"per" Englisch Übersetzung

NL

"per" auf Englisch

volume_up
per {Adv.}
volume_up
per {Prp.}
EN

"per" auf Niederländisch

volume_up
per {Prp.}

NL per
volume_up
{Adverb}

per (auch: tegen, voor, om, om te)
Ze is gerangschikt op aantal foto's per fotograaf.
And it's ranked in order of number of photos taken per photographer.
Dan kan nog eens per jaar worden bekeken of dat reëel is ja of nee.
That could be reviewed again on an annual basis in order to establish whether it is reasonable or not.
Wij moeten dan ook per land bekijken hoe deze landen vooruit kunnen komen.
All in all, we must look at each individual country in order to assess how progress can best be made.
per (auch: met, aan, totaliter, geheel)
Per vrachtauto door bepaalde gebieden in Europa rijden zal steeds meer tegenwerking ondervinden.
Driving a lorry through certain parts of Europe will meet with increasing opposition.
Daar vloeit meer energie door, per gram per seconde, dan al wat we ooit ervaren hebben.
There is more energy flowing through, per gram per second, than anything that we have any other experience with.
Dat hoeven we niet per se te doen via productiesubsidies.
We do not have to do that through production subsidies.

Beispielsätze für "per" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchToen ze op een dag aan het skiën waren vielen ze per ongeluk in een diep ravijn.
Whilst they were out skiing they had an accident: they fell down a deep ravine.
DutchPer jaar wordt er in Europa zes miljoen ton aan elektronisch afval geproduceerd.
We generate six million tonnes of electronic waste products in Europe every year.
DutchIn 2005 reisden 500 miljoen Europeanen per touringcar, onder wie veel bejaarden.
500 million Europeans travelled by coach in 2005, many of them elderly people.
DutchIk oefen drie uur per dag voor als ik een piraat tegen kom...... hem kan doden.
I practice three hours a day, so that when I meet a pirate...... I can kill it.
DutchPer definitie lijkt elke Europese instelling met wantrouwen te worden bekeken.
As a rule, all European institutions seem to be regarded with general suspicion.
DutchWe zijn niet bezig met het ontwerpen van verschillende beleidsvormen per sector.
We are not designing different sectoral policies: we are building a continent.
DutchEen mobiliteitshandicap betekent niet per se dat men een medisch probleem heeft.
Reduced mobility does not necessary depend on some form of medical complaint.
DutchCommunistische regimes kunnen per definitie niets anders zijn dan dictaturen.
By their very nature, Communist regimes can be nothing other than dictatorships.
DutchDe drie ziektes zijn samen verantwoordelijk voor meer dan 20.000 doden per dag.
The three diseases combined are responsible for more than 20 000 deaths daily.
DutchIk wil spreken met de 58 patiënten hier onderaan die vier milligram per dag nemen.
I want to talk to the 58 patients down here who are taking four milligrams a day.
DutchBurgers zijn per definitie eerst en vooral werknemers, werkgevers en consumenten.
By definition, citizens are first and foremost employees, employers and consumers.
DutchHet Parlement stelt voor dat er per werkplek plannen voor gelijke behandeling komen.
Parliament is proposing that the plans for equality in the workplace be adopted.
DutchIk kan me de tijd nog heugen dat de prijs op twintig euro per megawattuur lag.
One megawatt-hour costs 50 euros today; I can still remember when it was 20 euros.
DutchToen men wegen aanlegde in de jaren '30, klopte het dat je per man één spade had.
When we built roads in the 1930s it was individuals with spades that were involved.
DutchMet een miljoen bezoekers per dag was het net alsof we openbare ruimte aanboden.
And with a million people there a day, it just felt like offering some public space.
DutchEn als je zo vaak spreekt als ik, drie of vier keer per dag, dan ga je achteruit.
And when you speak as much as I do, three or four times a day, you get rusty.
DutchHergebruik van spuiten overschrijdt dat nu, en doodt 1,3 miljoen mensen per jaar.
The reuse of syringes now exceeds that and kills 1,:,3 million people a year.
DutchDat er per direct een dagwacht komt om de krachten van het Licht te bewaken.
And it was said there shall be the Day Watch to watch over the Forces of Light.
DutchPer slot van rekening gaat het in 80% van de gevallen om fraude met Europees geld.
After all, more than 80 % of the fraud in EU monies is carried out in these states.
DutchWij bereiken min of meer hetzelfde resultaat door per soort een oordeel te vellen.
We have more or less the same result by having species considered separately.