"syyllistyä" Englisch Übersetzung

FI

"syyllistyä" auf Englisch

FI syyllistyä
volume_up
[syyllistyn|syyllistynyt] {Verb}

Onko ehkä eri asia syyllistyä ihmisyyden vastaisiin rikoksiin Euroopassa kuin Afrikassa?
Is it perhaps different to commit a crime against humanity in Europe than in Africa?
Tavoitteena on tietysti vähentää erityisesti nuorten riskiä syyllistyä rikoksiin.
The aim is obviously to reduce in particular the risk of young people committing crime.
Kuten neuvoston ja komission edustajat selvästi totesivat, he eivät aio syyllistyä siihen kardinaalimunaukseen, että vaarantaisivat EU:n ja Yhdysvaltojen väliset suhteet.
As they clearly stated, they will not commit the cardinal sin of disrupting relations between the EU and the USA.
Ihmiset syyllistyivät valheiden levittämiseen ainoastaan poliittisen tarkoituksen vuoksi.
A lie that was perpetrated by people simply for political means.
Jokaisen henkilön tai järjestön, joka syyllistyy tai yllyttää tällaiseen syrjintään, olisi saatava lain mukainen rangaistus.
Any person or organisation perpetrating or inciting such discrimination should be subject to the full force of the law.
Afganistanin naisilla on hyvä syy olla peloissaan. Tiedämme nimittäin, että pohjoinen liittoutumakin on syyllistynyt rikoksiin, esimerkiksi pakkoavioliittoihin.
Afghan women have good reasons to be afraid, for we know that the Northern Alliance too has perpetrated crimes such as forced marriage.

Beispielsätze für "syyllistyä" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishNeuvoston valitsemalla linjalla on riski syyllistyä myös epäjohdonmukaisuuteen.
The approach chosen by the Council also risks accusations of inconsistency.
FinnishMe emme saa kuitenkaan syyllistyä aseiden toimittamiseen Indonesian armeijalle.
We, in all events, should not render ourselves guilty of this arms supply.
FinnishTavoitteena on tietysti vähentää erityisesti nuorten riskiä syyllistyä rikoksiin.
The aim is obviously to reduce in particular the risk of young people committing crime.
FinnishEuroopassa on tahoja, joilla on omat syynsä syyllistyä jompaankumpaan näistä virheistä.
There are forces in Europe following one opinion or the other for reasons of their own.
FinnishKolmanneksi, kyseessä on riski syyllistyä epäjohdonmukaisuuteen.
Thirdly, there is the risk of being guilty of inconsistency.
FinnishArvoisa parlamentti, emme saa syyllistyä kaksinaismoraaliin.
Dear Parliament, we must not think with a double standard.
FinnishTämän lisäksi emme saa syyllistyä kaksinaismoralismiin.
Not only that, but nor must we apply double standards.
FinnishSekä isot että pienet kalastusalukset voivat syyllistyä tähän, ja pienet alukset ovat ehkä todennäköisemmin syyllisiä siihen.
Both large and small boats can do that, and small boats may even be more likely to do so.
FinnishMeidän ei varmaankaan tulisi syyllistyä ylimielisyyteen, mutta tällä kertaa kyse on nyt kuitenkin komission virheistä.
Certainly, we should not get on our high horse, but this is about the Commission's failings alone.
FinnishParlamentti ei voi syyllistyä kaksinaamaisuuteen.
This Parliament cannot be guilty of double standards.
FinnishEmme haluaisi tässä suhteessa syyllistyä lyhytnäköisyyteen ja jättää tärkeysjärjestystämme tarkistamatta.
It would be a shame if we were to miss the political significance of this and fail to review the order of our priorities.
FinnishHaluaisin syyllistyä liialliseen varovaisuuteen.
I would like to err on the side of caution.
FinnishParlamentti on tunnustanut armenialaisten kansanmurhan, eikä tässä asiassa aiota syyllistyä historian uudelleen kirjoittamiseen.
Parliament has recognised the Armenian genocide, and there will never be any revisionism in this Chamber.
FinnishSanon lisäksi, mutta samassa hengessä, että joissakin tarkistuksissa saatetaan syyllistyä - sanoisin - liialliseen kunnianhimoon.
In the same spirit, I would also say that some amendments are in danger of erring through excess of ambition.
FinnishTämä on uskonnolliseen vakaumukseen perustuvaa syrjintää, johon Euroopan parlamentti ei saisi syyllistyä.
This is a case of discrimination on the basis of religious conviction, and that is something of which the European Parliament should not be guilty.
Finnish. - (SV) Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ja lapsipornografia ovat kamalimpia rikoksia, joihin ihminen voi syyllistyä.
in writing. - (SV) Sexual crimes against children and child pornography are among the most abhorrent crimes that people are guilty of.
FinnishTajusin juuri, että tiedostava ikä alkaa, kun täytät seitsemän, ja sitten voit syyllistyä kaikkiin synteihin Jumalaa ja ihmistä vastaan."
I just realized that the age of reason starts when you turn seven, and then you're capable of committing any and all sins against God and man."
FinnishOn kuitenkin pantava merkille, että ne voivat syyllistyä kaupan laajamittaiseen vääristämiseen, jos niiden rahoitusoperaatioita ei valvota yhteisillä säännöillä.
However, they can also create a massive distortion of trade if their financing operations are not disciplined by common rules.
FinnishLuulen sitä paitsi, että lausunnossa on otettu tehtäväksi ratkaista niitä ehkä hieman jäykkiä ristiriitoja, joihin meillä alussa on taipumusta syyllistyä.
I also think that opinion will take responsibility for dealing with the rather stiff incongruities we are tempted to build in at the start.
FinnishKenties komissiolta pitäisi sen sijaan evätä seitsemäksi vuodeksi mahdollisuus lausua käsityksensä valtiontuesta ja syyllistyä yrityssektorin ylisääntelyyn.
Perhaps instead the Commission should be banned for seven years from pronouncing on state aid and from over-regulating the business sector.