"bezoeken" Englisch Übersetzung

NL

"bezoeken" auf Englisch

NL bezoeken
volume_up
[bezocht|bezocht] {Verb}

Ze willen ons bezoeken, kijken wat er hier gebeurt en een beslissing nemen.
They want to visit us, see what's happening on the ground and make a decision.
We bezoeken kibboetsen die werden opgericht door overlevenden van de Holocaust.
We visit Kibbutzim that were established by Holocaust survivors.
Hij stemde ermee in dat Amnesty International en het Rode Kruis de gevangenen mochten bezoeken.
He agreed that Amnesty International and the Red Cross should visit the prisons.
Ze willen ons bezoeken, kijken wat er hier gebeurt en een beslissing nemen.
They want to visit us, see what's happening on the ground and make a decision.
We hebben ontbeten en daarna de bus genomen om Ramón te bezoeken.
I made the breakfast, we took the bus and we came to see you
Wij kijken intussen alleen maar toe; wij bezoeken die landen niet om te zien wat daar precies gebeurt.
We are complacent and do not visit those countries to see what is happening.
Het stond de Duitse collega's geheel vrij om een onderdeel van dat bezoek bij te wonen indien zij dit wensten.
Those German colleagues who wished to attend any part of the visit were free to do so.
Ik was daar zelf ook het slachtoffer van toen ik enige weken geleden probeerde congressen te bezoeken van oppositiepartijen in Servië.
I experienced this myself a couple of weeks ago when I tried to attend a few conferences of opposition parties in Serbia.
In zekere zin is dit ook wat de heer Perry voorstelde: een bezoek aan de Commissie verzoekschriften om onze ogen open te houden.
In a certain sense it is like the suggestion made by Mr Perry to attend the Committee on Petitions, in order to keep our eyes open.
Vrijdag zal ik in mijn kiesdistrict een grote charitatieve instelling bezoeken die Childline heet.
On Friday in my constituency I will visit a major charity called Childline.
I've come to call on Anne.
En ik ging naar Manchester om Axion Recycling te bezoeken.
And I went up to Manchester to visit a place called Axion Recycling.
bezoeken (auch: afgaan, opzoeken, aangaan bij)
Well...... call on her.
In paragraaf 11 herhalen wij ons verzoek voor een bezoek van een ad-hocdelegatie van dit Parlement aan Cambodja om de problemen met eigen ogen vast te stellen.
In paragraph 12, we reiterate our call for an ad hoc delegation from this House to go to Cambodia to see the problems for ourselves.
De heer Bolkestein bezoekt Schotland geregeld en is altijd welkom.
Mr Bolkestein is a frequent and always welcome visitor to Scotland.
Reumatische aandoeningen zijn de op een na meest voorkomende reden voor een bezoek aan de arts.
Rheumatism is the second most frequent cause of visits to the doctor.
Behalve op de studie van de Europese Commissie en andere verslagen heb ik mij ook gebaseerd op mijn veelvuldige bezoeken aan Turkije.
Apart from the Commission’ s study and other reports, I have also based my findings on my frequent visits to Turkey.
Sterker nog, ik heb gehoord van families in Kathmandu en het westen van het land waarmee ik al jaren contact onderhoud en waar ik regelmatig op bezoek ga, dat de gevechten met de dag verhevigen.
What is worse is that families in Kathmandu and western Nepal - with whom I have had contact for years and whom I visit regularly - tell me that the fighting is getting more intense from day to day.

Beispielsätze für "bezoeken" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchAdvocaten, het Rode Kruis noch humanitaire organisaties mogen het kamp bezoeken.
Visits there by lawyers, the Red Cross and humanitarian organizations are forbidden.
DutchOnze strategie voor 1997 ziet er, na onze bezoeken aan de organen, heel anders uit.
Our strategy for 1997, following the visits, has been rather more different.
DutchIk ben hier ook tijdens al mijn bezoeken aan de kandidaatlanden op teruggekomen.
This is something I have also taken up during all my visits to the applicant countries.
DutchDus toen ik begon te reizen en deze musea begon te bezoeken, leerde ik veel.
And so when I started traveling and going to these museums, I started learning a lot.
DutchHet is niet iets ongewoons dat leden van het Parlement deze gevangene bezoeken.
There is nothing unusual about parliamentarians visiting this prisoner.
DutchAls er iemand tijdens een recessie naar een job zoekt is dat de site om te bezoeken.
In case anyone out there is looking for a job in a recession, that's the page to go to.
DutchBuiten het Parlement in Straatsburg en Brussel heb ik namens u 203 bezoeken afgelegd.
Outside Parliament in Strasbourg and Brussels I have made, on your behalf, 203 visits.
DutchWe kunnen ze alleen maar bezoeken in onze harten...... of in onze dromen.
The only place we can revisit them...... is in our hearts or in our dreams.
DutchWe konden niet alle sloppenwijken bezoeken, maar we probeerden er zoveel mogelijk te doen.
We couldn't go to all the slums, but we tried to cover as much as we could.
DutchU zegt dat de trojka toegang krijgt tot alle gebieden en personen die zij wil bezoeken.
You say that the troika will have access to areas and to as many individuals as it wants.
DutchZij had de moed om het land te bezoeken terwijl de Taliban nog aan de macht waren.
She was brave enough to go there while the Taliban were in power.
DutchHier nog iemand, bemonsterd op twee afzonderlijke dagen - herhaalde bezoeken aan de kliniek.
Here's another individual, sampled on two separate days -- repeat visits to the clinic.
DutchSlechts in ongeveer 20 procent van de werkelijke bezoeken is er echt contact met de patiënt nodig.
Only for about 20 percent of actual visits do you have to lay hands on the patient.
DutchAls de buitenaardsen ons komen bezoeken, zijn wij de primitieve beschaving.
If the aliens come visiting, we're the primitive civilization.
DutchHoeveel lidstaten zijn projecten gaan bezoeken van andere lidstaten?
How many Member States have visited projects in other Member States?
DutchIk bedoel, ik kijk meestal naar Oprah wanneer ik thuis in Spokane ben om mijn moeder te bezoeken.
I mean, I watch Oprah mostly when I'm home in Spokane visiting my mother.
DutchIk zal Moldavië kort na de verkiezingen bezoeken, zodra de nieuwe regering is gevormd.
I will be going to Moldova shortly after the election, as soon as a new government has been formed.
DutchMijn meer recente bezoeken hadden vooral te maken met nucleaire zaken.
More recently my visits have largely centred on nuclear issues.
DutchKwesties worden op de lange baan geschoven en EU-leiders leggen bezoeken af aan mevrouw Merkel.
Issues are being postponed; foreign leaders are courting Mrs Merkel.
DutchGroenland bezoeken lijkt meer op terugreizen in de tijd dan alleen naar het hoge Noorden reizen.
Visiting Greenland was more like traveling back in time than just traveling very far north.