"toimittajat" Englisch Übersetzung

FI

"toimittajat" auf Englisch

FI toimittajat
volume_up
{Plural}

toimittajat (auch: journalistit)
Ei ole harvinaista, että toimittajat käyttävät työssään luottamuksellisia tietoja.
It is not unusual for journalists to work with confidential official information.
Vaalitarkkailijat ja ulkomaiset toimittajat on päästettävä maahan.
Election observers and foreign journalists must be allowed into the country.
Toimittajat ja kansalaisaktivistit joutuvat kohtaamaan yhä enemmän väkivaltaa.
There is growing violence against journalists and civil society activists.
toimittajat (auch: reportterit)
Riippumattomat toimittajat elävät jatkuvassa kuulustelujen ja pidätysten pelossa.
Independent reporters live in constant fear of interrogation and arrest.
Olen ylpeä siitä, että edustan Toimittajat ilman rajoja -järjestöä.
I am proud to be associated with the Reporters Without Borders.
Toimittajat ovat kertoneet ongelmasta ja mahdollisesta ongelmasta, joka liittyy alueelle tuleviin pakolaisiin.
Reporters report on the problem and potential problem of refugees in the area.
toimittajat
Microsoft ja sen toimittajat omistavat Bing Maps -palveluun sisältyvät kartat, kuvat ja muut tiedot.
The maps, imagery, and other data in Bing Maps are owned by Microsoft and our suppliers.
Noudata silloinkin varovaisuutta: jotkin pakkauksenhallintamenetelmien toimittajat tarjoavat vain vähäistä asiakastukea.
Even then, use caution: some codec suppliers offer minimal customer support.
2) me haluamme taata, että kaikki toimittajat pääsevät oikeudenmukaisesti ja avoimesti kaikkiin verkkoihin,
2) we want to guarantee that all suppliers have fair and transparent access to all networks;

Beispielsätze für "toimittajat" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishPutken toimittajat vakuuttavat meille parlamentissa, että tämä olisi liian kallista.
The operators tell us in Parliament that it would be too expensive.
FinnishToimittajat kuvailivat potilaiden raajojen muistuttavan katkenneita luudanvarsia.
People's limbs, they reported, looked like broken broomsticks.
FinnishMiksi meidän täytyy vain tyytyä lukemaan lehdistä, keitä näiden sotatarvikkeiden toimittajat ovat?
Why do we only find out who is supplying the weapons by reading about it in the newspapers?
FinnishValitse estettävä tai sallittava sisältö valitsemalla Haluan valita tietojani vastaanottavat toimittajat.
Click Let me choose which providers receive my information to choose content to block or allow.
FinnishKun toimittajat tekevät tuollaista työtä, se ei ole minusta mitään hyvää, tutkivaa journalismia vaan loan heittämistä.
Journalism of this kind is in my opinion poorly researched and, as such, worthless.
FinnishJos haluat valita itse, sallitaanko vai estetäänkö sisällöntarjoaja, valitse Haluan valita tietojani vastaanottavat toimittajat.
Click Let me choose which providers receive my information to choose content to block or allow.
FinnishSaimme Kanadan ja Ranskan Toimittajat ilman rajoja -järjestöiltä apua, ja meillä oli aina suunnitelma valmiina, kun menimme tuomioistuimeen.
Lawyers Without Borders from Canada and France gave us support, and every time we went to court we had a plan.
FinnishKun siepattu on toimittaja, meidän vastuullamme on pitää hänen tilanteensa julkisuudessa samoin kuin toimittajat tekisivät meille.
When the kidnapped person is himself a journalist, it is our responsibility to cherish their fate as they cherish others'.
FinnishJos toimittajat vain tietäisivät komitologiasta ja kaikista jäsenvaltioiden käytännöistä, he saattaisivat yllättyä.
If only the general reporting press knew about comitology and the accumulating habits of Member States, it might bring them a revelation.
FinnishToimittajat kysyivät meiltä esimerkiksi: "Onko kyse islamilaisuuden ja länsimaisuuden vastakkainasettelusta, tai ehkä kulttuurien yhteentörmäyksestä?"
The press asked us questions such as, ‘Is it Islam versus the West, or perhaps a clash of civilisations?’.
FinnishRaportteja voivat käyttää vain Microsoftin työntekijät, alihankkijat, kumppanit ja toimittajat, jotka tarvitsevat niitä liiketoiminnassaan.
Only Microsoft employees, contractors, partners and vendors who have a business need to use the reports are given access to them.
FinnishRaportteja voivat käyttää vain Microsoftin työntekijät, alihankkijat, kumppanit ja toimittajat, jotka tarvitsevat niitä liiketoiminnassaan.
Only Microsoft employees, contractors, partners, and vendors who have a business need to use the reports are provided access to them.
FinnishJos haluat kokeilla toista verkkotarkistusohjelmaa, seuraa muiden yhtiöiden linkkejä Windowsin tietoturvaohjelmien toimittajat -sivulla.
To try a different online scanner, follow the links to other companies that provide them on the Windows Security software providers webpage.
FinnishRaportteja voivat käyttää vain Microsoftin työntekijät, alihankkijat, kumppanit ja toimittajat, jotka tarvitsevat niitä liiketoiminnassaan.
Only Microsoft employees, contractors, partners and vendors who have a business need to use the reports are provided with access to them.
FinnishHaavoittuvat toimittajat eivät kuitenkaan uskalla panna seuraamuksia täytäntöön, vaikka laki tämän selvästi sallisikin, sillä ne pelkäävät menettävänsä tilauksia.
However, the vulnerable supplier does not dare enforce the sanctions even when clearly supported by the law, for fear of losing orders.
FinnishAlkuperäisistä teksteistä karsitaan kaikkia kysymykset, koska algerialaiset toimittajat ja maan hallitus ja parlamentti ovat jo ratkaisseet ne.
All the issues have been removed from the original text because they have meanwhile been settled by the Algerian editors, its government and its parliament.
FinnishMitalilla on kuitenkin toinenkin puoli, joka on otettava huomioon - , nimittäin se, että energian erilaiset toimittajat eivät voi toimittaa energiaa samoilla ehdoilla.
However, there is another side to the coin which people should be aware of, namely that the various energy providers cannot supply on equal terms.
FinnishVieraillessani äskettäin useissa jäsenvaltioissa, myös Latviassa ja Ruotsissa, toimittajat kysyivät minulta meneillään olevasta tutkimuksesta, eli asiasta Laval.
During a recent visit to a number of Member States, including Latvia and Sweden, the press asked me about the ongoing investigation in what is known as the Laval case.
FinnishOlen tyytyväinen siihen, että toimittajat on päästetty katastrofialueelle ja että heille on annettu mahdollisuus kirjoittaa vapaasti ja tiedottaa muulle maalle ja maailmalle.
I am pleased that the press is being allowed access to the affected area and being given the opportunity to write what it wants and inform the rest of the country and the world.
FinnishOn yksinkertaisesti mahdotonta hyväksyä sitä, että niinkin kunnioitettava ammattikunta kuin toimittajat yrittäisi vapauttaa itsensä täydellisesti itseään koskevasta yhteisön asetuksesta.
It is simply unacceptable that a profession, even one as respectable as journalism, should attempt to exempt itself definitively from a European regulation that concerns it.