"het zou kunnen" Englisch Übersetzung

NL

"het zou kunnen" auf Englisch

EN

NL het zou kunnen
volume_up
{Adverb}

het zou kunnen (auch: mogelijkerwijs, soms, misschien, mogelijk)
volume_up
maybe {Adv.}
Mijnheer de Voorzitter, het zou kunnen dat ik mij vergis maar ik heb de indruk dat wij deze belangrijke kwestie bespreken zonder dat er iemand van de Raad aanwezig is.
Mr President, maybe I am wrong but I have the impression that we are discussing this important issue without a representative from the Council.

Ähnliche Übersetzungen für "het zou kunnen" auf Englisch

het Pronomen
English
het Artikel
English
spijten Verb
regenen Verb
English
motregenen Verb
hagelen Verb
English
vriezen Verb
English
lukken Verb
sneeuwen Verb
English
waaien Verb
ladderen Verb
English
dunken Verb
zou Verb
English
zullen Verb
kunnen Verb
hét Artikel
English

Beispielsätze für "het zou kunnen" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchHet zou kunnen dat ook de Verenigde Staten wachten tot wij het initiatief nemen.
It appears that even the United States are expecting us to lift the embargo.
DutchHet zou kunnen dat we niet eens in staat zijn om zoveel schone energie te bouwen.
It may be possible that we are not even able to build that much clean energy.
DutchHet zou kunnen dat een deel van het personeel van Amman naar Bagdad wordt overgeplaatst.
It is possible that some personnel will be transferred from Amman to Baghdad.
DutchIk weet niet of dat het volgend jaar al het geval is maar het zou kunnen.
I do not know if it will be the case as soon as next year, but it could be.
DutchOf het zou kunnen zijn dat het maar 30 of 40 is, en ik betwijfel dat het een paar honderd is.
Or it might be that it's just 30 or 40, and I doubt that it's several hundred.
DutchHet zou kunnen dat een aantal van de agentschappen, misschien zelfs vele ervan, overbodig zijn.
It may well be that some of them – perhaps even many of them – are superfluous.
DutchHet zou kunnen dat je naar me kijkt en zegt: "Die kerel moet een ballroomdanser zijn."
You might look at me and say, "That guy must be a ballroom dancer."
DutchHet zou kunnen gebeuren dat ik in vijf jaar geen enkele dakloze tegenkom.
And I could go five years and never, ever see a homeless person.
DutchHet zou kunnen gebeuren dat enkele van dergelijke verslagen voor onze diensten heel weinig bruikbaar zijn.
It could happen that some of these reports will be of very little use to our services.
DutchEuropa heeft vaak de mond vol van de mogelijke invloed die het zou kunnen hebben in het Midden-Oosten.
Europe is often vociferous about the possible influence that it might have in the Middle East.
DutchHet zou kunnen gaan lijken op Humpty Dumpty, of iemand anders.
It could end up looking like Humpty Dumpty or somebody else.
DutchZe gaan zelfs nog verder en belemmeren Europa in het leveren van de bijdragen die het zou kunnen leveren.
Indeed, they go even further and stand in the way of those things that Europe has to contribute.
DutchDat houdt een zeker gevaar in, want het zou kunnen dat er dan opeens jeugdsekten in het programma opduiken.
This runs the risk of our suddenly also having sects for young people included in the programme.
DutchHet zou kunnen dat de besluiten in september vallen.
It is possible that we could reach the decisions in September.
DutchHij is niet door een kunstenaar ontworpen, maar het zou kunnen.
It's not designed by an artist, but it could be.
DutchHet zou kunnen zijn dat zij naar een ander ziekenhuis gaan.
They might prefer to go to a different hospital.
Dutch. ~~~ Wat het zou kunnen zijn en wat jullie relatie ermee is.
I want to help you re-perceive what philanthropy is, what it could be, and what your relationship to it is.
DutchHebt u er zicht op wanneer een dergelijk verbod eventueel zou kunnen worden uitgevaardigd en of het zou kunnen worden uitgevaardigd?
Do you have any idea of when such a ban might be issued and whether it could be issued?
DutchNou denk ik niet dat hij de rest van de wetenschap wilde beledigen, hoewel hij uit Nieuw Zeeland kwam, dus het zou kunnen,
Now, I don't think he meant to insult the rest of science, although he was from New Zealand, so it's possible.
DutchIn de kou, maar het zou kunnen.
It is out in the cold, but it still could have come.