"wachten" Englisch Übersetzung

NL

"wachten" auf Englisch

NL wachten
volume_up
[wachtte|gewacht] {Verb}

Er was geen enkele noodzaak om te wachten op instemming van Chinese zijde, noch om tot juni te wachten.
It was not at all necessary to wait for agreement from the Chinese, nor to wait until June.
Ik begrijp niet waarom de christen-democraten daar nog 10 jaar mee willen wachten.
It is beyond me why the Christian-Democrats want to wait for another ten years.
We kunnen niet wachten tot we een wereldwijde regeling op milieugebied hebben.
We cannot wait for a worldwide regulation in the environmental field.
Er was geen enkele noodzaak om te wachten op instemming van Chinese zijde, noch om tot juni te wachten.
It was not at all necessary to wait for agreement from the Chinese, nor to wait until June.
We kunnen niet wachten tot we een wereldwijde regeling op milieugebied hebben.
We cannot wait for a worldwide regulation in the environmental field.
En daar zit 'm het probleem, want de producenten kunnen zolang niet wachten.
And this is the difficulty, because the producers cannot wait that long.
Wij zitten te wachten op stappen vooruit, maar er zijn alleen stappen achteruit.
We expect to see Turkey move forward; instead all we see is it moving backwards.
Wij wachten nu op de besluiten van de Deense regering en de andere regeringen.
And this is the direction in which we expect the Danish and the other nine governments to move.
Dat is denk ik waar onze medeburgers op wachten, niet op meer verklaringen.
I believe that this is what our citizens expect.

Beispielsätze für "wachten" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchDe verpleegkundigen, anesthesist, de chirurg, alle assistenten zitten te wachten.
The nurses, anesthesiologist, the surgeon, all the assistants are waiting around.
DutchIk geloof dat het onder deze omstandigheden het beste is niet te blijven wachten.
In these circumstances, I think it would be reasonable not to carry on waiting.
DutchDat komt doordat het publiek al jaren op een dergelijke regeling zat te wachten.
That is because the public has wanted this sort of regulation for many years.
DutchLaten wij niet wachten, want historische gelegenheden gaan al te snel voorbij.
We should not delay because historic opportunities can pass by all too quickly.
DutchThans is er evenwel een nieuwe regering die een lastige opdracht te wachten staat.
Now, however, the difficulties to be faced by the new government are beginning.
DutchHet zou kunnen dat ook de Verenigde Staten wachten tot wij het initiatief nemen.
It appears that even the United States are expecting us to lift the embargo.
DutchEr wachten ons dus nog boeiende taken en we kijken ernaar uit ze te volbrengen.
Exciting tasks still lie ahead, therefore, and we look forward to completing these.
DutchVan deze richtlijn kun je dat bepaald niet zeggen: niemand die erop zat te wachten.
The same cannot be said for this directive which we had absolutely no need of.
DutchWe wachten er al heel lang op en we zullen het met grote belangstelling lezen.
We have waited a long time for this and shall examine it with great interest.
DutchAnders moeten wij te lang wachten voordat het gehele acquis is overgenomen.
Otherwise it will take too long for the entire " acquis ' has been incorporated.
DutchVeel kwesties, van kopieerrecht tot verspreidingsrecht, wachten nog op een oplossing.
Many questions from copyright to distribution rights still need to be answered.
DutchTekst: "Help, ik zit al meer dan 20 minuten te wachten en er gebeurt niets."
Text: "Help! ~~~ I've been waiting for over 20 minutes, and nothing happens."
DutchIk denk eerlijk gezegd dat hoe langer we ermee wachten, des te moeilijker het zal zijn.
I honestly believe that the longer we leave this, the more difficult it will be.
DutchWe moeten zelf het voortouw nemen en niet rustig wachten tot anderen dat gaan doen.
We should take the lead and not be sitting back waiting for others to give the lead.
DutchHet is nog een eind wachten tot 2002 om de euro ook in echt geld in te voeren.
It is still a while before 2002, when the euro will be introduced as actual currency.
DutchU ziet dat onze steden nieuwe gevaren op het vlak van de criminaliteit wachten.
We can see that our cities face entirely new dangers in the area of crime.
DutchBetekent dat dat ons iedere tien jaar een Verdragswijziging te wachten staat?
Is it meant to mean that there is to be an amendment to the Treaties every ten years?
DutchIk eindig met de opmerking dat de wereld niet zit te wachten op nog meer conflicten.
I would end by saying that the world is not in acute need of more conflicts.
DutchAls wij ons daar niet mee bezig houden, staan ons grote problemen te wachten.
If we fail to address it, we shall find ourselves on a very slippery slope.
DutchAustralië, Nieuw-Zeeland, Singapore en Japan wachten ook op een overeenkomst.
Australia, New Zealand, Singapore and Japan are all waiting for agreements.