"bestempelen" Englisch Übersetzung

NL

"bestempelen" auf Englisch

NL bestempelen
volume_up
[bestempelde|bestempeld] {Verb}

De multinationale ondernemingen kunnen nu genen van planten, dieren en mensen, die ze alleen maar ontdekt hebben, als uitvinding bestempelen en hun eigendom noemen.
They will be able to re-interpret the genes of plants, animals and human beings, which they have done no more than discover, as their own invention and to designate them as their property.

Beispielsätze für "bestempelen" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Dutch- Ik weet niet of het bestempelen van oprechte zorgen als paniek zaaien nuttig is.
I am not sure that labelling a genuine concern as scaremongering is helpful.
DutchToch zouden wij niet op de gedachte komen om brandewijn te bestempelen als levensmiddel.
Nevertheless, it would never occur to us to classify aquavit as a foodstuff.
DutchDe rapporteur heeft er alles aan gedaan om Internet in zijn geheel als misdadig te bestempelen.
The rapporteur has done everything he can to criminalise the Internet as a whole.
DutchDit is dus geen middel om de nieuwe lidstaten als landen van een tweede garnituur te bestempelen.
It follows that this is not a way of branding the new Member States as second-class states.
DutchSommigen, waaronder ikzelf, zouden hetgeen daar gebeurt als marteling willen bestempelen.
Some, including me, would say that torture is taking place.
DutchWij werken daarvoor samen met de regering van Oekraïne die dit als een prioriteit wil bestempelen.
There we are working with the government of Ukraine, which wishes to take that as a priority.
DutchDat is de reden waarom zoveel leden hier de Top van Nice als ontmoedigend bestempelen.
That explains why many of us found Nice heartbreaking.
DutchDoor immigranten als illegalen te bestempelen geven we de maffia en de mensensmokkelaars vrij spel.
To regard them as illegal immigrants is playing into the hands of the mafias and traffickers.
DutchTen tweede bestaat er grote terughoudendheid om kwesties tot ' exclusieve nationale bevoegdheid ' te bestempelen.
Second, there is a reluctance to recognise any matter as being exclusively national.
DutchZij zou bergen als kwetsbare gebieden moeten bestempelen en dienovereenkomstig wetgeving moeten opstellen.
It should declare mountains to be sensitive regions and then adopt legislation accordingly.
DutchEr is natuurlijk wel wat bereikt, maar het zou veel te ver voeren om dat nu als een mijlpaal te bestempelen.
It is more than just nothing, but it is not much more than a pebble.
DutchHet is de periode die we volgens de bijbel zouden kunnen bestempelen als de dag, of het jaar, van God's gunst.
It is the time that, biblically, we would speak of as the day, or the year, of God's favor.
DutchIk ben er dan ook heilig van overtuigd dat het juister is dit onderzoek te bestempelen als verduidelijking.
So I am perfectly satisfied that it is more accurate to refer to this exercise as a clarification.
DutchOp zich zijn de ontwikkelingen in de Balkan van het afgelopen jaar als positief te bestempelen.
In theory, we should be encouraged by the developments that have taken place in the Balkans over the past year.
DutchDeze overeenkomst, die men graag wil bestempelen als een model voor de 21e eeuw, is te snel behandeld.
This agreement, which aspires to be a model for the twenty-first century, is being dealt with too cursorily.
DutchDenkt u dat we dit kunnen bestempelen als een echte gezamenlijke marktordening, als een echt hulpprogramma?
Do you think that this can be called a genuine common organisation of the market or a real system of support?
DutchWij kunnen deze reactie enkel als politieke chantage en als onaanvaardbare druk op ons Parlement bestempelen.
I repeat, this reaction can only be seen as political blackmail, as unacceptable pressure on this Parliament.
DutchDe begroting 2003 begint hier trouwens al rekening mee te houden, en om deze reden zou ik haar als historisch willen bestempelen.
The 2003 budget, however, is an initial response to this need, and that is why it is historic.
DutchHet lot van de amendementen die door het Parlement in eerste lezing zijn aanvaard, kan men als karikaturaal bestempelen.
The treatment given to amendments adopted by Parliament at the first reading borders on the caricatural.
DutchDe Commissie moet de markt niet als nationaal of regionaal bestempelen als dit duidelijk niet het geval is.
The Commission should not declare that the market is national or regional if there is clear evidence that is not the case.