"door" Englisch Übersetzung

NL

"door" auf Englisch

volume_up
door {Konj.}
EN

"door" auf Niederländisch

volume_up
door {Subst.}

NL door
volume_up
{Adverb}

door (auch: met, aan, totaliter, geheel)
Terwijl de moesson naar het zuiden trekt komen ze door Karnataka, Kerala in.
As the monsoon withdraws to the south they come down through Karnataka, into Kerala.
Dus ze konden wel eens door het Okapi Fauna Reservaat trekken.
So they might go through, pass through the Okapi Faunal Reserve.
Om deze richtlijn er snel door te krijgen, steunen wij de rapporteur.
In order to push this directive through quickly, we are supporting the rapporteur.
door (auch: uit, voor, op, vanwege)
Door dit toezicht is voor beiden een volledige beleggingsvrijheid verantwoord.
On account of this supervision, complete freedom of investment is justified in both cases.
Natuurlijk zijn de anderen ook door de crisis getroffen en hier moet rekening mee worden gehouden.
Undoubtedly, other breeders are affected, and that should be taken into account.
In beginsel zouden dit soort kwaliteitswaarden door de markt betaald kunnen worden.
The market could in theory pay for account to be taken of values such as quality.

Synonyme (Englisch) für "door":

door

Beispielsätze für "door" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchArtsen zonder Grenzen is daar buitengewoon actief en wordt door ons ondersteund.
Médecins sans Frontières has been extremely active and is receiving our support.
DutchZijn onze waarden aangetast door de ongebreidelde drang naar egoïsme en profijt?
Is it the limitless pursuit of selfishness and profit that has eroded our values?
DutchNu hebben we van de Commissie antwoord gekregen op een door mij gestelde vraag.
Now we have been given an answer from the Commission to the question that I put.
DutchWapens verstoppen in de gedemilitariseerde zone...... omgeven door mijnenvelden.
Hiding weapons in the de-militarized zone it's a bit of a mine field out there.
DutchGroene chemie is onze industriële chemie vervangen door recepten van de natuur.
Green chemistry is replacing our industrial chemistry with nature's recipe book.
DutchMet betrekking tot amendement 1, zegt u dat het er niet duidelijker door wordt.
With regard to Amendment No 1, you say that it does not add any greater clarity.
DutchHet verzoek van de Amerikanen dient niet door de Commissie beantwoord te worden.
It is not for the Commission to respond to the United States ' representations.
DutchDeze landen worden letterlijk vernietigd door uw prohibitionistisch drugsbeleid.
These countries are literally being destroyed by your prohibitionist drugs policy.
DutchIn Tibet wordt de Tibetaanse bevolking erg onderdrukt, met name door monniken.
In Tibet, there is severe oppression of the Tibetan people, especially of monks.
DutchGebruikt u het Witboek ook om in de lidstaten strengere regels door te drukken.
You should also use the White Paper to enforce strict rules in the Member States.
DutchSta mij echter toe te anticiperen op zo'n debat door twee thema's aan te snijden.
In advance of this debate, however, I should like to raise two specific issues.
DutchDit leidde tot goedkeuring vooraf door de Commissie, voor de selectieprocedure.
That led to the approval in advance of the selection process by the Commission '?
DutchDe vertraging van zes maanden door Raad en Commissie is dan ook zeer te betreuren.
The six months ' delay caused by the Council and Commission is most regrettable.
DutchMijnheer de Voorzitter, al deze eisen werden door de burgers naar voren gebracht.
Mr President, all these demands have been put forward by members of the public.
DutchVoorzitter, het accijnsdebat wordt ondergraven door een fundamentele hypocrisie.
Mr President, the excise duty debate is being undermined by fundamental hypocrisy.
DutchDe gevolgen van deze aardbeving zijn zojuist door de vorige sprekers besproken.
The consequences of this earthquake have been described by the previous speakers.
DutchArtikel 286 van het EG-Verdrag is nu vervangen door artikel I-51 van de Grondwet.
Article 286 of the EC Treaty is now replaced by Article I-51 of the Constitution.
Dutch- B5-0452/2003, ingediend door de heer Staes e.a., namens de Verts/ALE-Fractie.
– B5-0452/ 03 tabled by Bart Staes and others, on behalf of the Verts/ ALE Group.
DutchEen van de redenen waarom we hieraan lijden is omdat we omringd worden door snobs.
One of the reasons why we might be suffering is that we are surrounded by snobs.
DutchGevoed door zonnepanelen neemt het zout water in om er zoet water van te maken.
Powered by my solar panels, it sucks in saltwater and turns it into freshwater.