"suunta" Englisch Übersetzung

FI

"suunta" auf Englisch

volume_up
suunta {Subst.}

FI suunta
volume_up
{Substantiv}

suunta (auch: tarkoitus, kurssi)
volume_up
direction {Subst.}
Mietinnössä hahmotellaan selkeästi uusi suunta - maatalouden viherryttäminen.
The report clearly outlines a new direction - agricultural greening.
Tämä on Lissabonin strategian ja tietopohjaisen talouden määräämä suunta.
It is the direction set by the Lisbon Strategy and a knowledge-based economy.
Eurooppalaisille maanviljelijöille on annettava selvä tulevaisuuden suunta.
Europe's farmers must be given a clear direction for the future.
suunta (auch: otsikko, kategoria, kurssi)
volume_up
heading {Subst.}
Emme ole vielä saavuttaneet tavoitettamme, mutta suunta on oikea.
We are not yet where we want to be, but we are heading in the right direction.
Nyt keskusteltavana oleva kompromissi on 70 vuotta ja tämä on oikea suunta.
The compromise that is now being talked about is 70 years, and this is heading in the right direction.
Siinä tapauksessa tämä merkittävä suunta, jota koheesiopolitiikka edustaa, on myös erittäin tärkeä.
In such a case, this major heading that cohesion policy represents is also extremely important.
suunta (auch: linjaus, näkökanta, reitti, viiva)
volume_up
line {Subst.}
Niinpä uuden puheenjohtajan ja uuden komission suunta on selkeä.
So now the line which the new President and the new Commission have to take is clear.
It is the right line to take.
Helmikuun lopun yleisten asiain neuvoston kokouksessa suunta näytti olevan sama.
The General Affairs Council, which was held at the end of February, also pointed along the same lines.
suunta (auch: reitti, polku, rata, latu)
volume_up
path {Subst.}
Jos tämä suunta halutaan valita, se tarkoittaa uudenlaista kulttuuria.
If that path is chosen, then that will mean creating a different kind of culture.
Tässä tiedonannossa osoitetaan suunta tulevan politiikan kehittämiselle.
This communication points to a path for developing future policy.
Odotan hyvin uteliaana, valitaanko helmikuussa tämä suunta.
I am very curious as to whether that is the path that will be chosen in February.
suunta (auch: kyky, tunne, merkitys, järki)
volume_up
sense {Subst.}
And sense of direction.
Oikea suunta olisi siis, että näitä vapaasti käytettäviä ja saastuttamattomia energianlähteitä kehitettäisiin voimakkaasti.
If we apply common sense, these energy sources which can be used at will and do not pollute should be strongly developed.
Tämä tarkoittaa, että kyse on juuri siitä, että pitkällä aikavälillä ollaan muille hyödyksi, ja siksi tämä suuntautuminen kilpailukykyyn ilman yhteistyötä on väärä suunta.
It is therefore a question of countries benefiting each other in the long term, and in this sense, the drive for competitiveness without cooperation is misconceived.
suunta (auch: merkitys, laakeri, suuntima, olemus)
volume_up
bearing {Subst.}
We should take our bearings from this.
suunta (auch: näkökanta, näköala)
volume_up
dimension {Subst.} [übertr.]
Seuraava vaihe on antaa Euroopan taloudelle moderni ja kilpailukykyinen suunta.
The next stage is to give the European economy a modern and competitive dimension.
Sen lisäksi haluaisin mainita, että nyt kun EU: n itälaajentuminen on saanut siunauksen, näyttää myös välttämättömältä antaa tälle projektille koko Eurooppaa koskettava suunta.
Furthermore, I ought to mention that now the EU's eastwards enlargement has been given de facto approval, it seems to be essential that this project be given a pan-European dimension.
suunta (auch: venda, harsinta, kurssi, luovi)
volume_up
tack {Subst.}
suunta (auch: taipumus)
volume_up
tendency {Subst.}
Although this figure is fluctuating, the tendency is upwards.

Beispielsätze für "suunta" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishAnkeriaskannat voimistuvat ja heikentyvät, mutta yleisesti suunta on alaspäin.
Stocks of elvers wax and wane even if there is a downward overall decline.
FinnishNäen tämän vain alkuna prosessille, jonka suunta voi olla ainoastaan eteenpäin.
For me this is just the beginning of a process which can only go forward.
Finnish(SV) Mielestämme alkoholipolitiikan suunta on ratkaistava kansallisella tasolla.
- (SV) We believe that the focus of alcohol policy should be decided at national level.
FinnishHuhtikuun lopussa pidettävän OECD: n ministerikokouksen on määrättävä suunta.
The OECD ministerial meeting to be held at the end of April has to set out the course.
FinnishTämä suunta kohti eurooppalaista vastuuta mahdollisti tyydyttävän ratkaisun.
This approach based on European responsibility paved the way to an adequate solution.
FinnishTämän vuoksi tehtävänämme on valita muutosten suunta, jotta emme joudu niiden uhriksi.
This is why we have a duty to choose this change in order not to be subjected to it.
FinnishMielestäni oikea suunta edetä tässä asiassa on esittää asia selkein sanoin.
I believe that the way to make headway here is to put this in simple terms.
FinnishMeillä on aikaa muuttaa globalisaation suunta ja panna asiat uuteen järjestykseen.
We have time to reverse globalisation and the new order of things. '.
FinnishTästä syystä tämä on oikea suunta, ja koko asia on erittäin tärkeä.
That is why all of this is along the right lines, and why it is extremely important.
FinnishOn kuitenkin selvästi myönnettävä, että se on tulevaisuuden suunta.
However, it has to be clearly assumed that that is something for the future.
FinnishSe on kaiken kaikkiaan väärä suunta, ja haluamme, että näistä keinoista luovutaan.
That is, all in all, the wrong way to go, and we want these enabling instruments to be deleted.
FinnishMietinnössä viitoitetaan oikea suunta: toivon, että sitä seurataan.
This report points out a route to be followed: I hope that is what is done.
FinnishVaikka lopullinen lukema olisi hieman korkeampi kuin 1,7 prosenttia, suunta on alaspäin.
Even if the final figure were to be marginally higher than 1.7% we are on a downward trend.
FinnishRyhtykäämme nyt toimiin ja valitkaamme lajirikkaan tulevaisuuden suunta.
Let us take action now and set the course for a species-rich future.
FinnishJuuri siitähän on kyse, ja verotuksen suunta on ainoastaan ylöspäin.
Because that is exactly what it is, and the only way tax will go is up.
FinnishEU:n ja Ghanan välinen sopimus on esimerkki, joka osoittaa, että suunta on kahdenvälinen yhteistyö.
The EU-Ghana Agreement is an example that points the way to bilateral cooperation.
FinnishMielestäni tämä on suunta, johon neuvoston olisi pyrittävä neuvotteluissa parlamentin kanssa.
I think that is the route the Council should pursue in dialogue with us.
FinnishArvoisa puhemies, joulukuussa 1997 annetaan suunta Euroopan tulevaisuudelle.
Mr President, in December 1997 the future of Europe will begin.
FinnishTämän vuoden toukokuun 1. päivän jälkeen tämä suunta näkyy entistäkin selkeämmin.
After 1 May this year, that light will shine even brighter.
FinnishHelmikuun lopun yleisten asiain neuvoston kokouksessa suunta näytti olevan sama.
The General Affairs Council, which was held at the end of February, also pointed along the same lines.