"bij tijd en wijle" Englisch Übersetzung

NL

"bij tijd en wijle" auf Englisch

NL bij tijd en wijle
volume_up

bij tijd en wijle (auch: van tijd tot tijd, zo nu en dan)
Bij tijd en wijle zijn daar echter bezwaren tegen geuit en deze kwamen met name voort uit twee zorgen.
My impression is that the objections that have been expressed from time to time are the result of two concerns.
Mijnheer de Voorzitter, de verwarring die in Libanon bij tijd en wijle bestond, heeft nu ogenschijnlijk ook tot verwarring geleid in dit Parlement.
Mr President, the temporary confusion that may have reigned in Lebanon from time to time has obviously led to confusion in Parliament.

Ähnliche Übersetzungen für "bij tijd en wijle" auf Englisch

bij Substantiv
English
bij Adverb
bij Präposition
bij Pronomen
English
bij- Adjektiv
tijd Substantiv
en Konjunktion
English
wijl Substantiv
wijl Adverb
English
wijl Konjunktion

Beispielsätze für "bij tijd en wijle" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchDe ervaring en kennis die ik in de Commissie aantref, verbazen mij bij tijd en wijle.
The expertise and the knowledge that I find in the Commission surprises me at times.
DutchDaarnaast komt het me voor dat ook wij bij tijd en wijle de plank misslaan.
In my opinion, we too make mistakes every now and again.
DutchIk weet dat de euro dit jaar bij tijd en wijle wat moeilijkheden heeft ondervonden op de financiële markten.
I know that the euro currency has experienced some trading problems at times during this year.
DutchSommigen vergeten bij tijd en wijle dat we hier te maken hebben met een gerechtvaardigde strijd tegen het terrorisme.
Even if some people sometimes forget it, we are dealing here with a legitimate fight against terrorism.
DutchTot slot: ik vond dit een uitdagende en interessante ervaring, die vreemd genoeg bij tijd en wijle zelfs erg leuk was.
In conclusion, in a strange sort of way, I found this challenging and interesting experience quite fun at times.
DutchBij tijd en wijle geven de media ruchtbaarheid aan de tragedies die zich op zee afspelen en waarbij soms ook mensenlevens te betreuren vallen.
The media occasionally report on the tragedies that occur, sometimes with the loss of human lives.
DutchWat de Europese Unie betreft: wij hebben zelf het beste proberen te maken van wat bij tijd en wijle een uiterst moeilijke situatie was.
As for the European Union, we ourselves made the best out of what was at times a very difficult situation.
DutchBij tijd en wijle kreeg ik de indruk dat we met een groep accountants bij elkaar zaten in plaats van met een groep maatschappelijke leiders.
At times I got the impression that we had convened as a group of accountants instead of society’ s leaders.
DutchWe moeten natuurlijk vooral vooruitzien, maar we hebben een gemeenschappelijke geschiedenis, die bij tijd en wijle dramatisch en bloedig is geweest.
Naturally, we must mainly look forwards, but we have a common, and at times dramatic and bloody, history.
DutchDe Commissie buitenlandse zaken heeft bij tijd en wijle zeer fel gedebatteerd over haar advies inzake dit verslag, maar het uiteindelijk unaniem goedgekeurd.
Some of the debate in the Committee on Foreign Affairs on its opinion on this report was very lively, but it did eventually adopt it unanimously.
DutchBij tijd en wijle verschijnt de Commissie voor dit Parlement en beweert zij dat het hier een puur technische kwestie betreft, dat het alleen maar om de interne markt gaat.
Time and again, the Commission comes to this House and claims that this is just a technical matter, that it is just about the internal market.
DutchZij lichtten hun standpunt toe, namen bij tijd en wijle een impopulaire positie in, maar over het algemeen stonden ze voor een bepaalde mening en kwamen we tot een besluit en compromissen.
They made their position clear, they sometimes took an unpopular stand, but on the whole they stood on a given ground and we reached a conclusion and compromises.