"naar het" Englisch Übersetzung

NL

"naar het" auf Englisch

EN

NL naar het
volume_up
{Artikel}

naar het (auch: aan de, naar de, aan het)
volume_up
to the {Art.}
Ik ging terug naar het enige leven dat ik kende, terug naar het Legioen.
Went back to the only life I knew... back to the Legion.
Dan ga ik nu over naar het tweede gedeelte van mijn betoog, naar het verslag van de heer Otila.
This brings me to the second part of my remarks, which focuses on the Otila report.
Ook de donorconferentie biedt, naar het schijnt, mogelijkheden tot financiering.
I think that the donor conference makes this possible, or seems to at least.

Ähnliche Übersetzungen für "naar het" auf Englisch

naar Adjektiv
naar Adverb
English
naar Präposition
het Pronomen
English
het Artikel
English
spijten Verb
regenen Verb
English
motregenen Verb
hagelen Verb
English
vriezen Verb
English
lukken Verb
sneeuwen Verb
English
waaien Verb
ladderen Verb
English
dunken Verb
hét Artikel
English

Beispielsätze für "naar het" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchAls je naar het groene deel van de hersenstam kijkt, gebeurt dat helemaal niet.
But if you consider the green part of the brain stem, nothing like that happens.
DutchNaar mijn mening is het budget in het voorontwerp van begroting sterk verbeterd.
I believe that the budget in the preliminary draft budget has been much improved.
DutchLuister, knul... wij weten dat je graag naar Montana wilt, maar... het is laat.
Listen, kid, we know you got your heart set on going to Montana, but it's late.
DutchNaar mijn mening moet het uitbreidingsproces niet onnodig lang worden uitgesteld.
As I see it, the enlargement process ought not to be dragged out unnecessarily.
DutchZorg dat het lonend is om met veel ambitie naar het EU-lidmaatschap te streven.
Let it be worth a country's while to be ambitious in achieving the EU objectives.
DutchHet mislukken van de Klimaatconferentie is naar het publiek een verkeerd signaal.
The failure of the climate conference sends out the wrong signal to the public.
DutchDat is de rol van de derde kant: de partijen helpen om naar het balkon te gaan.
That's the role of the third side, is to help the parties to go to the balcony.
DutchIk kom te allen tijde graag naar het Parlement om deze discussie voort te zetten.
I should be pleased to come to Parliament at any time to continue this discussion.
DutchDe Commissie wijst in haar mededeling uitdrukkelijk naar het bedrijfsleven zelf.
In its communication, the Commission makes a distinct reference to industry itself.
DutchToch verwijst de Commissie in haar mededeling nauwelijks naar het vervoersbeleid.
The Commission's statement makes hardly any reference to the transport sector.
DutchIk hoop op steun van het Parlement bij het zoeken naar een kortetermijnoplossing.
I hope I can count on the support of Parliament to find a short-term solution.
DutchNaar mijn mening is het verslag zeer evenwichtig, maar ik heb toch enig commentaar.
I think that the report is very well balanced, but I have some comments to make.
DutchZijn zoon vroeg hem om een limonade en vader ging naar de kiosk om het te kopen.
His son asked him for some lemonade and Dad went to the concession stand to buy it.
DutchWij nemen dat gelabeld materiaal en brengen het over naar wat een microarray heet.
We take that tagged material and we put it on to something called a microarray.
DutchEen man moet in een kruiwagen vervoerd worden zo'n 20, 30 km naar het ziekenhuis.
A man has to be transported in a wheelbarrow 20, 30 kilometers for a hospital.
DutchToen ik aankwam in het dorp, zei ik: "Kan je me naar het vierkante gebouw brengen?
So, when I got to the village, I said, "Can you take me to the square building?
DutchIn dit opzicht was het Commissievoorstel naar mijn mening al een zeer goede basis.
In this respect, I believe that the Commission proposal formed a very good basis.
DutchIk ben zonder meer bereid naar het Parlement te komen om er met u over te praten.
I am naturally perfectly ready to stand before you and discuss this in Parliament.
DutchBelangrijk is dat er geen vertekeningen zijn van het ene land naar het andere.
The important thing is that there are no distortions from one country to another.
DutchMaar het streven naar regionale handelsblokken past in het streven van de WHO.
But the ideal of regional trading blocs is consistent with the ideals of the WTO.