NL met
volume_up
{Adverb}

met (auch: van, over, aan, ongeveer)
volume_up
about {Adv.}
Er wordt ook met geen woord gerept over de salarisaanpassing die erbij zou moeten horen.
Furthermore, there is no mention of the salary increases that it will bring about.
In de context van de WTO-besprekingen houd ik mij vooral bezig met de landbouw.
In the context of the WTO talks, I am concerned primarily about agriculture.
Dit was mijn tweede bezoek met de Hoge Vertegenwoordiger in ongeveer tien dagen.
I went for the second time in about ten days with the High Representative.
met (auch: aan, totaliter, geheel, heel)
Hiertoe dienen de kandidaat-landen steun te ontvangen, en wel met name uit het PHARE-programma.
In order for this to happen, candidate countries need aid, particularly through the PHARE programme.
Mijnheer de Voorzitter, de versterking van de Europese Unie kan niet alleen plaatsvinden met de euro.
Mr President, the strengthening of the European Union cannot be achieved solely through the euro.
Het is mogelijk gebleken om pragmatische vereenvoudigingen door te voeren die minder bureaucratie met zich meebrengen.
It has proved possible to push through pragmatic simplifications that reduce bureaucracy.
Bepalingen betreffende de uitwisseling van kennis op nucleair gebied met Ierland
Provisions on the exchange of information with Ireland in the field of nuclear energy
Dat was ook al het geval met het uitwisselingsprogramma dat voor studenten bestemd was.
This was the case with the exchange programmes for students.
Bepalingen betreffende de uitwisseling van kennis op nucleair gebied met Denemarken
Provisions on the exchange of information with Denmark in the field of nuclear energy

Beispielsätze für "met" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchMaar er zijn twee belangrijke punten waarover we het niet eens zijn met de Raad.
There are two significant points on which we disagree with the Council, however.
DutchDe toiletten zijn er letterlijk gaten in de grond afgedekt met een houten barak.
The toilets there are literally holes in the ground covered with a wooden shack.
DutchHet heet Pavlov vreesconditionering - hier eindigt een toon met een korte schok.
It's called Pavlovian fear conditioning -- where a tone ends with a brief shock.
DutchHet amendement is strijdig met de eerste dochterrichtlijn inzake luchtkwaliteit.
It is not compatible with decisions of the first air quality daughter directive.
DutchDaarom moeten wij instemming betuigen met de ontwerpresolutie van de heer Poos.
Which is precisely why we should welcome Jacques Poos ' motion for a resolution.
DutchLaten wij echter bovenal in gedachten houden dat wij te maken hebben met mensen.
But let us remember, first and foremost, that we are dealing with human beings.
DutchDe haalbaarheidsdrempel is echter met een ondergrens van 1% al meer dan bereikt.
And, with a lower limit of 1 %, the feasibility threshold is more than satisfied.
DutchIk weet dat de Raad slechts met veel moeite een compromis heeft kunnen bereiken.
I am aware of the difficulties the Council experienced in finding a compromise.
DutchIk hoop dat de socialisten deze deal met de conservatieven niet zullen sluiten!
I hope the Socialists will refrain from making this deal with the Conservatives.
DutchHet geluidsprobleem neemt dus toe, met name het geluid van weg- en vliegverkeer.
The problem of noise is therefore escalating, especially road and aircraft noise.
DutchDat hebben we gedaan met onze mededeling uit 1998 en dat zullen we blijven doen.
This we have done with the Communication in 1998 and we will continue to do so.
DutchZij mogen nu bijvoorbeeld niet meer met de pers spreken of verklaringen afleggen.
For example, they are now forbidden to talk to the press and to make statements.
DutchIk wil mij vooral concentreren op het verslag-Mann en dan met name op artikel 4.
I want to concentrate especially on the Mann report and specifically Article 4.
DutchEr is sprake van een uiterst consequente samenwerking met de Roemeense regering.
We are working together with the Romanian Government in a very consistent manner.
DutchHet is daarom van vitaal belang dat ook de Raad zich met dit probleem bezighoudt.
That is why it is vital that the Council, too, concern itself with this problem.
DutchVeel van wat de commissaris heeft gezegd, komt overeen met de visie van de Raad.
Much of what the Commissioner has said reflects the Council’ s way of thinking.
DutchImmigratiebeleid dient echter ook hand in hand te gaan met een integratiebeleid.
Immigration policy, though, must go hand in hand with a policy for integration.
DutchHet vormt een algemeen kader voor onze toekomstige betrekkingen met deze landen.
It constitutes a general framework for our future relations with these countries.
DutchMijn vraag aan de Commissie is: wat is er sindsdien gebeurd met de buitengrenzen?
My question to the Commission is: what has been done since on the outer borders?
DutchDe Commissie heeft toegezegd volgend jaar met een voorstel hieromtrent te komen.
The Commission has pledged to present a proposal on this topic in the new year.