"iemand tegen" Englisch Übersetzung

NL

"iemand tegen" auf Englisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "iemand tegen" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "iemand tegen" auf Englisch

iemand Substantiv
iemand Adjektiv
English
iemand Präposition
English
iemand Pronomen
tegen Adjektiv
tegen Adverb
tegen Präposition

Beispielsätze für "iemand tegen" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchAls iemand zich tegen dit voorstel wil uitspreken, zal ik hem het woord verlenen.
If anyone wishes to speak against that proposal, I shall give him the floor.
DutchMaar als iemand tegen uitstel van de debatten is, dan zullen we ze nu moeten houden.
If everybody is opposed to delaying the debates, however, we will have to hold them.
DutchIs er iemand die zich tegen dit verzoek van de PPE-Fractie wil uitspreken?
Is there a speaker against this request by the Group of the European People's Party?
DutchIk denk dat als Deep Blue tegen iemand in deze zaal zou spelen, hij elke keer zou winnen.
And I think if IBM's Deep Blue played anyone in this room, it would win every time.
DutchHeeft iemand bezwaar tegen de indiening van dit mondeling amendement door de rapporteur?
Does anybody object to the presentation of the rapporteur's oral amendment?
DutchToen zei iemand tegen me, op Twitter: "Je talk op YouTube was aangepast.
And then on Twitter, somebody said to me, "Your talk on YouTube was DMCA'd.
DutchHeeft iemand er bezwaar tegen dat Spanje aan de lijst van de genoemde landen wordt toegevoegd?
Is there any opposition to adding Spain to the list of those countries mentioned?
DutchDus nee, plots had ik er geen bezwaar meer tegen om iemand van de lijst te gooien.
So no, suddenly I wasn't averse to butting any geezer off the list.
DutchIk begrijp niet hoe iemand zijn stem tegen dergelijke principes kan rechtvaardigen.
I cannot see how people can justify voting against such principles.
DutchDat wil niemand, maar is er iemand die hier iets tegen onderneemt?
This seems to be something no-one wants, but which no-one is doing anything about.
DutchIemand heeft ooit tegen mij gezegd dat ik de besluiten van de Commissie altijd verdedig.
In the past somebody said to me I have been defending the decisions the Commission makes.
DutchZo simpel is dat, ongeacht de reden waarom iemand tegen stemt.
That is how simple it is, irrespective of the reasons given for voting against.
DutchHeeft iemand bezwaar tegen indiening van dit mondeling amendement?
Is there any opposition to taking this oral amendment into consideration?
DutchAls iemand 20 jaar geleden tegen me had gezegd, "John, wil jij werkelijk een verschil maken?"
20 years ago, if someone had said to me, "John, do you really want to make a difference?"
Dutch-- Heeft iemand bezwaren tegen de indiening van dit mondeling amendement?
Is there any opposition to the inclusion of this oral amendment?
DutchIk ben helemaal niet iemand die tegen gentechnologie waarschuwt, juist integendeel.
I am far from being the sort of person who declaims against genetic engineering - quite the reverse.
Dutch-- Heeft iemand bezwaar tegen de indiening van dit mondeling amendement?
Is there any opposition to the inclusion of this oral amendment?
DutchOvereenkomstig het Reglement kan thans iemand voor en iemand tegen het voorstel het woord voeren.
Pursuant to the Rules of Procedure, one speaker may now speak in favour and one against.
DutchEn iemand zei tegen hem: 'Tja, wat is hier het nut van, Heinrich?
And somebody said to him, "Well what's the point of these, Heinrich?
DutchHeeft iemand bezwaar tegen de indiening van dit mondeling amendement door mevrouw Lambert?
Is anyone opposed to Mrs Lambert tabling this oral amendment?

Lerne weitere Wörter

Dutch
  • iemand tegen

Schaue im Deutsch-Polnisch Wörterbuch von bab.la vorbei.