"onbelemmerd" Englisch Übersetzung

NL

"onbelemmerd" auf Englisch

NL onbelemmerd
volume_up
{Adjektiv}

onbelemmerd
Daarom is het belangrijk dat onbelemmerd toegang wordt verkregen tot het oorlogsgebied en dat de feiten boven water komen.
This is why it is important that there should be unfettered access to the war region so that the facts can be presented.
onbelemmerd
Mevrouw Foster treedt hier meestal op als de stem van de luchtvaartmaatschappijen en wil vooral dat de luchtvaartmarkt onbelemmerd kan groeien.
Mrs Foster usually acts as the voice of airline companies in this House and wishes, above all, for the aviation market to grow unhindered.

Beispielsätze für "onbelemmerd" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchMag ik echter toch erop wijzen dat die ademhaling niet geheel vrij en onbelemmerd is?
Please allow me, however, to stress that this breathing is not without its worries.
DutchDeze mensen kunnen straks onbelemmerd naar Groot-Brittannië komen, als zij dat wensen.
These people will then be free to move to Britain if they wish.
DutchOnze delegatie eist dat hulporganisaties snel, onbelemmerd en veilig naar de regio kunnen gaan.
Our delegation is calling on the aid organisations to get to the region quickly, safely and unimpeded.
DutchKortom, dit zou zorgen voor een onbelemmerd verloop van de handel tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten.
In short, this would enable trade between the European Union and the United States to be unimpeded.
DutchGroei, de creatie van banen en welvaart in Europa zijn maar mogelijk als de interne markt volledig onbelemmerd kan werken.
Growth, job creation and welfare in Europe are dependent on the internal market functioning without any obstacles.
DutchDe mislukking van Cancún toont aan dat de WTO deze rol niet onbelemmerd kan spelen, en dat is ongetwijfeld maar goed ook.
The failure of Cancún demonstrates that the WTO cannot play this role unimpeded, which is, without doubt, a good thing.
DutchHet is zaak, de mogelijkheid tot onbelemmerd optreden van die organisaties alsook de bescherming van de humanitaire werkers te vergroten.
It is important to carry on strengthening these organisations ' freedom of action and the protection of humanitarian workers.
DutchZij handelt onbelemmerd en de voor rechtshandhaving bevoegde instanties van de lidstaten zijn in hun werk maar al te vaak machteloos.
They operate freely and the law enforcement agencies of Member States work with their hands tied behind their backs all too often.
DutchDe meldingen bevatten berichten over bendes die zich onbelemmerd schuldig maken aan mensenhandel, illegale adopties en handel in menselijke organen.
The accusations concern the uncontrolled activities of gangs involved in prostitution, illegal adoptions and the trade in human organs.
DutchDe balans van de slogan " onbelemmerd genieten ", die voor sommige leden van het Europees Parlement in de jaren 60 als lijfspreuk gold, kan nu worden opgemaakt.
We are now counting the cost of this 'unrestrained pursuit of pleasure ', a rule by which even some of the Members of this Parliament lived during the 1960s.
DutchDe onderhandelingen over de sluiting van stabilisatie- en associatieovereenkomsten met Albanië, Servië, Montenegro en Bosnië-Herzegovina moeten onbelemmerd doorgaan.
The negotiations on the conclusion of stability and association agreements with Albania, Serbia, Montenegro and Bosnia-Herzegovina must proceed unimpeded.
DutchLaten we niet vergeten dat de richtlijn onbelemmerd grensoverschrijdend dienstenverkeer moet garanderen, de regels zoals nu in de richtlijn vastgelegd, achten wij adequate bescherming.
We should not forget that the directive has to guarantee the free movement of services across frontiers, and we therefore feel that the rules it currently contains provide adequate protection.