"toimenpide" Englisch Übersetzung

FI

"toimenpide" auf Englisch

FI toimenpide
volume_up
{Substantiv}

toimenpide (auch: teko, toiminta, akti, tapahtumat)
volume_up
action {Subst.}
Komission verkkovierailumaksuja koskeva toimenpide on muuten erinomainen.
The Commission action on mobile roaming charges is excellent, by the way.
Kaikkia toimenpide-ehdotuksia arvioidaan sillä, miten ne pystyvät alentamaan jännitettä.
Any proposed action should be measured against its capacity to lower the temperature.
Siinä esitettiin roppakaupalla suunnitelmia, mutta hyvin vähän toimenpide-ehdotuksia.
There were plans, plans and plans being proposed but precious little by way of action.
toimenpide (auch: määrä, tahti, mittari, etäisyys)
volume_up
measure {Subst.}
Mikä tahansa toimenpide, jolla on päinvastainen vaikutus, olisi huono toimenpide.
Any measure that has the opposite effect would be an extremely bad measure to take.
Onko se markkinoita koskeva toimenpide vai onko se ympäristönsuojelua koskeva toimenpide?
Is it a market measure or is it a measure to protect the environment?
Tämä toimenpide ei kuitenkaan riitä - tarvitaan ydinturvallisuuskulttuuria.
However, this measure is not enough - a nuclear safety culture is required.
toimenpide (auch: jalusta, jalanjälki, askel, kukonaskel)
volume_up
step {Subst.}
Tällainen toimenpide estäisi unkarilaisia tuottajia lisäämästä tuotantoaan.
Such a step would prevent Hungarian producers from increasing their production.
Siksi ensimmäinen toimenpide on asianmukaisen hoivan järjestäminen näille lapsille.
Therefore, the first step is to provide appropriate care for these children.
Tämä on muun muassa keskeinen toimenpide ilmastonmuutostyömme kehittämisessä.
Among other things, this is a crucial step in the development of our climate change work.
toimenpide (auch: kanne, liike)
Kolmas toimenpide on uutuustutkimusselonteon tukeminen niin, että sen pakollisuudesta säädetään oikeudenkäynnin yhteydessä.
We should also promote those involved to draw up a search report, which is compulsory in the event of legal proceedings being undertaken.
Oikeudellisen yhteistyön parantaminen rikosoikeudenkäynneissä yhtäläisen toimivallan omaavien viranomaisten välillä on hyvin tärkeä toimenpide.
Improving judicial cooperation in criminal proceedings between authorities which have parallel competences is a particularly important measure.

Beispielsätze für "toimenpide" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishToivon, että mietinnön laatijoiden hyvät toimenpide-esitykset myös toteutetaan.
I hope that the excellent measures outlined in the report will also be implemented.
FinnishTämä toimenpide vääristäisi markkinoita, jotka ovat toimineet hyvin jo pitkän aikaa.
It would be a distortion of a market that has worked well for a very long time.
FinnishEnsinnäkin olen tyytyväinen Euro Plus -sopimukseen, mikä on myönteinen toimenpide.
First, to welcome the birth of the Euro Plus Pact, which is a welcome event.
FinnishMinusta vaikuttaa siltä, että toimenpide on unohdettu jonnekin laatikon pohjalle.
I get the impression that it has been left behind in a drawer somewhere.
FinnishOlen esittänyt mietinnössäni joukon toimenpide-ehdotuksia.
Ladies and gentlemen, in my report I have put forward a package of proposals.
FinnishEsittelijä tekee koko joukon toimenpide-ehdotuksia, jotta tämä olisi mahdollista.
The rapporteur proposes a whole raft of measures to make this possible.
FinnishTämä poliittinen toimenpide, jota parhaillaan suoritamme, on itsessään merkityksellinen.
The political act that we are now engaged in is significant in its own right.
FinnishSäännösten soveltamisalan laajentaminen sisävesikuljetuksiin on tervetullut toimenpide.
Extending the scope of the provisions to inland waterway transport is a welcome move.
FinnishJa tämä toimenpide perustuu tieteellisiin tutkimustietoihin ja tieteelliseen arviointiin.
This exercise will be based on scientific evidence and scientific evaluation.
FinnishMielestäni viimeksi mainittu toimenpide olisi ollut harkinnan arvoinen poliittinen ele.
I believe that would have been a political gesture worthy of consideration.
FinnishHaluaisin selvittää seuraavaa: vastuuvapauden myöntäminen ei ole hallinnollinen toimenpide.
Let me explain why. The act of granting discharge is not an administrative act.
FinnishTämä toimenpide sai kannatusta ja tukea kumppaneiltamme Benelux-maissa ja Italiassa.
This move had the backing and support of our partners in the Benelux countries and Italy.
FinnishEmme halua yhdenmukaistamisen olevan niin selvästi vapauttamista edeltävä toimenpide.
We would prefer harmonisation to be less of a herald of liberalisation.
FinnishTämä toimenpide tehtiin myös direktiivin mukaisesti, nimittäin 16 artiklan nojalla.
This position had also been arrived at in accordance with the directive, namely article 16.
FinnishYksi hyvä toimenpide, joka on jo tehty, on Pietarin jätevedenpuhdistamon rahoittaminen.
One excellent project now under way is the financing of the St Petersburg sewage plant.
FinnishOlen lisännyt tähän polttoainetankkauksen merellä, joka on myös riskialtis toimenpide.
I have added a provision concerning fuelling at sea, which is also a difficult operation.
FinnishSe on ensimmäinen toimenpide avoimemman ja ennakoivamman yhteisön viestinnän edistämiseksi.
It is a first exercise in more open, more pro-active European communication.
FinnishSormenjälkien ottaminen on mielestäni kuitenkin täysin sopimaton toimenpide.
Of course, the matter of fingerprinting is something which, I believe, goes beyond the pale.
FinnishTämä toimenpide suojaa uutta korttia ja tietokoneen muita osia staattiselta sähköltä.
This will protect the new card and the existing computer components from static electricity.
FinnishSe on ainoastaan poliittinen toimenpide, jolla on poliittista merkitystä.
It is an intrinsically political act, and a politically important one.