"degenen" Englisch Übersetzung

NL

"degenen" auf Englisch

NL degenen
volume_up
{Plural}

degenen
En de rode zijn degenen -- De roze onderaan zijn degenen waar je niet bij wilt horen.
And the red ones are the ones, the pink ones on the bottom are the ones you didn't want to be.
De meest gewilde zijn degenen die nauwelijks afgekrast zijn.
And the ones that are the most sought after are the ones that are only barely scratched off.
Antisemieten zijn dus eigenlijk degenen die dit vraagstuk willen monopoliseren.
Therefore in reality the anti-Semites are the ones who really want to monopolise this issue.
degenen
Daarom kan dit verslag slechts enthousiast gesteund worden door degenen?
This report must, therefore, be supported enthusiastically by those who?
Degenen die verantwoordelijk zijn voor KEDO moeten zich schamen.
The fact is that those responsible for KEDO should be ashamed of themselves.
Degenen die het aangaat zullen natuurlijk ter verantwoording worden geroepen.
Naturally, those responsible will be brought to account.
degenen
Mijnheer de Voorzitter, ik ben het eens met degenen die hebben gezegd dat deze procedure nu wat zinloos is.
Mr President, I agree with the persons who have said that this procedure is now a bit meaningless.
Maar het is moeilijk in te zien hoe die concurrentie heilzaam zou kunnen zijn voor anderen dan degenen die eraan onderworpen zijn.
But we cannot see how this competition could be beneficial to persons other than those who are subjected to it.
tot het verstrijken van de geldigheidsduur van de overeenkomsten tussen de Griekse regering en degenen die voor deze maatregelen in aanmerking kwamen.
until the expiry of the agreements concluded by the Hellenic Government with those persons benefiting from these measures.

Beispielsätze für "degenen" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchDegenen die mij kennen weten dat ik absoluut niet bang ben voor moeilijkheden.
Anyone who knows me is aware that the last thing I am afraid of is difficulties.
DutchDe overvloed aan informatie onderscheidt ons van degenen die armer zijn dan wij.
The fact that we are saturated with information separates us from the less well-off.
DutchDit is van belang, opdat de degenen die het platteland opzoeken het niet vervuilen.
We must educate people visiting the countryside to stop them from polluting it.
DutchNu komt de uitdaging echter te liggen bij degenen die het karwei moeten afmaken.
Now, however, they are asked to continue the work which they have begun.
DutchHet IMF en de Wereldbank zijn degenen die in Pakistan echt de lakens uitdelen.
It is the IMF and the World Bank who really give the orders in the regime.
DutchWe moeten de sociale kloof overbruggen tussen degenen met en degenen zonder kennis.
The social divide between the informed and the uninformed must be bridged.
DutchEn ten slotte de verantwoordelijkheid van degenen die moesten zorgen voor het crisisbeheer.
Assigning liability may be an uncomfortable process, but it is an essential one.
DutchOok wil ik al degenen bedanken die het Grieks voorzitterschap hebben genoemd.
I would also like to thank everyone who mentioned the Greek Presidency.
DutchDe mensen in onze landen realiseren zich dat terdege, degenen die hen regeren niet.
Our people are aware of these obvious facts, but their leaders are not.
DutchBelangrijk is ook dat degenen die asiel zoeken snel rechtszekerheid hebben.
It is also important for asylum-seekers to quickly obtain legal security.
DutchDegenen die duurzame welvaart willen, zullen er zelf voor moeten werken.
If you want to have it for the long term, you have to work for it yourself.
DutchDegenen die arm zijn, worden niet rijker als wij onszelf armer maken.
Making ourselves poorer in this way would not help the poor to become richer.
DutchIk ben een van degenen die het Grondwettelijk Verdrag steunden, en die het nog altijd steunen.
I am someone who supported the Constitutional Treaty and who still supports it.
DutchMevrouw de Voorzitter, wie zijn degenen die zich bezighouden met bedrijfsstatistieken?
Madam President, who is it that deals with statistics in the companies?
DutchDegenen die zeggen dat Ierland is gegroeid dankzij de aalmoezen van Europa overdrijven dus.
So the people who say that Ireland has grown on handouts from Europe are exaggerating.
DutchDe studenten van vandaag zijn degenen die de maatschappij van morgen draaiend houden.
Today's university students are the founders of tomorrow's society.
DutchVoorts betuig ik mijn dank aan al degenen die op mij hebben gestemd.
I would also like to thank, if you do n't mind, everyone who voted for me.
DutchHet moet duidelijk zijn dat degenen die in Kosovo ingezet worden, natuurlijk beschermd worden.
It must be made clear that the observers sent to Kosovo will of course be protected.
DutchNu moeten wij, overeenkomstig bepaalde taalversies, degenen beschermen die kinderen misbruiken.
This time, according to some versions, we are told to protect child abusers.
DutchDe veroorzakers van het geweld in El Salvador hebben een naam en degenen die hen steunen ook.
The perpetrators of the violence in El Salvador can be named, as can their supporters.