"geïnteresseerde" Englisch Übersetzung

NL

"geïnteresseerde" auf Englisch

NL geïnteresseerde
volume_up
{Adjektiv}

geïnteresseerde (auch: geïnteresseerd, belangstellend)
Zeer binnenkort zal het verslag met geïnteresseerde leden van het Parlement worden besproken.
Arrangements are also in hand for the report to be discussed with interested Members of Parliament very shortly.
Well...... more interested men.
Anders zouden noch de aanbestedende diensten, noch de geïnteresseerde aanbieders zeker zijn van hun juridische positie.
Otherwise, neither contracting entities nor interested suppliers would be sure of their legal position.

Beispielsätze für "geïnteresseerde" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchEr zijn zelfs zonder de belastingvrije verkoop geïnteresseerde kopers en die zullen er altijd zijn.
There is a large captive market, even apart from the duty-free element and it is there to stay.
DutchVoor de in technologie geïnteresseerde jeugd van Europa komen door GALILEO aantrekkelijke, nieuwe banen beschikbaar.
Technologically-minded young people in Europe will find attractive new jobs through Galileo.
DutchHet is voor ons belangrijk dat wij journalisten en geïnteresseerde burgers kunnen vertellen met welke meerderheid is gestemd.
It is extremely important for us to be able to tell journalists and members of the public what the majority was.
DutchWij zijn van oordeel dat alle geïnteresseerde landen potentiële kandidaat-landen zijn en daarom moeten ze een objectieve behandeling krijgen.
We believe all the applicant states are potential candidates, and so should all be treated objectively.
DutchDe vaststelling dat alleen de traditioneel begunstigde landen de vangstmogelijkheden mogen benutten, zet kwaad bloed bij andere geïnteresseerde lidstaten.
The fact that Member States other than the ones that traditionally benefit cannot use the fishing possibilities makes this agreement controversial.
DutchIn tegenstelling met andere gebieden van de wetgeving bestaat er immers geen echte, economisch geïnteresseerde lobby om voor de noodzakelijke omzetting van deze milieuwetgeving te zorgen.
Unlike other areas of legislation, there is no real economic lobby here to ensure that the Member States do actually enforce environmental law as required.
DutchU heeft daarmee ingestemd en de heer Giansily, mijzelf en enkele andere geïnteresseerde afgevaardigden ertoe aangezet met de Commissie aan tafel te gaan zitten en na te gaan wat wij kunnen doen.
You agreed with this, and suggested that Mr Giansily, some other colleagues and I should undertake to get together with the Commission and consider a way forward.
DutchAls geïnteresseerde afgevaardigde zou ik graag van de Commissie antwoord op de volgende vraag willen krijgen: waarom hebben maar relatief weinig landen dit verdrag geratificeerd?
As a Member with an interest in these matters, I would like to know, and perhaps the Commission will tell me, why it is that relatively few countries have in fact signed up to this Convention?
DutchElke burger moet op internet alle giften aan de partijen kunnen controleren en de boekhouding van de Europese partijen moet voor elke geïnteresseerde burger toegankelijk zijn.
It needs to be possible for any citizen to check all donations to the parties on the Internet and, in the same way, the European parties ' accounts must be accessible to anyone curious about them.