NL regelen
volume_up
[regelde|geregeld] {Verb}

Dat moet je dus op voorhand regelen, niet achteraf.
You must arrange for that in advance, not afterwards.
Het is dus aan de Raad van ministers om die betalingen voor 2002 te regelen.
It is therefore, up to the Council of Ministers to arrange these payments for 2002.
Dit zou zeer gemakkelijk te regelen zijn door de verkiezingen binnen een aantal dagen te laten plaatsvinden.
This will be very easy to arrange by allowing the elections to take place within a number of days.
Wij overwegen echter de indiening van een nieuw voorstel om de kwestie te regelen.
However, we are considering submitting a new proposal to deal with this matter.
Ik hoop dat het Zweeds voorzitterschap aan het eind van de maand de zaak zal kunnen regelen.
I hope that the Swedish Presidency will be able to deal with the matter later on this month.
Ik denk dat wij zaken aan de sociale partners moeten overlaten die zij zelf kunnen regelen.
I believe that we should leave to the social partners those matters which they can deal with themselves.
Laten wij hier echter niet in overdrijven en laten wij de mededinging op een doorzichtige manier regelen.
But let us not go too far along these lines; let us organize the competition on a transparent basis.
No, I asked my wife to organize that.
Ik weet dat er geen ideale oplossing bestaat, omdat dit in een aantal landen anders geregeld is.
I know there is no ideal solution, since different countries organize this differently.
De markt kunnen wij regelen, de natuur, het weer en de oogst echter niet.
You can regulate the market, but you cannot regulate nature, the weather and the harvest.
Dat moet Europa niet willen regelen, dus geen kunstmatige bescherming.
It is not Europe's business to regulate this, so no artificial protection.
Ik weet wel dat men niet alles kan regelen en ook niet alles moet regelen.
I know full well that we cannot regulate everything, nor indeed try to do so.
regelen (auch: ordenen, sorteren, indelen)
Wat wij willen regelen, zijn de vakbondsrechten als zodanig.
The matter that we have to sort out is trade union rights as such.
Wij als Parlement moeten dit soort dingen beter regelen.
We in Parliament need to sort out these details.
Dat we het asiel- en migratiebeleid regelen en dit doen op een menselijke manier.
For us, it means that we sort out asylum and immigration policy and do so in a humane manner.
Er zijn een heleboel detailpuntjes geregeld en we hebben geprobeerd de procedures waar mogelijk te stroomlijnen.
A lot of minor details are tidied up and we seek to improve procedures wherever possible.
Ik stel voor dat we de zaken eerst goed regelen in eigen huis, in de Europese Unie, waar we eenzelfde braindrain zien plaatsvinden van de nieuwe naar de oude landen.
First, I suggest we tidy things up at home in the European Union, where we are seeing a similar brain drain from the new to the old countries.
Ik dank ook de commissaris voor het feit dat hij de hele zaak beter heeft geregeld en in de nieuwe onderhandelingen deze voor iedereen onacceptabele situatie iets acceptabeler heeft gemaakt.
I also want to thank the Commissioner for having tidied the whole matter up and made what was certainly an unacceptable situation a bit more acceptable in these renegotiations.
Het is niet de rol van de instellingen om per referendum een ` ja ' te regelen, maar om de mensen de informatieve basis voor een besluit te verschaffen.
It is not the role of the institutions to engineer ‘ yes’ votes in referendums but to provide people with a basis for taking a decision.
Bestaat er een regel die bepaalt in welke volgorde de vragen worden behandeld, of is er misschien een geheime manier om je eigen vraag bovenaan de lijst te krijgen?
Is there any rule regulating how they are put in order, or some secret method of getting your question to the top of the list?
regelen (auch: bespreken)

Beispielsätze für "regelen" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchHet is onzinnig om wettelijk te regelen hoe Europeanen ladders moeten beklimmen.
It can make no sense to legislate on how Europeans are permitted to climb ladders.
DutchDe braakleggingsregeling is het beste instrument om de graanproductie te regelen.
The set-aside scheme is the best tool for regulating the production of cereals.
DutchOm de consument te overtuigen en gerust te stellen, moet je alles perfect regelen.
Yet in order to convince people, and to reassure them, we will have to get it right.
DutchWij konden dit echter op geen enkele manier regelen omdat de termijn was verstreken.
However, since the deadline had expired, there was no way we could really do that.
DutchHet is absoluut noodzakelijk de regeling van de buitengrenzen van de Unie te regelen.
The organisation of the external borders of the Union is an absolute necessity.
DutchZij kunnen niet gebruikt worden om puur interne kwesties in de lidstaten te regelen.
They cannot be used to adjust purely internal situations within Member States.
DutchIn deze richtlijn wordt getracht een heleboel zaken via één moedige stap te regelen.
This directive is attempting to achieve a massive amount in one brave step.
DutchDe richtlijn moet immers de kwestie veilige derde landen definitief regelen.
When all is said and done, then, Mr President, that is why today's debate took place.
DutchWe moeten immers " vrijwillige " deeltijdarbeid regelen op Europees vlak.
For what needs to be sorted out at European level is " voluntary ' part-time work.
DutchAls wij namelijk een statuut hebben, kunnen wij ook hier de zaakjes regelen.
The fact is that having a statute will enable us to put our House in order.
DutchDus, ga dat nu niet op EU-niveau regelen, maar doe het op een lager niveau.
So do not try to settle that now on an EU-wide scale, but do it at a more local level.
DutchHoe wij die kwestie in de Europese Unie moeten regelen is evenwel minder duidelijk.
But how this is to be regulated in the European Union is not so obvious.
DutchIk zou de Voorzitter willen vragen om dit met Air France beter te regelen.
I would ask the President to come to a better arrangement with Air France.
DutchDat is een probleem dat de Commissie in het kader van de WTO moet regelen.
It is therefore a problem that the Commission should solve under the aegis of the WTO.
DutchMisschien kunt u dit later in een gesprek met de commissaris regelen.
Perhaps you can sort this matter out later in a discussion with the Commissioner.
DutchWe moeten de controle en inspectie daarom op communautair niveau regelen.
We therefore need to establish control and inspection on a Community basis.
DutchWij hebben gezegd dat wij deze vervelende kwestie in november wilden regelen.
We said that we wished to conclude this tiresome business in November.
DutchDe sociale dialoog is het beste instrument om de arbeidsverhoudingen te regelen.
Dialogue between both sides of industry is the best instrument for settling labour relations.
DutchHebben we nog een Brusselse regeling nodig om de kwestie van elektronisch afval te regelen?
Do we need yet another European law to address the issue of electronic scrap?
DutchWij proberen een verzameleconomie te regelen en veroorzaken daardoor onrechtvaardigheid.
We are trying to manage a policy of catches and in so doing we are creating injustice.