"wezen" Englisch Übersetzung

NL

"wezen" auf Englisch

EN

NL wezen
volume_up
{het}

wezen (auch: bestaan)
volume_up
being {Subst.}
Wij mogen de consument niet beschouwen als een wezen dat alleen wij kunnen voorlichten.
We should not think of consumers as beings that we alone can release from ignorance.
Wetgevende macht wordt in wezen omgezet in uitvoerende macht.
Legislative power is essentially being turned into executive power.
In wezen vinden wij in mijn fractie dat de Commissie er een dubbele agenda op nahoudt.
We in my group essentially believe that the Commission is being inconsistent.
wezen (auch: inslag, rol, speler, kenteken)
volume_up
character {Subst.}
De Europese Unie mag wegens het strategische belang van Turkije echter niet aan haar wezen raken.
But that does not mean that, because of Turkey's strategic importance, the European Union can change its inner character.
Telkens als ik een gek stripfiguurtje bedacht op mijn tekenbord, vond ik een wezen in de oceaan dat nog gekker was.
Every time I'd come up with a crazy cartoon character on the drawing board, I'd find a critter in the ocean that was even crazier.
Menselijke wezens, hun lichaamsbouw en karakter, zijn gedurende duizenden jaren niet veranderd.
And human beings, their physique and character, has not changed for thousands of years.
wezen (auch: schepping, schepsel, creatuur)
volume_up
creature {Subst.}
We zijn begonnen met een wolf-achtig wezen en we eindigden met een Maltezer.
We started out with a wolf-like creature and we ended up with a Maltese.
Het zijn allemaal individuele dieren die samen dit wezen vormen.
These are all individual animals banding together to make this one creature.
Elk levend wezen is genoteerd in exact dezelfde set letters en dezelfde code.
In fact, every living creature is written in exactly the same set of letters and the same code.
wezen (auch: wezenheid, kern, essentie, essence)
volume_up
essence {Subst.}
In wezen is de mensenrechtensituatie in China helaas weinig veranderd.
In essence, unfortunately, little has changed as regards human rights in China.
In wezen zijn er twee grote denkrichtingen wat betreft de toekomst van Europa.
There are in essence two great schools of thought where the future of Europe is concerned.
Ik ben van oordeel dat het beginsel van het land van oorsprong in wezen behouden moet blijven.
I believe that the country of origin principle should remain in essence.
wezen (auch: karakter, aard, natuur, geaardheid)
volume_up
nature {Subst.}
Het gaat in wezen veeleer om de democratische wettiging en het supranationale karakter van de integratie.
In essence, it concerns rather democratic legitimation and the supranational nature of integration.
The market is, by its very nature, immoral.
Uiteraard moeten wij ook het principieel debat voeren over de aard en het wezen van de Unie.
At the same time, we must, of course, also conduct the arguments of principle concerning the nature and being of the Union.

Beispielsätze für "wezen" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchDat neemt echter niet weg dat de liberalisering in wezen tot norm wordt verheven.
Despite this, it is essentially the approach of liberalisation that is favoured.
DutchHet subsidiëren van nationale acties is in wezen niets anders dan geld rondpompen.
Subsidising national programmes is basically nothing other than recycling money.
DutchWat zij presteerden, was werk van lange adem, maar het resultaat mag er wezen.
In my opinion, they have both done a splendid piece of work over a long period.
DutchWat de BTW betreft, ben ik het in wezen eens met wat de rapporteur heeft gezegd.
On the VAT question, I agree in substance with what the rapporteur has said.
DutchZe waren wezen omdat de krijgsheer van over de grens...... hun stam niet aanstond.
They were orphans because the warlord across the border... didn't like their tribe.
DutchDat is wat de Tsjetsjenen ons vragen, want de Tsjetsjenen willen in wezen vrede.
That is what the Chechens are asking us, because the Chechens essentially want peace.
DutchDankzij mevrouw Mouskouri zijn wij als kinderen van Athena niet langer wezen.
Thanks to Mrs Mouskouri, we, the children of Athena, are no longer orphans.
DutchMijnheer de Voorzitter, in wezen is er niets vreemds aan deze toestand.
Mr President, there is essentially nothing surprising about the situation today.
DutchCompromisvoorstellen zijn in wezen onderhandelingsposities van lid-staten.
Compromise proposals are essentially negotiating positions of Member States.
DutchBij de situatie in Nigeria draait het in wezen om islamitisch fanatisme.
The real issue at the heart of the situation in Nigeria is Islamic fanaticism.
DutchDe pensioenstelsels van te veel lidstaten zijn in wezen piramidesystemen.
In all too many of the Member States, pension systems are basically pyramid systems.
DutchDe kustvisserij houdt in wezen de sociale structuur van die gemeenschappen in stand.
Inshore fishery activities essentially maintain the social fabric of those communities.
DutchZe heeft er veel tijd en moeite in geïnvesteerd, maar het resultaat mag er wezen.
She has put much time and effort into it, as the result bears witness.
DutchDe heer Lamy en Raadsvoorzitter Antonione wezen daar zojuist ook al op.
A policy of 'an eye for an eye and a tooth for a tooth ' will bring no resolution.
DutchIn wezen zijn we gewoon een rechtop lopende, super-intelligente aap met een groot brein.
And essentially we are just an upright-walking, big-brained, super-intelligent ape.
DutchWij mogen de consument niet beschouwen als een wezen dat alleen wij kunnen voorlichten.
We should not think of consumers as beings that we alone can release from ignorance.
DutchWant uiteindelijk is waardigheid belangrijker voor het menselijk wezen dan rijkdom.
Because at the end of the day, dignity is more important to the human spirit than wealth.
DutchDe heer u0150ry en de heer Falbr wezen op het belang van samenwerking en partnerschap.
Mr Ő ry and Mr Falbr highlighted the need for cooperation and partnership.
DutchOnze meningsverschillen gaan in wezen over de juiste juridische instrumenten.
Essentially, our differences of opinion are over which legal instruments will be suitable.
DutchEn het zal je een zorg wezen welke kleur hij heeft..... of hoe hij God noemt.
And you won't care what color he is... or by what name he calls God.