"aan de" Englisch Übersetzung

NL

"aan de" auf Englisch

EN

NL aan de
volume_up
{Artikel}

aan de (auch: naar de, aan het, naar het)
volume_up
to the {Art.}
Ligt dat nou aan de vis, aan de visser, aan de milieuomstandigheden of aan de maatschappij?
Is it because of the fish, the fisherman, environmental conditions or society at large?
Denk maar aan de Maastrichtnorm, aan de werkgelegenheidstrategieën, aan de benchmarks.
The Maastricht standard, the employment strategies and the benchmarks all prove this point.
Het heeft vertakkingen tot aan de werkzaamheden aan de Kanaaltunnel.
It has European ramifications as far as the Channel Tunnel work is concerned.

Ähnliche Übersetzungen für "aan de" auf Englisch

aan Adverb
aan Präposition
de Artikel
English

Beispielsätze für "aan de" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchAan de orde is de verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement.
The next item is the election of the Vice-Presidents of the European Parliament.
DutchDie wacht aan het einde van de weg als nu de bakens niet worden verzet, denk ik.
I believe it is heading for the end of the road if it does not change course now.
DutchVoorlopig moet er echter nog veel worden gedaan aan de ontwikkeling van methodes.
So far, there remains, however, a lot to be done in terms of developing methods.
DutchAls wij die zekerheid hebben, kunnen wij dat aan de burgers in Europa doorgeven.
If we have that confidence we can pass that message on to the public in Europe.
DutchIk denk vooral aan Malpensa waarvan de eerste vluchten in 1910 zijn vertrokken.
The first flights to operate from Malpensa, for example, began as early as 1910.
DutchIk zal eerst kort aandacht besteden aan de evaluatie van de hervorming van 1996.
I would like to start by briefly considering the evaluation of the 1996 reform.
DutchIk zal het probleem dat u naar voren heeft gebracht aan de quaestoren voorleggen.
I will ensure that the college of Quaestors is aware of what you have mentioned.
DutchEen groep die behoort tot de Moslimbroeders is democratisch aan de macht gekomen.
A group that belongs to the Muslim Brothers has arrived in power democratically.
DutchMijn vraag aan de Commissie is: wat is er sindsdien gebeurd met de buitengrenzen?
My question to the Commission is: what has been done since on the outer borders?
Dutch- Mijnheer Bowis, ik zal de strekking van uw woorden doorgeven aan de Voorzitter.
Mr Bowis, I will be sure to inform the Presidency of the essence of your speech.
Dutchmeer nog dan aan de gezichten die overdag meestal zonder enig spoortje make-up,
more than the way most women's faces not only were never made up during the day,
DutchHet toont aan dat de hele structuur van opleiding… onder onze voeten verschuift.
And it indicates the whole structure of education is shifting beneath our feet.
DutchMevrouw Lichtenberger en de heer Kohlíu010Dek stelden dit al deels aan de orde.
Some of these points have been elaborated by Mrs Lichtenberger and Mr Kohlíč ek.
DutchHier in de notulen staat dat ik heb gevraagd protest aan te tekenen bij de NAVO.
It says in the Minutes that I asked for an official complaint to be made to NATO.
DutchIk geef het woord aan de heer Donner die tien minuten zal spreken namens de Raad.
I give the floor to Mr Donner to speak for ten minutes on behalf of the Council.
DutchAan de orde is het gecombineerd debat over de volgende vijf ontwerpresoluties:
The next item is the joint debate of the following five motions for resolutions:
DutchNaast Rusland zal de Europese Unie ook aan Wit-Rusland en de Oekraïne grenzen.
In future, the EU will border on Byelorussia and the Ukraine, as well as Russia.
DutchAan de toepassing en de naleving van die regels schort er echter het een en ander!
The real problem, however, is the application and observance of these standards!
DutchIk denk bijvoorbeeld aan de wil om rond de pensioenfondsen wetgevend werk te doen.
Another example is the intention to draft a legislative frame for pension funds.
DutchHet moet dus wel de zaak in kwestie zijn die aan de basis ligt van al die brieven.
It must therefore be the matter at issue which has triggered the correspondence.