"wegens" Englisch Übersetzung

NL

"wegens" auf Englisch

NL wegens
volume_up
{Adverb}

wegens (auch: uit, voor, op, door)
Collega's, handelsstromen mogen niet anders gaan lopen wegens verschillen in grenscontrole.
Ladies and gentlemen, trade flows should not start to take a different course on account of differences in customs control.
Het ziet ernaar uit dat onze vriend T-bird ons niet zal vergezellen vanavond... wegens een lichte vorm van dood.
It seems our friend T-bird won't be joining us this evening... on account of a slight case of death.
Persoonlijk ben ik van mening dat we ons beter kunnen beperken tot de rechterlijke toetsing wegens onbillijke termijnen.
Personally, I hold the opinion that we should confine ourselves to judicial review on account of unreasonable terms.
wegens (auch: met, aan, totaliter, geheel)
Wegens een gebrek aan tijd ga ik niet in detail op die verbeteringen in.
I do not propose to go through those in great detail.
Dat merken we inderdaad ook in ons werk als het gaat om garantietermijnen bij koop, rente wegens te late betaling, het witwassen van geld of de richtlijn inzake overnames.
We have discovered precisely that through our own work, in the case of warranty periods on purchases, interest on arrears, money laundering and also the takeover directive.

Beispielsätze für "wegens" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchIk heb de tekst echter niet kunnen goedkeuren wegens paragraaf 8 over Oostenrijk.
But, given the circumstances, I could not vote in favour of paragraph 8 on Austria.
DutchJe bent onder arrest wegens een toekomstige moord, die vandaag plaatsvindt om 8: 00.
I'm placing you under arrest for future murder taking place today at 08: 00 hrs
DutchDat is niet alleen wegens het in de richtlijn behandelde thema gerechtvaardigd.
That decision was justified not only by the subject matter of the directive.
DutchHelaas heeft de heer Fischer ons - waarschijnlijk wegens tijdgebrek - verlaten.
Unfortunately, Joschka Fischer has already left, pressed for time, no doubt.
DutchHet maakt ook niets uit of mensen wegens hun ras of wegens hun klasse worden vermoord.
It makes no difference if people are destroyed in the name of a race or a class.
DutchOok Al Capone kwam uiteindelijk wegens belastingontduiking in de gevangenis terecht.
We should not forget that Al Capone was eventually imprisoned for tax evasion.
DutchWegens deze twee voordelen moet de biologische landbouw krachtig worden bevorderd.
For this double advantage, organic agriculture should be firmly encouraged.
DutchHet ELISE-programma was een goed project wegens zijn groot hefboomeffect.
The Elise programme was a good project in terms of providing great leverage.
DutchOver Hongarije en Cyprus wordt geklaagd wegens achterstelling van homoseksuelen.
There have been complaints against Hungary and Cyprus for discrimination against homosexuals.
DutchZij hebben niet plaatsgevonden in 1940 en 1944 wegens de oorlog met de nazi's.
They were not held in 1940 or in 1944, due to the war with the Nazis.
DutchNegentig procent van de zaken zijn tuchtzaken wegens verzuim of onbekwaamheid.
Ninety per cent of cases will be disciplinary matters concerning negligence or incompetence.
DutchDe wegens tijdgebrek niet behandelde vragen zullen schriftelijk worden beantwoord.
Questions not taken for lack of time will be answered in writing.
DutchHij is gedagvaard wegens ernstige misdrijven maar loopt nog steeds vrij rond.
He has been indicted for very serious crimes and remains at large.
DutchHet vergroot de bescherming van werknemers die een klacht wegens discriminatie hebben ingediend.
It enhances the protection for employees who file complaints about discrimination.
DutchEen plaatselijke inwoner, Ali Umit Demir, is inmiddels veroordeeld wegens deze moorden.
A local man, Ali Umit Demir, has now been convicted of these murders.
DutchDe wereldgeschiedenis kent vele gevallen van repressie wegens godsdienstige overtuiging.
World history is full of accounts of repression for religious motives.
Dutch. ~~~ Chen nu gevangen wegens corruptie. .
(Laughter) (Applause) Unfortunately, Mr. Chen is now in prison for corruption.
DutchWij bekritiseren deze comités dikwijls wegens hun kosten, bureaucratie en geheimhouding.
We criticise them frequently for their cost, bureaucracy and secrecy.
DutchMijnheer de Voorzitter, wegens een financieel belang kan ik niet deelnemen aan de volgende stemming.
Mr President, due to a financial interest I cannot participate in the next vote.
DutchIn het reglement voor de procesvoering worden termijnen wegens afstand vastgesteld.
Periods of grace based on considerations of distance shall be laid down in the Rules of Procedure.