FI rajoittaa
volume_up
[rajoitan|rajoittanut] {Verb}

rajoittaa
On melko vastuutonta rajoittaa talousarvion joustavuutta kriisiaikana.
It is quite irresponsible to limit budget flexibility in a time of crisis.
Siksi on tärkeää rajoittaa määritelmä kahdensuuntaisiin palveluihin.
It is therefore important to limit the definition to two-way services.
Potilaan vaihtoehtoja ei kuitenkaan saa rajoittaa ennakkolupajärjestelmän avulla.
However, such prior authorisation must not be used to limit patient choice.
Rekisteröinnin tarkoituksena ei ole rajoittaa tai vaikeuttaa edunvalvojien työtä.
The purpose of registration is not to restrict or hamper the work of lobbyists.
Tämä ehdotus saattaa luonnollisesti rajoittaa alakohtaisia erityisohjelmia.
Of course, this programme could restrict special programmes in specific sectors.
Tarkoituksena on lopettaa tukia ja rajoittaa tukea tukitodistusten avulla.
The purpose is to end subsidies and restrict them by means of a certificate.
Molemmin puolin rajaa elävien kansalaisten yhteydenpitoa ei pitäisi rajoittaa.
Contact between citizens living on the two sides of the border should not be restricted.
Meidän ei tule rajoittaa hyvinvoinnin kasvua vain unionin rajojen sisäpuolelle.
We must not limit growth in prosperity just to the area within the Union’s borders.
Tämä ristiriita osoittaa sen, että puiteohjelma olisi pitänyt rajoittaa rajatylittävän yhteistyön helpottamiseen.
This controversy demonstrates that the framework programme should have been restricted to facilitating cross-border cooperation.
Me emme voi loppujen lopuksi välttää menettelemästä tämän tiedon kohdalla vastuullisesti siten, että yritämme rajoittaa sitä.
At the end of the day, we will have no choice but to deal with this knowledge in a responsible manner by trying to circumscribe it.
Käytännön kokemus osoittaa minulle kuitenkin, että loppujen lopuksi ei ehkä voida tehdä juurikaan muuta kuin yksinkertaisesti rajoittaa tätä kaikkea.
But practical experience has shown me that at the end of the day, it will probably not be possible to do a great deal more than simply circumscribe everything.
Toiseksi, komissio on erityisesti vahvistanut, että velvoite noudattaa suhteellista vakauttamista rajoittaa niitä tarkistuksia, joita neuvosto voi tehdä YKP 2002 -kertomukseen.
Secondly, the Commission has essentially confirmed that the obligation to respect relative stability will circumscribe the adjustments the Council will be able to effect in the CFP 2002 review.
rajoittaa (auch: supistaa)
Jokaisen, joka haluaa rajoittaa sitä, on esitettävä erittäin hyviä perusteluja.
Anyone seeking to curtail it must be able to present very good arguments.
Haluammekin rajoittaa pohjaverkkojen väärinkäyttöä, emme niiden asianmukaista käyttöä.
Therefore, we want to curtail the abuse of the use of gill nets, not their proper use.
Olisitte voinut kertoa meille, että teidän pitäisi rajoittaa joitakin keskusteluja.
You could have told us that you would have to curtail some of the debates.
Tämä saattaa rajoittaa vakavasti lehdistönvapautta ja avata tien mielivaltaisille tuomioille.
This could seriously inhibit press freedom and leave the way clear for arbitrary rulings.
Tämä on erittäin hankalaa ja rajoittaa sisämarkkinoiden toimintaa.
This is extremely inconvenient, and inhibits the operation of the internal market.
Ei myöskään ole syytä rajoittaa joustavia tulonlisäyskeinoja, pelaajien liikkumista tai heidän mahdollisuuttaan valita, missä he allekirjoittavat ensimmäisen sopimuksensa.
It is also imperative not to inhibit flexibility in the means of raising income, movement of players or their ability to choose where to sign their first contracts.
rajoittaa
Toivon, että on mahdollista rajoittaa perinteisiä perustuslaillisia säännöksiä, joita perustuslain I ja II osassa on ja joista vallitsee vielä yksimielisyys.
I expect it is going to be possible to ring-fence the classical constitutional provisions that we find in the first and second parts of the Constitution, around which consensus still exists.
Mielestäni olisi virhe rajoittaa yleisradiopalvelujen nykyisiä taajuuksia vaatimalla näiden palvelujen jättämistä radiotaajuuksien hallintaa koskevien uusien toimintalinjojen ulkopuolelle.
