"samenhang" Englisch Übersetzung

NL

"samenhang" auf Englisch

NL samenhang
volume_up
{de}

samenhang (auch: verbond, verbinding, bond, contact)
Ze worden veeleer zonder onderlinge samenhang gepresenteerd.
On the contrary, they are not shown as having any connection with each other.
De cohesie moet in deze samenhang een nieuwe dimensie krijgen.
The concept of cohesion must in this connection be given a new dimension.
Er is een heel duidelijke samenhang tussen sterke trillingen en letsel.
There is a quite clear connection between strong vibrations and injury.
samenhang (auch: eenheid, eendracht)
volume_up
unity {Subst.}
Het is een algemeen geformuleerde tekst waarmee de samenhang en de eenheid in Europa kunnen worden bevorderd.
However, it is a text which promotes the cohesion and unity of Europe.
Zij heeft eenheid en samenhang uitgestraald, openheid gekoppeld aan vastberadenheid, en dit naargelang de omstandigheden.
It presented an image of unity and consistency, and it supported the use of firmness, depending on the circumstances.
Maar wij mogen vooral nooit over het hoofd zien hoezeer dit programma samenhang en eendracht in de hand werkt.
Above all though, there is one result that must never be forgotten: the capability for cohesion and unity that this programme gives us.
samenhang
volume_up
coherence {Subst.}
Het gaat hier immers om de territoriale samenhang in de Europese Unie.
This concerns the territorial coherence and the cohesion of the European Union.
Er bestaat daarentegen een samenhang tussen doel en middelen.
On the other hand, there is a coherence between objectives and means.
Ons beleid is gericht op samenhang tussen het landbouw- en het ontwikkelingsbeleid.
Our policy is to have coherence between the CAP and development policy.
samenhang
volume_up
coherency {Subst.}
De kracht en de samenhang die je krijgt als één persoon alle stemmen hoort, gewaarwordt en speelt, maakt er een heel andere ervaring van.
The power and coherency that comes from one person hearing, perceiving and playing all the voices makes a very different experience.
Zij heeft zich ook niet bezig gehouden met kwesties als de samenhang met ontwikkelingsvraagstukken en het zeer sterke handelscomplex dat wij hadden.
She also failed to deal with issues such as coherency with development issues and the very strong trade complex that we had.
samenhang (auch: continuïteit)
De overgang naar het nieuwe boekjaar moet soepel verlopen en tegelijkertijd moeten de continuïteit en de samenhang worden gewaarborgd.
The transition to the new financial year should be smooth and at the same time continuity and consistency must be ensured.
De follow-up van Cardiff moet, met het oog op de continuïteit en samenhang van het toekomstige Europese milieubeleid, gepaard gaan met de opstelling van een nieuw actieprogramma voor het milieu.
The Cardiff follow-up process should be linked to the preparation of another environmental action programme to ensure the continuity and coherence of future European environment policy.

Beispielsätze für "samenhang" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchDe EU dient haar inspanning voor economische en sociale samenhang te vergroten.
The EU's efforts to achieve economic and social cohesion should be redoubled.
DutchDit slechts als voorbeeld van het gebrek aan samenhang, waar we meer aan moeten doen.
This is just one example of a lack of consistency where more needs to be done.
DutchInderdaad, het is een combinatie van groei, van sociale samenhang en van duurzaamheid.
It is indeed a combination of growth, of social cohesion and of sustainability.
DutchTot slot wil ik erop wijzen dat onze ambities een grotere samenhang moeten vertonen.
Finally, I would add that we need to be much more coherent in our ambitions.
DutchAlleen daarom wordt in het Verdrag zo'n grote betekenis aan samenhang gegeven.
That is the only reason why it was given so much emphasis in the Treaties.
DutchIk zie de ontwikkeling van de textielindustrie vooral in samenhang met deze landen.
I can see China and India being another major problem with which we will have to deal.
DutchWij moeten de Europese Unie met die combinatie van goede wil en samenhang vooruithelpen.
We must carry the torch of European Union forward with good will and consistency.
DutchDan komen we weer terug op de samenhang tussen bescherming van dieren en kosten.
This takes us back to the relationship between animal welfare and cost.
DutchDaarbij moet ook rekening worden gehouden met de vereiste samenhang van het beleid.
Consideration should in this respect also be given to the required cohesion of policy.
DutchDe economische en sociale samenhang dient op alle beleidsterreinen aanwezig te zijn.
Economic and social cohesion demands that we take it into account in all our policies.
DutchDit was een Europese Raad van afbraak van de politieke unie en de sociale samenhang.
It is a European Council of the deconstruction of political union and social cohesion.
DutchEen belangrijk aspect van het eenwordingsproces is de economische en sociale samenhang.
An element of the work of unification is cohesion, both economic and social.
DutchMensen hebben behoefte aan samenhang binnen hun stelsel van indrukken.
Human beings have a need for maintaining consistency of the apperceptive mass.
DutchEen Europa dat streeft naar zowel interne als wereldwijde sociale samenhang.
A Europe that seeks social cohesion internally and also at global level.
DutchHet beleid van de Europese Unie jegens Turkije vertoont weinig samenhang.
The European Union is also being inconsistent in its relations with Turkey.
DutchZonder economische en sociale samenhang kan er geen sprake zijn van een levensvatbare EMU.
Without economic and social cohesion we know there is no prospect of a viable EMU.
DutchWe weten allemaal hoe sterk de samenhang tussen economische groei en uitstoot van CO2 is.
We all know how strong the link is between economic growth and CO2 emissions.
DutchEconomische en sociale samenhang kan niet alleen in financiële middelen worden gemeten.
Economic and social cohesion cannot only be measured in terms of financial resources.
DutchDit vormt naar mijn mening een bijdrage aan de samenhang die thans ontbreekt.
This, I feel, is part of the consistent approach which we are lacking.
DutchTerritoriale samenhang is de grondslag voor langdurige sociale en economische samenhang.
Territorial cohesion is the basis for lasting social and economic cohesion.