"iedereen gebruikt" Englisch Übersetzung

NL

"iedereen gebruikt" auf Englisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "iedereen gebruikt" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "iedereen gebruikt" auf Englisch

iedereen Pronomen
gebruikt Adjektiv
English
gebruiken Verb

Beispielsätze für "iedereen gebruikt" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchHoe komt het dat iedereen dit gebruikt en denkt dat anderen hem niet zullen stoppen?
So how come [this is] something that everyone uses and they think others will not stop it?
DutchVooral de radio moet als informatiekanaal worden gebruikt, omdat iedereen daarmee kan worden bereikt.
Above all, the radio must be employed as a means of information to reach everybody.
DutchDat argument is echter altijd al gebruikt door iedereen die een preventieve oorlog voert.
But these are always the words that those who conduct preventative wars use to justify their actions.
DutchEen belangrijk punt hierbij is dat dergelijke geharmoniseerde formats door iedereen in de eurozone gebruikt worden.
It is vital that such harmonised formats are used universally in the euro area.
DutchDit minimum betekent: iedereen die een decoder gebruikt, moet er een gebruiken die ook voor anderen toegankelijk is.
That minimum is: anyone using a decoder must use one that is accessible to others.
DutchDie ideeën kunnen door iedereen gebruikt worden om de wetenschap verder te ontwikkelen en de vooruitgang te stimuleren.
These ideas can be used by all to further the science and to drive progress.
DutchIedereen gebruikt de enquêtes die in zijn straatje passen.
Everyone presents surveys that serve their purpose.
DutchHet wordt alleen voor een specifiek doel gebruikt en iedereen gaat ervan uit dat een geneesmiddel veilig en werkzaam is.
Its use is unique and everyone expects a medicinal product to be safe and to work effectively.
DutchDit kan door iedereen worden gebruikt.
DutchToch verwerp ik de fatalistische redenering " iedereen gebruikt doping ", want dan kunnen we net zo goed meteen ophouden.
Be that as it may, I refuse to join the defeatists who want us to throw in the towel on the grounds that drugs are endemic in sport today.
DutchAls wij willen dat de informatie iedereen bereikt, dan moet dat langs wegen zijn waar geen tol wordt geheven, vrije wegen, die door iedereen gebruikt kunnen worden.
If we want information to reach every location, it should travel by roads which do not have tolls, but are open to all.
DutchOngeveer iedereen in dit Parlement gebruikt een gsm, soms zelfs heel vaak, hoewel sommigen van oordeel zijn dat het gevaarlijk is.
More or less everyone in this Parliament uses a mobile telephone, sometimes a great deal, although there are some who believe that mobile telephones are dangerous.
DutchHet betekent alleen maar dat die uitvinding door iedereen vrij kan worden gebruikt, op voorwaarde dat het volgens de algemeen geldige nationale wetten ook toegestaan is.
It simply means that it is then freely available for anyone to use, provided that its use is permissible under general national laws.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik begrijp de reden waarom dit niet elektronisch gedaan kan worden, omdat niet gecontroleerd kan worden of iedereen zijn kaart gebruikt.
Mr President, I can understand the reasoning behind not being able to do it electronically, because you cannot check whether everyone uses their card.
DutchDit verslag is belangrijk voor het milieu, maar het is ook een kwestie die van groot belang is voor de consument, omdat was- en schoonmaakmiddelen dagelijks door iedereen gebruikt worden.
It is an important report for the environment, but it also addresses a major and important consumer issue because detergents are important items of daily use.

Lerne weitere Wörter

Dutch
  • iedereen gebruikt

Schaue im Deutsch-Niederländisch Wörterbuch von bab.la vorbei.