I believe it would be a big mistake to ring-fence the frequencies currently used by broadcasting services by insisting on their exclusion from any new approach to spectrum management.
Moldovaa rajoittaa edelleen pitkittynyt konflikti irtautumaan pyrkivän venäjänkielisen ja poliittisesti Venäjän hallitseman Transnistrian alueen kanssa.
Moldova remains hamstrung by the ongoing frozen conflict with the Russian-speaking and politically Russian- dominated breakaway region of Transnistria.
rajoittaa (auch: hillitä)
Emme voi kuitenkaan rajoittaa maahanmuuttoa pelkästään erittäin päteviin henkilöihin ja siten sulkea ovia muilta vähemmän päteviltä työntekijöiltä.
However, we do not want to limit migration solely to highly qualified people, thereby shutting the door on all other migrant workers with fewer qualifications.

Beispielsätze für "rajoittaa" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishOn vihjattu, että Espanjan viranomaiset olisivat voineet rajoittaa katastrofia.
It has been suggested that the Spanish authorities could have limited the damage.
FinnishSe rikkoo ja loukkaa ihmisoikeuksia ja vapauksia sekä rajoittaa niiden käyttöä.
It violates and infringes human rights and freedoms and restricts access to them.
FinnishDemokratioita on tuhoutunut, kun vapauksia on alettu rajoittaa, pääministeri Orbán.
Democracies died when people started restricting freedoms, Prime Minister Orbán.
FinnishKerättyjä tietoja ei todellakaan pidä rajoittaa vain tieteelliseen käyttöön.
Specifically, the data collected must not be intended for purely scientific use.
FinnishSatamaoperaattorien määrää ei pitäisi rajoittaa muuten kuin pakottavista syistä.
The numbers of port operators should not be restricted except for compelling reasons.
FinnishOppaiden tarkoitus ei ole rajoittaa paikallisia viranomaisia vaan auttaa niitä.
Its aim will not be to constrain local authorities, but rather to help them.
FinnishProjektipohjaiset päästöhyvitykset tulisikin rajoittaa köyhimpiin kehitysmaihin.
Projectbased credits should be limited to the poorest developing countries.
FinnishTarkistus 8 rajoittaa ne matkoihin, joita varten lippu todellakin on myyty.
Amendment No 8 limits this to routes for which actual tickets have been issued.
FinnishYksi tapa rajoittaa tehokkaasti kriisiä on mielestäni maailmankaupan laajentaminen.
I think one way of effectively limiting the crisis is to expand world trade.
FinnishTätä mahdollisuutta ei saada rajoittaa laajentamalla viraston vastuualuetta.
The remit of the agency should not lead to a curtailment of this eventuality.
FinnishEn halua kuulostaa pöyhkeältä, mutta mietintöäni ei pitäisi rajoittaa siihen asiaan.
I do not want to sound boastful, but my report should not be reduced to that issue.
FinnishMeidän pitäisikin rajoittaa pikemminkin tällaisten kuljetusten aiheuttamia päästöjä.
What should instead be limited are the emissions to which such transport gives rise.
FinnishTäytyy olla olemassa selkeä lainsäädäntö, joka rajoittaa riittävästi riskien määrää.
There must be clear legislation in which the risks are adequately contained.
FinnishKuluttajan oikeuksien parantamista ei kuitenkaan pitäisi rajoittaa vain Internetiin.
However, improving consumer rights should not be restricted to the Internet.
FinnishRyhmämme vastustaa ajatusta rajoittaa kasvirasvat kolmeen trooppiseen rasvaan.
Our group is opposed to the idea of restricting vegetable fats to three tropical fats.
FinnishNiitä voidaan tarvittaessa rajoittaa, esimerkiksi kun on kyse pohjavedestä.
These can be limited where there is reason, for example in relation to ground water.
FinnishPaikallisten eläintautiepidemioiden aikana vientiä tai tuontia saatetaan rajoittaa.
Some restrictions may apply in case of localised animal-disease outbreaks.
FinnishKaikki tämä rajoittaa melko suuresti meidän toimintamahdollisuuksiamme paikan päällä.
Surely all this very much limits our opportunities for action on the ground?
FinnishTurska rajoittaa luonnollisella tavalla levän leviämistä erityisesti Itämerellä.
Cod naturally controls the spread of algae, notably in the Baltic Sea.
FinnishKannatan yleisesti ottaen vapaata liikkuvuutta, mutta mielestäni sitä täytyy rajoittaa.
I am generally in favour of free movement but I think it needs to be limited.