onderzoek uit te gaan voeren als er met de resultaten niets wordt gedaan.
It is no good carrying out studies which we are not going to follow up.
DutchZonder de springplank van Nice zal veel daarvan echter zinloos zijn.
However, without the stepping stone of Nice, much of that will be in vain.
DutchWie op aarde zou zoiets ingewikkelds, complex en zinloos neerschrijven?
Who on Earth would write something as convoluted and complex and inane?
DutchEen instantie voor het opsporen van financiële onregelmatigheden lijkt mij ook zinloos.
I see no point in having a body to uncover financial irregularities.
DutchAnders zullen al onze inspanningen op het gebied van ontwikkelingshulp zo goed als zinloos zijn.
Otherwise all our other efforts in the area of development will be very much in vain.
DutchEen deel van de amendementen is gewoon zinloos in de Deense context.
Some of these proposals will not therefore have any direct relevance in a Danish context.
DutchHet is zinloos op dit moment te willen beoordelen wat er gebeurd is.
To spend time now assessing what happened would be a sterile exercise.