"familiale" Englisch Übersetzung

NL

"familiale" auf Englisch

NL familiale
volume_up
{Adjektiv}

familiale (auch: vertrouwd, bekend, bekende, vertrouwde)

Beispielsätze für "familiale" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchNatuurlijk was er nog een ander soort opoffering van familiale aard die ik pas veel later begreep.
Of course, there was another kind of sacrifice involving his family that I understood much later.
DutchEr moet nu toch echt duidelijkheid komen over de vraag of, en zo ja wanneer, familiale belangen moeten worden opgegeven.
We must have clarity as to whether and when familial interests have to be declared.
DutchDie werkwijze heeft zij overigens al toegepast lang voordat haar familiale betrekkingen in de pers uitgemeten en aangevallen werden.
And she did that long before her family circumstances were seized upon by the press.
DutchHet is een eerste vereiste om de sociale, familiale, economische en religieuze achtergronden van het geweld en het afreageren te begrijpen.
In truth, all this report does is to state that there has been an exponential rise in these types of violence.
DutchDaaruit kunnen we ook opmaken hoe belangrijk actieve en producerende familiale landbouwbedrijven en -ondernemingen voor de plattelandsgebieden zijn.
This also reveals how important active farming enterprises and family-run farms engaged in production are to rural areas.
Dutchwegens familiale omstandigheden
DutchMijnheer de Voorzitter, vele landen van de Europese Unie onderhouden zeer vriendschappelijke, zelfs familiale banden met de Tsjechische Republiek.
Mr President, many EU Member States have a very friendly relationship with the Czech Republic, and even one based on family ties.
DutchDe kleinschaligheid en het veelal familiale karakter van deze bedrijven maken dat zij op een bijzondere manier af te rekenen hebben met financieringsproblemen.
The small-scale and frequently the family nature of these businesses means that they have to settle funding problems in a special way.
DutchEn op het vlak van de directe belastingen mogen de familiale uitgaven in geen geval onderworpen worden aan heffingen, zoals in bepaalde landen nog steeds het geval is.
Finally, in terms of direct taxation, we really must make sure that family expenditure is not taxed, as happens in some of our member countries.
DutchDegenen die dicht bij onze landbouwsector staan, zijn vast op de hoogte van de stijgende verontrusting over de toekomstige levensvatbaarheid van onze traditionele familiale boerderijen.
Those close to our farming sector will be aware of the growing concern about the future viability of our traditional family farm structure.
DutchTen slotte moeten wij de diepgewortelde familiale, nationale en religieuze waarden bevorderen die de gedragingen van de mensen kanaliseren en aldus het gebruik van geweld intomen.
Finally, we should favour the values of adherence to family, national or religious roots which enable a reduction in violence by channelling behaviour.
Dutch- de bescherming van de traditionele productie, de familiale wijnbouw en de kwaliteit van onze wijnen, en de erkenning op internationaal niveau van de door de EU beschermde, traditionele benamingen;
- traditional production, family winemaking and the high quality of our wines, along with international recognition for traditional, EU-protected wine designations;