NL aan
volume_up
{Adverb}

aan (auch: van, met, over, ongeveer)
volume_up
about {Adv.}
Waar mensen niet aan denken is: wat als de olie veilig aan land was gekomen?
What people don't think about is: what if the oil had made it safely to shore?
Mijnheer de Voorzitter, er zullen ongeveer 40 organisaties aan dit forum deelnemen.
Mr President, about 40 organisations will participate in this forum.
Na ongeveer drie dagen verschijnen er bellen aan het oppervlak van de vloeistof.
After about three days, the bubbles will appear on the surface of the liquid.
aan (auch: met, totaliter, geheel, heel)
Ik zou een paar woorden willen toevoegen aan paragraaf nr. 11, namelijk door meer openheid en controle.
I would like to add some words to paragraph 11, namely through increased openness and insight.
Dit is dan te danken aan kennis die door opleiding of beroepservaring is opgedaan.
That ability is the fruit of knowledge acquired, either through training or through work experience.
De manier waarop je aan de slag gaat en op de spellaag bouwt, is niet met glas en staal en cement.
So like I said, the way that you go through and build on the game layer is not with glass and steel and cement.
De andere reden voor de achterstand is het gebrek aan middelen.
The other reason for lagging behind is still the lack of resources.
De feiten tonen aan dat we op tal van domeinen steeds verder en verder uit de koers geraken.
The facts show that we are falling further and further behind in a large number of areas.
Door zich nu nog bezig te houden met het oorspronkelijke Commissievoorstel loopt het Parlement achter de feiten aan.
By studying the original Commission proposal, Parliament is lagging behind.
Dit is haast een wonder, waarvoor zij soms avondenlang aan het werk zijn.
This is a near-miracle which sometimes means they have to work for many nights at a time.
Dit onderzoek dient op korte termijn ter beschikking gesteld te worden aan het Parlement.
This study should be made available to Parliament in the near future.
Ik wil er ook aan herinneren dat de Unie in de nabije toekomst zal groeien.
I would also like to remind everyone that the Union will be growing in the near future.
aan (auch: dichtbij, nabij, bij, naast)
Dit onderzoek dient op korte termijn ter beschikking gesteld te worden aan het Parlement.
This study should be made available to Parliament in the near future.
Ik wil er ook aan herinneren dat de Unie in de nabije toekomst zal groeien.
I would also like to remind everyone that the Union will be growing in the near future.
Daarom moeten veel watergebieden aan de kust worden gezuiverd.
For this reason, many areas of inland water near the coast need revitalising.
Wat je hier ziet, zijn zeer recent opgenomen beelden in een bos in de buurt hier van een vrouwelijke koningscobra die haar nest aan het maken is.
What you're seeing here is very recently shot images in a forest nearby here, of a female king cobra making her nest.
Dichtbij zag ik een politieagent staan met " Europees politieagent " op zijn uniformjasje en ik vroeg hem: " Waarom gaat u niet achter die dief aan die mijn tasje heeft gestolen?
Then I saw a policeman nearby with a badge saying 'European Policeman ' on his jacket, and I asked him: " Why are n't you chasing that thief who has stolen my handbag?

Beispielsätze für "aan" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchIk hoop dat hij onze dank wil overbrengen aan zijn collega's die ook vertrekken.
I hope he will pass on our thanks to his other colleagues who are also leaving.
DutchDie wacht aan het einde van de weg als nu de bakens niet worden verzet, denk ik.
I believe it is heading for the end of the road if it does not change course now.
DutchVoorlopig moet er echter nog veel worden gedaan aan de ontwikkeling van methodes.
So far, there remains, however, a lot to be done in terms of developing methods.
DutchAls wij die zekerheid hebben, kunnen wij dat aan de burgers in Europa doorgeven.
If we have that confidence we can pass that message on to the public in Europe.
DutchIk denk vooral aan Malpensa waarvan de eerste vluchten in 1910 zijn vertrokken.
The first flights to operate from Malpensa, for example, began as early as 1910.
DutchIk denk dat wij als Europees Parlement daar grote aandacht aan moeten besteden.
This development merits particular attention from us in the European Parliament.
DutchToen ze op een dag aan het skiën waren vielen ze per ongeluk in een diep ravijn.
Whilst they were out skiing they had an accident: they fell down a deep ravine.
DutchAan dit mirakel zal snel een einde komen, aangezien het volkomen onhoudbaar is.
And not only is this miracle not eternal, but furthermore it is not sustainable.
DutchIk zal eerst kort aandacht besteden aan de evaluatie van de hervorming van 1996.
I would like to start by briefly considering the evaluation of the 1996 reform.
DutchIk zal het probleem dat u naar voren heeft gebracht aan de quaestoren voorleggen.
I will ensure that the college of Quaestors is aware of what you have mentioned.
DutchEen groep die behoort tot de Moslimbroeders is democratisch aan de macht gekomen.
A group that belongs to the Muslim Brothers has arrived in power democratically.
DutchPer jaar wordt er in Europa zes miljoen ton aan elektronisch afval geproduceerd.
We generate six million tonnes of electronic waste products in Europe every year.
DutchMijn vraag aan de Commissie is: wat is er sindsdien gebeurd met de buitengrenzen?
My question to the Commission is: what has been done since on the outer borders?
Dutch- Mijnheer Bowis, ik zal de strekking van uw woorden doorgeven aan de Voorzitter.
Mr Bowis, I will be sure to inform the Presidency of the essence of your speech.
DutchDe Europese Unie dringt, indien relevant, ook aan op het instellen van moratoria.
The European Union also presses, where relevant, for moratoria to be introduced.
DutchHet toont aan dat de hele structuur van opleiding… onder onze voeten verschuift.
And it indicates the whole structure of education is shifting beneath our feet.
DutchWat ik pas echt leuk vond is deze één-klik, voeg-toe-aan-je-winkelwagentje-knop -
And the thing that I liked is sort of this one-click, add-to-your-cart button --
DutchMaar je komt pas toe aan stap drie, na het nemen van de eerste stap: Ik kan dit.
But you don't get to start on step three, until you take step one first: I can.
DutchWij roepen u dan ook op u van nu af aan zeer serieus over deze vragen te buigen.
We would therefore ask you right now to take a very serious look at these issues.
DutchMevrouw Lichtenberger en de heer Kohlíu010Dek stelden dit al deels aan de orde.
Some of these points have been elaborated by Mrs Lichtenberger and Mr Kohlíč ek.