"openen" Englisch Übersetzung

NL

"openen" auf Englisch

NL openen
volume_up
[opende|geopend] {Verb}

Dan kunnen wij pas echt met een goed geweten de deur van Europa voor Roemenië openen.
Then we really can open the doors of Europe to Romania with a clear conscience.
De voorzitter van de Begrotingscommissie, de heer Wynn, zal het debat openen.
Mr Wynn, chairman of the Committee on Budgets, will open the debate.
Deze voorstellen openen voor vele mensen persoonlijk nieuwe perspectieven.
These proposals open up new personal prospects for many people.
openen (auch: openmaken, opendoen)
Deze voorstellen openen voor vele mensen persoonlijk nieuwe perspectieven.
These proposals open up new personal prospects for many people.
Wij willen de markt voor de mededinging tussen de luchtvaartmaatschappijen openen.
We want to open up the market for competition between airlines.
De festiviteiten in Dublin zullen een symbolische waarde hebben en nieuwe perspectieven openen.
The celebrations in Dublin will be a symbolic moment, which will open up new horizons.
Eén initiatief staat inmiddels al vast: in 2006 zal er in Moskou een Europees instituut geopend worden.
One in particular has already been decided: a European institute in Moscow is to be opened in 2006.
Als dat gebeurt, kan de Commissie evenwel, als het besluit strijdig is met de wetgeving van de Europese Unie, een inbreukprocedure openen.
However, should it come into force, the Commission could be in a position to institute infringement proceedings, if it is contrary to European Union law.
. ~~~ Dupont Institute in Wilmington, Delaware. ~~~ Hij heet Dr. ~~~ Pizzutillo.
One such person who opened doors for me was my childhood doctor at the A.I. duPont Institute in Wilmington, Delaware.

Beispielsätze für "openen" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchDe uitbreiding en de klimatologische veranderingen openen nieuwe perspectieven.
In fact, the problems of enlargement and climate change will offer new prospects.
DutchIk had dus een fabriekje kunnen openen en die dingen gewoon op de markt brengen.
So I could have opened a factory to make them and could have marketed them freely.
DutchWe moeten een evenwicht vinden tussen het openen en het reguleren van de markten.
We must strike a balance between the opening of markets and their regulation.
DutchWaarom moet een bedrijf vier kantoren openen en een borgsom van 500 000 euro betalen?
Why should a business have to set up four offices and pay a EUR 500 000 deposit?
DutchZoals u zegt, commissaris, is concurrentiebeleid een manier om markten te openen.
As you say, Commissioner, competition policy is a way of opening up markets.
DutchIk weet dat Noord-Korea heeft gevraagd een liaisonbureau in Brussel te mogen openen.
I know the North Koreans have asked for a liaison office to be opened in Brussels.
DutchZoals bij het maken van een film openen wij de klapper en roepen: action.
As though we were making a film, we raise the clapper-board and shout 'action '.
DutchHet openen van de product- en kapitaalmarkt is echter geen doel op zichzelf.
However, opening up the product and capital markets is not an end in itself.
DutchIk ben van mening dat de EU geen rechtspersoon is die ambassades kan openen.
I do not consider the EU to be a legal person which can establish embassies.
DutchEr zijn echter grote risico's verbonden aan het openen van onderhandelingen met Turkije.
There are nevertheless huge risks attached to opening negotiations with Turkey.
DutchMorgen zullen we nu met de triloog de eigenlijke onderhandelingen openen.
Tomorrow we will begin the trilogue, that is to say, the actual negotiations.
DutchMijnheer de Voorzitter, de ontwerpconclusies van de Raad openen met de kop.
Mr President, the Council’ s draft conclusions begin with the title ‘ Europe listens’.
DutchTijdens de laatste WTO-ronde hebben wij overigens verzuimd dit debat te openen.
In fact we missed the opportunity to start a debate on this subject at the last WTO round.
DutchDe essentiële vraag is: gemeenschappelijke onderhandelingen openen of niet?
The fundamental question is this: is there to be a joint start to negotiations or not?
DutchZij willen niet dat we het risico nemen dat we een doos van Pandora openen.
Stakeholders do not want us to take the risk of opening a Pandora’ s box.
DutchOp dit moment is de Commissie niet voornemens een dergelijk bureau te openen.
Today, and for the time being, the Commission has no intention of opening such an office.
DutchDe fungerend voorzitter van de Raad, de heer Magri, zal het debat openen.
Mr Magri, President-in-Office of the Council, will take the floor first.
DutchHet is enkel bedoeld om de procedure te openen waarmee vervolgens het echte onderzoek begint.
It is just for opening the procedure which then starts the real investigation.
Dutch- Ik sta volledig achter het openen van de toetredingsonderhandelingen met Turkije dit najaar.
I fully support the opening of accession negotiations with Turkey this autumn.
DutchOverigens heeft de Commissie 14 inbreukprocedures moeten openen.
What is more, the Commission had to initiate fourteen infringement procedures.