FI panna
volume_up
[panen|pannut] {Verb}

1. Slang

panna
panna
volume_up
to shag {Vb.} [Slg.]

2. "harrastaa seksiä", Slang

panna
volume_up
to ride [rode|ridden] {Vb.} [Slg.]

3. Allgemein

Siksi meidän ei pitäisi panna kaikkia korttejamme pöydälle ennen neuvottelujen alkua ja toitottaa hakemiamme tavoitteita.
That is why we should not lay all our cards on the table before negotiations begin and trumpet the goals we are after.
Tässä me kuitenkin olemme ja alamme miettiä, miten aiomme panna sen täytäntöön ja laadimme joitakin sen säännöksistä.
Yet here we are, beginning to think about how we are going to implement it and laying down some of its provisions.
Euroopan unionin pitäisi lopultakin panna täytäntöön Cotonoun sopimuksen 96 artiklassa tarkoitettu menettely.
Lastly, the European Union should implement the procedure laid down by Article 96 of the Cotonou Agreement.
Haluaisin nimenomaan panna painoa sille, että tämä tulee sanotuksi.
I want to place particular emphasis on this point.
Eikö olisi syytä panna asiat tärkeysjärjestykseen tämäntyyppisissä adoptioissa?
Could not a priority system be put in place with regard to those kind of adoptions?
Lainsäädäntö on voimassa, mutta sitä ei panna jäsenvaltioissa asianmukaisesti täytäntöön.
We have the legislation in place, but it is not enforced properly in the Member States.
Eikö olisi syytä panna asiat tärkeysjärjestykseen tämäntyyppisissä adoptioissa?
Could not a priority system be put in place with regard to those kind of adoptions?
Mietinnössä on paljon käytännöllisiä ehdotuksia, jotka voitaisiin panna täytäntöön.
There are plenty of practical suggestions in the report and they could be put into operation.
Kuinka niitä on tarkoitus soveltaa, tulkita ja panna täytäntöön?
How are they to be applied, and how are they to be interpreted and put into effect?
Tärkeintä on panna liittymisen pyörät pyörimään.
What is important, however, is to set the wheels of accession in motion.
Sen pitäisi toki panna kaikki hälytyskellot soimaan.
Surely, this discovery should set off alarm bells.
(HU) Arvoisa puhemies, täällä ei sanottu, että jokaisen maan pitäisi panna oma perustuslakinsa kuntoon.
(HU) It is not stated at a constitutional level that everyone should set their own houses in order.
Meidän eurooppalaisten pitäisi panna itsemme likoon, sillä uhrit odottavat sitä kiihkeästi.
We in Europe should have the nerve to stick our necks out; the victims are eagerly waiting for this.
Voitte panna vastaan niin paljon kuin haluatte, mutta pysyn hänen kannassaan.
You can argue as much as you like but I shall stick to the same position.
Sen vuoksi on virkistävää, jos hallituksella on rohkeutta näyttää suuntaa ja panna itsensä likoon.
It is therefore refreshing if a government has the nerve to be a trendsetter and stick its neck out.
panna (auch: naida)
volume_up
to eff {Vb.} [vulg.] (euphemism for fuck)
panna (auch: naida, nussia, masturboida)

4. "voiteesta ym."

Turkin velvollisuutena on panna se täytäntöön kaikilta osin ja syrjimättömästi.
Turkey has a duty to apply it in full and in a non-discriminatory way.
Hyvä jäsen Farage, haluatteko panna täytäntöön sopimuksen 9 artiklan ja pyytää unionin jäsenyydestä eroamista?
Mr Farage, are you willing to apply Article 9 of the treaty to ask to simply leave Europe?
Tärkeintä kuitenkin on panna nykyiset säännöt täytäntöön.
But above all it is essential that the existing rules are applied.

5. Vulgär

panna (auch: nussia, naida)
volume_up
to ball [balled|balled] {Vb.} [Amer.] [vulg.]
Perhaps we can set the ball rolling today.
volume_up
to fuck {Vb.} [vulg.]
panna (auch: naida, hässiä)
volume_up
to hump {Vb.} [vulg.]

Beispielsätze für "panna" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishSyitä siihen, ettei niitä mahdollisesti panna täytäntöön on tutkittava tarkemmin.
However, more light needs to be shed on the reasons why this has failed to happen.
FinnishOn äärimmäisen tärkeätä, että suunnitelma voidaan panna täytäntöön välittömästi.
It is extremely important for it to be possible to implement this plan immediately.
FinnishHe saivat tuomionsa vuosia sitten, ja ne voidaan panna täytäntöön koska tahansa.
They received their sentence years ago and it may be carried out at any time.
FinnishPanna alulle ketjureaktion, jolla tästä hallintomallista tulee maailman paras.
To start a chain reaction so that this becomes the best bureaucracy in the world.
FinnishNyt solidaarisuusrahaston talousresursseja tuntuu olevan vaikea panna täytäntöön.
Today, the financial resources of the Solidarity Fund seem difficult to implement.
FinnishSopimusta ei panna täytäntöön määrätietoisesti, kuten komissiokin on todennut.
The agreement - the Commission has said so too - is not being enforced resolutely.
FinnishOn tärkeää panna merkille, että kansainvälisillä toimilla voi olla ja on merkitystä.
It is important to note that international efforts can and do make a difference.
FinnishVain sitten voimme panna täytäntöön tehokkaan yhteisen maahanmuuttopolitiikan.
Only then will we be able to implement an effective common immigration policy.
FinnishOn tärkeää panna merkille, että se on varattu juuri tupakantuotantoalueille.
It is important to note that it is earmarked for the tobacco-producing regions.
FinnishAlv-vapaita ostoja voidaan edelleen tehdä, panna alv taskuun, ja kauppias katoaa.
So VAT-free purchases can be sold on, the VAT pocketed and then the trader vanishes.
FinnishJos haluamme suunnitelman onnistuvan, se täytyy panna tehokkaasti täytäntöön.
If this scheme is to be successful, it is crucial that it is operated effectively.
FinnishOn kuitenkin tärkeää panna merkille myös se, että Arabiliitto on jälleen voimissaan.
It is also important, however, to note that the Arab League has regained strength.
FinnishOn syytä panna merkille, että TSE-asetuksessa ei anneta sääntöjä tästä asiasta.
It should be noted that the TSE Regulation does not establish any rules in this area.
FinnishMiten oikein aiotte panna täytäntöön ratkaisun, jonka olette nyt muka neuvotelleet?
How exactly are you planning to implement what you think you have negotiated?
FinnishOn myös syytä panna merkille, että monet pidätetyistä kuuluvat vasemmistoon.
It should also be noted that many of those arrested are adherents of the Left.
FinnishSiitä on koitunut todellista hyötyä, ja muiden maiden kannattaa panna se merkille.
This has produced the real benefits and other countries need to take a look at this.
FinnishHaluaisin panna merkille samat asiat kuin viisas kollegani David Sumberg.
I was also going to make the same points as my wise colleague, Mr David Sumberg.
FinnishSillä on tarkoitus panna täytäntöön Euroopan unionin neljän vapauden periaatteet.
It was intended as a way of implementing the principles of the four European freedoms.
FinnishNyt meidän on katsottava, että se voidaan panna täytäntöön viisivuotisohjelmassamme.
Now we have to see to it that it can all be implemented in our five-year programme.
FinnishToisen mietinnön tavoitteena on panna Rotterdamin yleissopimus täytäntöön asetuksella.
The second report aims to implement the Treaty of Rotterdam through a regulation.