"zieke" Englisch Übersetzung

NL

"zieke" auf Englisch

EN
EN

NL zieke
volume_up
{de}

zieke (auch: patiënt, patiënte)
volume_up
patient {Subst.}
Ik moest veel ernstig zieke patiënten behandelen op 7300 m, wat onmogelijk was.
I was faced with treating a lot of critically ill patients at 24,000 feet, which was an impossibility.
Eigenlijk is het zo; als je een extreem zieke patiënt hebt en je geeft hem een bypass, dan wordt hij een beetje beter.
Basically, if you take an extremely sick patient and you give them a bypass, they get a little bit better.
Een ander probleem is het definiëren van de drugsverslaafde als zieke.
Another problem is the definition of drug addicts as patients.

Beispielsätze für "zieke" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchDeze ziekte treft zowel de zieke als zijn gezin zwaar, ook in financieel opzicht.
This disease puts a great strain on both the sufferer and his or her family, also financially.
DutchDat biedt geen enkele garantie voor de gezondheid van kinderen en verzwakte of zieke personen.
That certainly cannot protect the health of children, the frail and the old.
DutchIn Groot-Brittannië sterven wekelijks nog 250 zieke dieren.
Two hundred and fifty infected animals are still dying every week in Britain.
DutchEen ander probleem is het definiëren van de drugsverslaafde als zieke.
Another problem is the definition of drug addicts as patients.
DutchBovendien kunnen zieke runderen niet in alle gevallen getraceerd worden.
Furthermore, animal traceability has not been guaranteed.
DutchMijnheer de Voorzitter, men lost de Russische crisis niet op zoals men een zieke met een verkoudheid geneest.
Mr President, the Russian crisis cannot be cured in the way that you would cure someone with a cold.
DutchHet verwoeste milieu en het lot van ongeneeslijk zieke mensen vormen een ernstige waarschuwing voor ons allen.
A devastated environment and the fate of people with incurable diseases are a grave warning to us all.
DutchDit blijkt duidelijk uit de cijfers van het aantal zieke dieren.
The disease figures show this very clearly.
DutchWij hebben geen macht over de zieke geesten van terroristen, maar we zijn wel in staat om de hoge prijs voor onze bescherming te betalen.
We cannot inhabit the weird minds of terrorists, but we can pay the high cost of protection.
DutchBovendien werden in Portugal sinds het begin van de crisis niet meer dan vijfhonderd zieke dieren in totaal opgetekend.
Since the first outbreak of the disease, there have been no more than five hundred cases in total in Portugal.
DutchMeer dan vier miljoen zieke Afrikanen hebben acuut behandeling nodig, terwijl slechts 50.000 mensen hier toegang toe hebben.
In Africa, more than 4 million AIDS sufferers are in desperate need of treatment and only 50 000 people have access to it.
DutchWe hebben aan kunnen tonen dat er bij de kostenberekening ook rekening gehouden moet worden met de kosten als gevolg van zieke mensen.
We were also able to show that costs sustained out of human illness have to be taken into account in the figures.
DutchHoe veel hier ook voor te zeggen is, toch moeten hier nieuwe methoden worden uitgewerkt om deze zieke ook te kunnen behandelen.
Much as this should be encouraged, there is also a need here to work out new methods that will allow these patients to be treated.
DutchEuropa streeft geen harmonisatie op ethisch gebied na en van gewetensvolle wetenschap is op zichzelf nog nooit één zieke beter geworden.
It is not Europe's objective or ambition to harmonise ethics, and having a conscience in matters of science has never treated anyone.
DutchWat de overbrenging van het virus betreft wijst alles erop dat besmetting plaatsvindt via nauw contact met een zieke, waarschijnlijk via druppeltjes.
As for the method of transmission, there are strong signs that it is transmitted by close contact, most probably via droplets.
DutchDenkt de Commissie ook niet dat door te hardnekkig dit saneringsbeleid na te streven, het gevaar bestaat dat de zieke zal bezwijken, omdat men hem te goed wil verzorgen?
In the relentless pursuit of stablisation policies, does the Commission not glimpse the danger of throwing the baby out with the bathwater?
DutchZij weten dat de ontdekking in Frankrijk van zieke dieren te wijten is aan het feit dat wij ernaar zoeken, zoals zojuist al werd opgemerkt.
We need to adopt the proposals put forward by the President-in-Office of the European Council, especially those banning animal meal in feed in all sectors of animal production.
DutchMevrouw de Voorzitter, ook ik wil mij scharen achter de protesten van mevrouw Villiers en de heer Alyssandrakis tegen de bekokstoofde ontvoering van deze zieke Cyprioot.
Madam President, I too wish to add to the protests voiced by Mrs Villiers and Mr Alyssandrakis at the premeditated abduction of a Cypriot citizen.
DutchAnwar Ibrahim moet terstond worden vrijgelaten, wil premier Mahathir dat zijn zieke land in de ogen van de wereldgemeenschap weer gezond en welvarend wordt.
Anwar Ibrahim should be released immediately if Mahathir's failing Malaysia is to be restored to health and prosperity in the eyes of the watching world community.
DutchTen eerste wordt hierin duidelijk gemaakt dat de verslaafde niet als een misdadiger moet worden behandeld maar als een zieke, en dat drugsgebruik niet als een strafbaar feit mag worden gezien.
First, they state quite clearly that addicts should be treated as patients rather than criminals and that drug abuse should not be a criminal offence.