"in gevaar brengt" Englisch Übersetzung

NL

"in gevaar brengt" auf Englisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "in gevaar brengt" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "in gevaar brengt" auf Englisch

in Adjektiv
English
in Präposition
in- Präposition
English
in-
English
innen Verb
gevaar Substantiv
brengen Verb

Beispielsätze für "in gevaar brengt" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchZe beweren dat onze bemoeizucht met hun sector de werkgelegenheid in gevaar brengt.
They feel that interference in their sector often places employment at risk.
DutchDaarom mogen we geen oplossing nastreven die hun levens in gevaar brengt.
We must not therefore promote a solution which puts their livelihoods in danger.
DutchHoe verder de Unie zich van hen verwijdert, hoe meer de Unie zichzelf in gevaar brengt.
The more the Union distances itself from the people, the more it endangers itself.
DutchWe moeten maar 's praten over of dat onze doeleinden in gevaar brengt
I think we're going to have to talk about how this might compromise our goals.
DutchDat leidt tot een ontwikkeling die zelfs het voortbestaan van de sector in gevaar brengt.
This leads to a situation which may, in fact, threaten the very survival of the sector.
DutchDat zo'n verbod de beschikbaarheid van geneesmiddelen in gevaar brengt, waag ik te betwijfelen.
That such a ban endangers the availability of medical drugs, I beg to doubt.
DutchDit is een stompzinnig soort federalisme dat de gelijkheid in gevaar brengt.
This is the sort of " silly ' federalism that destroys harmony.
DutchDe vraag rijst dan ook wie verantwoordelijk is en wie de veiligheid van de burgers in gevaar brengt.
This makes one wonder who is responsible and who is putting public safety at risk.
DutchDit is een onzekere situatie die de uitbreiding in gevaar brengt, maar ik wil hierover geen polemiek voeren.
It is a very uncertain situation, and one which puts enlargement at risk in any case.
DutchHet is niet uit onverschilligheid dat de mens de biodiversiteit te gronde richt of in gevaar brengt.
It is not out of disinterest that man destroys or threatens biodiversity - very much the opposite in fact.
DutchHiermee wordt met het oog op de toekomst een precedent geschapen dat het gebruik van alle officiële talen in gevaar brengt.
Accordingly, a precedent is set and the use of all of the official languages is put at risk.
DutchHet is bekend dat de praktijk van het afsnijden van haaienvinnen het overleven van verschillende soorten haaien in gevaar brengt.
The practice of shark finning is known to endanger the survival of several shark species.
DutchHij meent dat het het compromis in gevaar brengt.
He takes the view that it destroys the compromise.
DutchTegelijkertijd moeten wij er natuurlijk voor zorgen dat dit de mensenrechten niet in gevaar brengt.
At the same time, obviously, we must the whole time ensure that this cannot lead to situations that compromise human rights.
DutchHet NTM-ontwerp is onaanvaardbaar omdat het de economische, sociale en culturele troeven van onze landen in gevaar brengt.
The NTM is unacceptable, for it compromises the economic, social and cultural assets of our countries.
DutchDat is een misdaad tegen de privacy van mensen, wat bovendien de veiligheid van de staten in Europa in gevaar brengt.
It is a crime against people's privacy, in addition to which it jeopardises the security of European states.
DutchIk help je als dat mezelf niet in gevaar brengt.
If I can help without exposing myself, I will.
DutchHet gebeurt wel eens dat de politiek de nieuwsvoorziening manipuleert en zo het recht op objectieve informatie in gevaar brengt.
The right to objective information is vulnerable to that information being politically manipulated.
DutchNiemand kan echter betwisten dat corruptie een verschijnsel is dat de staatsorde ernstig in gevaar brengt.
But there is one fact that is quite undisputed: corruption is a phenomenon that represents a huge danger to the rule of law.
DutchGeachte commissaris, ik ben overigens bang dat wat de handelsbalans betreft uw plan ons enigszins in gevaar brengt.
Moreover, on the issue of the balance of trade, Commissioner, I fear that your proposal is rather putting us at risk.

Lerne weitere Wörter

Dutch
  • in gevaar brengt

Mehr in dem Deutsch-Polnisch Wörterbuch.