"kennen" Englisch Übersetzung

NL

"kennen" auf Englisch

NL kennen
volume_up
[kende|gekend] {Verb}

We kennen een unaniem besluit en we kennen een besluit met gekwalificeerde meerderheid.
We know what unanimous votes are and we know what qualified majority votes are.
Wij kennen de lijst van de begroting, maar we kennen niet alle comités.
We know the list from the budget, but we do not know every committee.
Tegenwoordig kennen we het breincircuit van fantasie, van langetermijnplanning.
We now know the brain circuitry of imagination, of long-term planning.
We kennen hier allemaal het democratische gehalte van het regime in Beijing.
We are all acquainted with the democratic content of the regime in Beijing.
Vandaag kennen wij de gevolgen van abortus maar al te goed.
We are well acquainted nowadays with the consequences of abortion.
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Zij moeten feiten kennen, zich ook in hun vrije tijd voortdurend bijscholen en met technologische apparatuur kunnen omgaan.
They must have facts at their fingertips, they must keep educating themselves, even in their spare time, and they must be able to master technological equipment.
Na de moord op Ken Saro-Wiwa braken er heftige internationale protesten los.
The murder of Ken Saro-Wiwa gave rise to vehement international protests.
Nu zijn Ken en ik niet naïef, en we begrijpen dat je regels moet hebben.
Now Ken and I are not naive, and we understand that you need to have rules.
We kennen allemaal het verhaal van Ken Saro-Wiwa en we weten ook dat Adua op een dergelijke manier is omgekomen.
We all know the story of Ken Saro-Wiwa, and we also know that Adua died in similar circumstances.
In het algemeen kennen de werknemers de wijze niet waarop hun functie geklasseerd werd.
In general, workers do not know how their job is classified.
Wij kennen allen zijn betekenis als initiator van het vrijwilligerswerk.
We all know how important he has been as an instigator of voluntary service.
Als mensen in een ongewone situatie komen die ze niet kennen vertragen ze.
When people come to an unfamiliar situation they don't know how to deal with they slow down.
kennen (auch: waarnemen, opmerken)

Beispielsätze für "kennen" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchVaak wordt zelfs voorgesteld om aan dit punt de hoogste prioriteit toe te kennen.
There are many, in fact, who say that this matter should be given top priority.
DutchIn Finland kennen wij het oude spreekwoord " een goed begin is het halve werk ".
We in Finland have an old saying that a job well conceived is a job half done.
DutchVandaag kennen wij de gevolgen van het gebruik van gentechnologie in de landbouw.
We are now aware of the consequences of using genetic engineering in agriculture.
DutchDat is een moedige daad wanneer we de reacties van sommige landbouwers kennen.
It shows courage when you consider how certain farmers have been known to react.
DutchDegenen die mij kennen weten dat ik absoluut niet bang ben voor moeilijkheden.
Anyone who knows me is aware that the last thing I am afraid of is difficulties.
DutchDaarom is taal voor mij nog iets meer dan alleen de ander te kennen en respecteren.
I therefore see language as being about more than knowing and respecting others.
DutchHet is tamelijk waarschijnlijk dat er genetische factoren zijn die we niet kennen.
So if a family suffers from one cot death, you'd put them in a high-risk group.
DutchIk zou er graag op willen wijzen dat deze tien lidstaten ook grote rijkdom kennen.
I should like to point out that these ten Member States also have great wealth.
DutchWij kennen geheel nieuwe uitdagingen die door regelgeving moeten worden aangepakt.
We are now facing entirely new challenges which we must tackle through legislation.
DutchDie zijn niet homogeen, maar ze kennen een doeltreffende discipline, die ik waardeer.
They are not homogeneous, but they have an effective discipline which I welcome.
DutchDit is een gevoel dat mannen nooit zullen kennen, en dat is een belangrijk verschil.
This is a feeling which men will never have and it is an important difference.
DutchDe bevolking van het land gaf daarbij te kennen een democratische verandering te eisen.
The country's inhabitants showed by voting that they demanded democratic change.
DutchNu hoor ik dat de Europese Commissie toch van plan is om dat bedrag toe te kennen.
By all accounts, the Commission now intends to grant that amount after all.
DutchDe Unie moet dat doen door de doelstelling 1-status grensoverschrijdend toe te kennen.
But they should do so now by granting Objective 1 status on a cross-border basis.
DutchAls de oplossing zo eenvoudig was, dan zou Europa geen werkloosheid meer kennen.
If such a simple solution existed, there would no longer be any unemployment in Europe.
DutchFrankrijk weigert heel hypocriet dit statuut toe te kennen aan Algerijnse vluchtelingen.
Yet France, in its hypocrisy, refuses to grant that status to Algerian refugees.
DutchAndere landen kennen weer andere systemen en zijn net zo respectabel als het mijne.
Other countries have different systems and these have just as many virtues as my own.
DutchIk denk dan bijvoorbeeld aan de samenstelling en aan criteria om gelden toe te kennen.
I am thinking of the composition and criteria for allocating funding, for example.
DutchSinds 1972 kennen wij milieu-actieprogramma's, een, twee, drie, vier en vijf.
Since 1972, we have had Environment Action Programmes one, two, three, four and five.
DutchDe rock-'n-rollers kennen een traditie van delen, zolang er maar niemand aan verdient.
The rock 'n' rollers had a tradition of sharing, as long as nobody made any money.