NL

benoemd {Partizip Perfekt}

volume_up
De Commissie wordt op uitzonderlijk ondemocratische wijze benoemd.
The way in which the Commission is appointed is exceptionally undemocratic.
De Commissie constitutionele zaken heeft nu een rapporteur benoemd.
The Committee on Constitutional Affairs has now appointed a rapporteur.
Het volstaat niet op te merken dat er een interne auditor moet worden benoemd.
It is not enough to state that an internal auditor must be appointed.
benoemd
De leden van de ACAR moeten normaal gesproken eind mei benoemd zijn, de eerste vergadering is gepland in juni.
The ACAR members are due to be named by the end of May and the first meeting is scheduled for June.
Er zijn 10.000 soorten mieren die taxonomen -- mensen die dieren beschrijven en een naam geven -- hebben benoemd.
There are 10,000 species of ants that taxonomists -- people who describe and name animals -- have named.
MA: Het was interessant dat ze mij al vroegen hoe het was om als eerste vrouw minister van Buitenlandse Zaken te zijn, een paar minuten nadat ik benoemd was.
MA: Well the interesting part was I was asked what it was like to be the first woman Secretary of State a few minutes after I'd been named.
Als het relevant is voor de controle noemen wij alles wat benoemd moet worden.
When it is relevant, from the audit point of view, we mention everything that has to be mentioned.
Ik zal mijn collega's van het Bureau en de bevoegde commissies laten weten dat u wenst dat er snel rapporteurs voor deze vraagstukken worden benoemd.
I shall convey your wish that the rapporteurs should be quickly appointed for the files you mentioned to my colleagues in the Bureau and to the appropriate committees.

Beispielsätze für "benoemd" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchDe werkzaamheden worden geheim gehouden en de leden worden door de regeringen benoemd.
The proceedings take place in secret and the members are nominated by governments.
DutchHet loon van de commissarissen moet ook naar beneden vooraleer er nieuwe benoemd worden.
The salaries of Commissioners should also be reduced before appointments are made.
DutchZij worden voor een periode van acht jaar benoemd en zijn niet herbenoembaar.
Their term of office shall be eight years and shall not be renewable.
DutchIk werkte voor de Kustwacht en werd benoemd tot Goodwill Ambassadeur van de V.N.
I worked for the Coastguard, was made a U.N. Goodwill Ambassador.
DutchMevrouw Stenzel heeft echter mij benoemd en ik wil u dan ook verzoeken dit te corrigeren.
However, Mrs Stenzel has nominated me, and I would like to request that this is corrected.
Dutch- Mijnheer de Voorzitter, problemen kunnen niet worden opgelost als ze niet worden benoemd.
   – Mr President, problems cannot be solved unless they are addressed.
DutchDe Raad van Helsinki heeft Turkije officieel tot kandidaat-lidstaat benoemd.
The Helsinki Council made Turkey an official candidate country.
DutchOp de eerste plaats moet er snel een nieuwe Commissie worden benoemd.
The first thing we need is the rapid appointment of a new Commission.
DutchDaar wordt nog steeds aan gewerkt, en zoals wij allen weten is de raad van bestuur inmiddels benoemd.
The work is ongoing there and, as we all know, the board has been established.
DutchDe rechters worden natuurlijk door de Raad benoemd en, nog belangrijker, herbenoemd.
It is the Council, of course, which appoints the judges but, more importantly, reappoints the judges.
DutchEr is een uitstekende voorzitter benoemd en de agenda ligt nog open.
It has provided it with an excellent president and an open agenda.
DutchHet zou niet meer dan vanzelfsprekend zijn dat zij opnieuw zouden worden benoemd.
Indeed, it would be logical for them to be reappointed.
DutchIk zie niet in waarom die taak zou moeten worden uitgevoerd door mensen die door de lidstaten zijn benoemd.
I see no reason why that role needs to be carried out by Member State appointees.
DutchWe hebben het benoemd, beschreven, getekend en in kaart gebracht.
We chart it, we've described it, we've drawn it, we've mapped it.
DutchZij worden nu voor een termijn van zes jaar opnieuw benoemd.
The members concerned are to be reappointed for a term of six years.
Dutch." ~~~ "Ben je vast benoemd?"
"Tell your publisher not to list your hometown in your author bio." "Do you have tenure?"
DutchDuidelijk is ook dat de president voor acht jaar moet worden benoemd.
The length of the appointment at eight years is clear.
DutchDeze stelling wordt gerechtvaardigd door de manier waarop de Commissie wordt benoemd, samengesteld en functioneert.
Its method of appointment, its operation and its composition reflect this basic reality.
DutchDit betekent dat er leidinggevende ambtenaren moeten worden benoemd, waar u ook al naar verwees, commissaris.
This involves the appointment of senior officers, something to which you referred, Commissioner.
DutchHet nieuwe Parlement is net met zijn werkzaamheden begonnen en de nieuwe Commissie staat op het punt benoemd te worden.
The new Parliament has now started and the appointment of the new Commission is under way.