"turvata" Englisch Übersetzung

FI

"turvata" auf Englisch

FI turvata
volume_up
[turvaan|turvannut] {Verb}

1. Allgemein

Haluamme kuitenkin turvata kulutuksen edellytykset ja kuluttajiemme terveyden.
Yet we wish to guarantee consumption conditions and the health of our consumers.
Näin myös niiden jatkuvuus voitaisiin turvata.
This would also be a way to guarantee their continuity.
Kaasumarkkinoiden vapauttamisella ei turvata kymmenien vuosien päähän ulottuvien investointien rahoitusta.
Liberalisation of the gas market will not guarantee investment over the next twenty or thirty years.
turvata (auch: suojata)
Valko-Venäjällä on velvollisuus turvata kansalaistensa ihmisoikeudet ja kunnioittaa niitä.
Belarus has a responsibility to safeguard its citizens' human rights and respect them.
Kuudes tavoitteemme on turvata tuleva hyvinvointi kestävän kehityksen avulla.
Our sixth aim is to safeguard future prosperity through sustainability.
Vain näillä keinoilla voidaan todella turvata Euroopan maatalouden tulevaisuus.
That is the only way to really safeguard Europe’s agricultural future.
Ainoa tapa turvata nykyiset työpaikat tai lisätä työllisyyttä on turvata investoinnit.
The only way to secure existing jobs or to create new employment is by safeguarding investments.
Uskon, että Yhdistyneet Kansakunnat haluavat nyt turvata tämän tavoitteen.
I believe that the United Nations' will is now to secure that goal.
Tavoitteena oli turvata rauha Euroopan kansojen välillä toisen maailmansodan jälkeen.
The aim in the aftermath of the Second World War was to secure peace between European nations.
turvata (auch: elättää, varautua)
Hävetkööt sosialistihallitukset ja vasemmistohallinto, joiden olisi pitänyt turvata työläisten vanhuus!
Shame on the Socialist governments for failing to provide for workers in their old age!
On tärkeää edistää EU:n talouskasvua sekä turvata paremmat työpaikat ja korkeampi elintaso.
It is important to stimulate the economic growth of the EU so as to provide better jobs and a higher standard of living.
On tärkeää turvata sekä tilapäiset varastointilaitokset että loppusijoituspaikat näiden standardien mukaisesti.
It is important to provide storage in both interim storage facilities and long-term repositories in accordance with these standards.

2. Militär

Georgialaisten pitäisi olla varovaisia antaessaan Yhdysvaltojen turvata selustansa.
The Georgians should be cautious in allowing the US to cover their back.
Tarkistuksilla 31 ja 56 lievennettäisiin vakuutusedustajien huolimattoman ammatillisen toiminnan kattavaa turvaa koskevia sääntöjä.
Amendment Nos 31 and 56 would imply less strict rules to cover professional negligence of insurance intermediaries.

Beispielsätze für "turvata" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishNäin voidaan painokkaammin turvata se, että säännöt tehoavat ja niitä valvotaan.
That is the way to bring pressure to ensure that these rules work and are enforced.
FinnishKomissio on ehdottomasti sitä mieltä, että työntekijöiden oikeudet pitää turvata.
The Commission is extremely keen that workers' rights should be safeguarded.
FinnishLisäksi tavoitteena on turvata tutkimustoiminnan jatkuvuus yhteisön alueella.
It also aims to ensure the continuation of research activity in the Community.
FinnishKehitysmaiden talouskehitystä ei voida turvata pelkällä taloudellisella avulla.
Financial aid alone cannot ensure economic progress in developing countries.
FinnishJos haluamme turvata reilun pelin, on tärkeää, että jako on kaikille sama.
So, if we want to ensure fair play, it is important that we have the same split.
FinnishVoimme sen sijaan pitää hyvää huolta eläimistä ja turvata niille hyvän ympäristön.
Instead, we could employ good herd management and a good environment for the animals.
FinnishTämä on tärkeää, jotta voitaisiin turvata vankien yhtäläinen kohtelu unionissa.
This is important to ensure equal treatment of prisoners within the Union.
FinnishMeidän velvollisuutena on toimia yhdessä ja turvata, että ihmisoikeuksia noudatetaan”.
To come together to ensure that those rights be respected is our solemn duty.'
FinnishMikäli Euroopan unioni haluaa turvata rauhaa tehokkaasti, sen on toimittava nyt.
If the European Union wants to play an effective peacekeeping role, it needs to act now.
Finnish19 sotilasta, jotka yrittivät turvata rauhaa, ryöstettiin ja murhattiin.
Nineteen soldiers who were trying to keep the peace were abducted and murdered.
FinnishPäinvastoin se on keino turvata tuen tämänhetkinen kokonaismäärä alalle.
On the contrary, it is a way of safeguarding the current overall aid to the sector.
FinnishNe ovat ilmeisesti päättäneet turvata omat etunsa niin kuin me kaikki.
They are obviously determined to protect their vested interests as we all are.
FinnishOn nimittäin erittäin tärkeää turvata autoteollisuuden työntekijöiden turvallisuus.
After all, it is very important that the workers in the car industry should have a future.
FinnishEi sanaakaan velvollisuudesta turvata yleishyödylliset palvelut yhteisön tasolla.
There is no mention of our obligations towards Community level services of general interest.
FinnishOn epäilemättä erittäin vaikeaa käytännössä turvata niiden jatkuminen vuoteen 2008 asti.
It will, no doubt, be very difficult in practical terms to have them running until 2008.
FinnishTämä on ainoa tapa turvata kestävä työllisyys pitkällä aikavälillä.
These are the only recipes for safeguarding sustainable employment in the long term.
FinnishNäitä aloja on käsiteltävä yhdessä, jotta eläkkeet voidaan turvata pitkällä aikavälillä.
All these areas must be addressed together if pensions are to be secured in the long term.
FinnishMeidän on nyt selitettävä kansalaisille, miten voimme parhaiten turvata heidän tulevaisuutensa.
We will now have to explain to the citizens how best to protect their future.
FinnishVain siten voidaan turvata riittävä parlamentaarinen valvonta.
It is only in that way that appropriate parliamentary control can be guaranteed.
FinnishVetoomusten on tarkoitus turvata oikeudet, jotka Euroopan unioni takaa kansalaisilleen.
Petitions are about guaranteeing the rights that the European Union confers on its citizens.